logo Vyhláška Ministerstva dopravy č. 450/2000 Sb.

 
 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 450/2000 Sb.,
ze dne 28. listopadu 2000
o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení § 32 odst. 4, § 44 odst. 3, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 48 odst. 6, § 50 odst. 4, § 54 odst. 6 a § 67 odst. 2 a 4 zákona:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) námořní obchodní lodí (dále jen "loď") i loď zabývající se převozem kapalin, plynů nebo nebezpečného nákladu (dále jen "speciální loď"),
b) odborností soubor úkolů, povinností a odpovědností uvedených v příloze mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů1) (dále jen "předpis Stcw"), které jsou nezbytné pro bezpečný provoz lodě, bezpečnost lidského života na moři a ochranu životního prostředí na moři,
c) funkcí výkon souboru úkolů, povinností a odpovědností, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz lodě, bezpečnost lidského života na moři a ochranu životního prostředí na moři,
d) systémem Arpa zařízení pro automatický výpočet kurzů a rychlostí lodí zachycených radarem,
e) systémem Gmdss celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém,
f) hrubou prostorností objem všech započitatelných prostorů podle platných pravidel včetně prostorů nepřispívajících přímo k produkování zisku,
g) výkonem pohonu celkový maximální trvalý výkon všech hlavních pohonných motorů lodi v kW tak, jak je uveden v rejstříkovém listu lodě.

1) Sdělení č. 53/1995 Sb., o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978, ve znění změn a dodatků z roku 1995.

ČÁST DRUHÁ
KAPITÁNSKÝ SLIB
(K § 32 odst. 4 zákona)

§ 2

Text kapitánského slibu zní:

"Slibuji na svoji čest a svědomí, že při výkonu funkce velitele lodě zajistím všemi dostupnými prostředky bezpečnost posádky lodě, cestujících, nákladu a lodě, budu dodržovat a uplatňovat právní předpisy spojené s výkonem této funkce a budu dbát o čest státní vlajky lodě."

ČÁST TŘETÍ
ZKUŠEBNÍ KOMISE, ZKOUŠKY A PRAXE NA LODI
(K § 44 odst. 3 zákona)

HLAVA I
ZKUŠEBNÍ KOMISE A ZKOUŠKY

§ 3

Zkouška k prokázání odborné způsobilosti člena posádky lodě k výkonu činnosti na lodi2) (dále jen "zkouška") se provádí na základě písemné přihlášky k provedení zkoušky podané fyzickou osobou (dále jen "žadatel") u Námořního úřadu (dále jen "Úřad"). Vzor přihlášky k provedení zkoušky je uveden v příloze č. 1.

2) § 44 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

§ 4

(1) Zkouška se skládá před nejméně čtyřčlennou komisí ustanovenou Úřadem.

(2) Úřad jmenuje předsedou a dalšími členy zkušební komise osoby, jejichž znalosti ověřila osoba jmenovaná ministrem dopravy a spojů.3)

3) § 44 odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb.

§ 5

(1) Zkouška je ústní a je v českém jazyce.

(2) O zkoušce se vyhotoví protokol podepsaný členy zkušební komise. Kopie protokolu se vydá žadateli.

(3) Jestliže žadatel při zkoušce neprospěje, může ji opakovat nejdříve po uplynutí 2 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

§ 6

(1) Praxí na lodi se rozumí délka služby člena lodní posádky na lodi. Služba na lodi se prokazuje zápisem její délky v počtu let, měsíců a dnů do námořnické knížky. Měsícem se rozumí období 30 dnů.

(2) Zápis praxe do námořní knížky provádí výhradně velitel lodi.

ČÁST ČTVRTÁ
ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ČLENŮ POSÁDKY LODĚ
(K § 48 odst. 6 zákona)

§ 7
Osvědčení o zdravotní způsobilosti

(1) Zdravotní způsobilost člena posádky lodě (dále jen "zdravotní způsobilost") se prokazuje osvědčením o zdravotní způsobilosti (dále jen "posudek") podle § 48 zákona
a) při navázání pracovněprávního vztahu,
b) při podání žádosti o vydání průkazu způsobilosti, potvrzení průkazu způsobilosti nebo potvrzení o uznání průkazu způsobilosti,
c) před naloděním,
d) po vylodění.

(2) Seznam posuzujících lékařů vede Úřad a na požádání poskytuje tento seznam členským státům mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů,1) provozovatelům lodí nebo jiným oprávněným zájemcům podle této mezinárodní smlouvy.

1) Sdělení č. 53/1995 Sb., o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978, ve znění změn a dodatků z roku 1995.

§ 8
Preventivní prohlídky

(1) Preventivní prohlídky jsou
a) vstupní prohlídka, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání před vznikem pracovněprávního vztahu nebo žadatele o vydání průkazu způsobilosti, potvrzení průkazu způsobilosti nebo potvrzení o uznání průkazu způsobilosti,
b) pravidelná prohlídka, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost člena posádky lodě jednou za 2 roky; u členů lodní posádky mladších 21 let a starších 51 let se posuzuje zdravotní způsobilost jednou ročně,
c) mimořádná prohlídka, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost mimo termín pravidelné prohlídky
1. před naloděním; posudek nesmí být v době nalodění starší než 10 dnů,
2. na základě žádosti provozovatele lodi, velitele lodi nebo Úřadu v případě, že člen posádky lodě vykázal při své činnosti nedostatky související se zdravotním stavem, které mohly ohrozit nebo ohrozily bezpečnost osob, lodě nebo nákladu, při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti člena posádky lodě k funkci vykonávané na lodi, v případě repatriace člena posádky lodě ze zdravotních důvodů, nebo došlo-li k námořní nehodě,
3. po těžkém úraze, nehodě spojené s bezvědomím nebo pracovní neschopnosti trvající déle než 8 týdnů,
4. na žádost člena posádky lodě,
d) výstupní prohlídka, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost člena posádky lodě po vylodění nebo při ukončení pracovněprávního vztahu, a to s ohledem na skutečnost, zda při službě na lodi nedošlo ke změně jeho zdravotní způsobilosti.

(2) Při provádění preventivních prohlídek musí být posuzujícímu lékaři členem posádky lodě (dále jen "posuzovaná osoba"), popřípadě provozovatelem lodi sdělen druh požadované prohlídky a příslušná činnost, pro kterou je zdravotní způsobilost posuzována; u mimořádné prohlídky podle odstavce 1 písm. c) bodu 2 musí být sdělen též důvod jejího vyžádání.

§ 9

(1) Vstupní prohlídka obsahuje vedle komplexního fyzikálního vyšetření interního charakteru i specializované oční, otolaryngologické (nosní, ušní a krční), psychiatrické vyšetření a vyšetření stomatologické.

(2) Pravidelná prohlídka obsahuje vedle komplexního fyzikálního vyšetření i specializované oční a otolaryngologické vyšetření.

(3) Mimořádná prohlídka obsahuje vedle komplexního fyzikálního vyšetření i specializované oční a otolaryngologické vyšetření a stomatologické vyšetření.

(4) Náplň preventivních lékařských prohlídek včetně specializovaných vyšetření určených touto vyhláškou může posuzující lékař doplnit o další vyšetření, a to na základě znalosti pracovních podmínek posuzované osoby a jejího zdravotního stavu.

§ 10
Posudek

(1) Před každou preventivní lékařskou prohlídkou ověří posuzující lékař totožnost posuzované osoby.

(2) Posudek vydává posuzující lékař na základě výsledku preventivní lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření, která jsou podmínkou vydání posudku nebo která si vyžádá, aby mohl u posuzované osoby vyloučit vady, stavy nebo nemoci (dále jen "nemoci"), které podstatně omezují nebo vylučují další bezpečný výkon činnosti nebo by mohly přivodit podstatné zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) Posudek musí být jednoznačný, nesmí obsahovat diagnózu a jeho platnost je omezena termínem další preventivní lékařské prohlídky. Posuzující lékař může dobu platnosti posudku zkrátit až na jeden rok, a to v případě odůvodněném zdravotním stavem posuzované osoby.

(4) Posudek je opatřen podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení. Dále je v něm uveden důvod, pro který byla osoba posuzována, a doba platnosti posudku.

(5) Závěr v posudku k výkonu příslušné činnosti obsahuje jedno z uvedených hodnocení:

a) "zdravotně způsobilý",
b) "zdravotně nezpůsobilý", nebo
c) "zdravotně způsobilý jen za určitých podmínek"; v posudku musí být stanovené podmínky jednoznačně vyjádřeny.

(6) Dosahuje-li člen posádky lodě předepsané zrakové ostrosti s korekcí, musí mít po dobu plavby k dispozici náhradní brýle nebo kontaktní čočky.

(7) Datum vydání posudku a jeho závěr se zaznamenává do průkazu zdravotní způsobilosti.

§ 11

(1) Posuzující lékař si vždy vyžádá od praktického lékaře, u něhož je posuzovaná osoba registrována, případně též od jiného jejího ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotnické dokumentace s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(2) Posuzující lékař seznámí posuzovanou osobu s posudkem a kopii posudku s potvrzením o jeho převzetí založí do zdravotnické dokumentace.

(3) Při mimořádné prohlídce seznámí posuzující lékař s posudkem i Úřad. Provozovatele lodě seznámí s posudkem posuzující lékař, jestliže o provedení mimořádné prohlídky požádal podle § 8 odst. 1 písm. c) bodu 2.

(4) Zjistí-li posuzující lékař, že zdravotní stav člena lodní posádky neodpovídá zdravotním požadavkům pro výkon funkce, oznámí tuto skutečnost neprodleně Úřadu a seznámí Úřad s posudkem.

(5) Při přezkoumání posudku a dalším rozhodování ve věcech posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle zvláštních předpisů.4)

4) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST PÁTÁ
DRUHY PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI A PODROBNOSTI O VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI

(K § 46 odst. 4 zákona)

HLAVA I
PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OSVĚDČUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ A ODBORNOU ZPŮSOBILOST

Vydávání průkazu způsobilosti
§ 12

(1) Průkaz způsobilosti člena posádky lodě osvědčující zdravotní a odbornou způsobilost držitele průkazu způsobilosti k výkonu funkce na lodi (dále jen "průkaz způsobilosti") se rozlišují podle rozsahu oprávnění:
a) průkaz způsobilosti lodníka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci lodníka,
b) průkaz způsobilosti strojního pomocníka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci strojního pomocníka,
c) průkaz způsobilosti lodního kuchaře opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci lodního kuchaře,
d) průkaz způsobilosti lodního stewarda opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci lodního stewarda,
e) průkaz způsobilosti námořníka druhé třídy opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena palubní strážní služby v pomocné úrovni,
f) průkaz způsobilosti námořníka první třídy opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena palubní strážní služby v pomocné úrovni,
g) průkaz způsobilosti loďmistra opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena palubní strážní služby v pomocné úrovni,
h) průkaz způsobilosti palubního asistenta opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena palubní strážní služby v pomocné úrovni,
i) průkaz způsobilosti námořního poručíka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci třetího palubního důstojníka a po absolvování 24 měsíců služby na lodi ve funkci třetího palubního důstojníka ke službě na všech lodích ve funkci druhého palubního důstojníka,
j) průkaz způsobilosti prvního palubního důstojníka pro lodě o hrubé prostornosti menší než 3 000 RT opravňuje jeho držitele ke službě na lodích o hrubé prostornosti menší než 3 000 RT ve funkci prvního palubního důstojníka a ke službě na všech lodích ve funkci člena strážní služby v provozní úrovni,
k) průkaz způsobilosti prvního palubního důstojníka pro lodě o hrubé prostornosti 3 000 RT a více opravňuje jeho držitele ke službě na lodích o hrubé prostornosti 3 000 RT a více ve funkci prvního palubního důstojníka a ke službě na všech lodích ve funkci člena strážní služby v provozní úrovni,
l) průkaz způsobilosti kapitána pro lodě o hrubé prostornosti do 3 000 RT opravňuje jeho držitele ke službě na lodích o hrubé prostornosti do 3 000 RT ve funkci velitele lodi, ke službě na všech lodích ve funkci prvního palubního důstojníka a ve funkci člena strážní služby v provozní úrovni,
m) průkaz způsobilosti kapitána pro lodě o hrubé prostornosti 3 000 RT a více opravňuje jeho držitele ke službě ve funkci velitele lodi na lodích o hrubé prostornosti 3 000 RT a více a ke službě na všech lodích ve funkci člena palubní strážní služby ve velitelské a provozní úrovni,
n) průkaz způsobilosti radioasistenta opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena radiokomunikační služby v pomocné úrovni,
o) průkaz způsobilosti radiodůstojníka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena radiokomunikační služby,
p) průkaz způsobilosti operátora Gmdss opravňuje jeho držitele vykonávat rádiové činnosti a povinnosti na všech lodích zapojených do systému Gmdss,
q) průkaz způsobilosti motoráře druhé třídy opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v pomocné úrovni,
r) průkaz způsobilosti motoráře první třídy opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v pomocné úrovni,
s) průkaz způsobilosti strojmistra opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v pomocné úrovni,
t) průkaz způsobilosti strojního asistenta opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v pomocné úrovni,
u) průkaz způsobilosti strojního důstojníka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v provozní úrovni,
v) průkaz způsobilosti druhého strojního důstojníka pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3 000 kW opravňuje jeho držitele ke službě na lodích s výkonem hlavních motorů do 3 000 kW ve funkci druhého strojního důstojníka a ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v provozní úrovni,
w) průkaz způsobilosti druhého strojního důstojníka pro lodě s výkonem hlavních motorů 3 000 kW a více opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci druhého strojního důstojníka a ve funkci člena strojní strážní služby v provozní úrovni,
x) průkaz způsobilosti prvního strojního důstojníka pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3 000 kW opravňuje jeho držitele ke službě na lodích s výkonem hlavních motorů do 3 000 kW ve funkci prvního strojního důstojníka a ke službě na všech lodích ve funkci druhého strojního důstojníka a ve funkci člena strojní strážní služby v provozní úrovni,
y) průkaz způsobilosti prvního strojního důstojníka pro lodě s výkonem hlavních motorů 3 000 kW a více opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby ve velitelské a provozní úrovni,
z) průkaz způsobilosti elektrotechnika opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci elektrotechnika,
aa) průkaz způsobilosti elektrodůstojníka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci elektrodůstojníka.

(2) Oprávnění podle odstavce 1 se nevztahuje na speciální lodě.

Podrobnosti o vydávání průkazů způsobilosti
§ 13

(1) Úřad vydává průkaz způsobilosti na základě žádosti o vydání průkazu způsobilosti. Vzor žádosti o vydání průkazu způsobilosti je uveden v příloze č. 3.

(2) Žádost o vydání průkazu způsobilosti se dokládá
a) osvědčením o zdravotní způsobilosti, které nesmí být starší 3 měsíců,
b) doklady osvědčujícími odbornou způsobilost žadatele podle přílohy č. 4,
c) platnými doklady osvědčujícími kvalifikační atestaci podle přílohy č. 4,
d) dokladem prokazujícím předepsanou praxi na lodi podle přílohy č. 4,
e) fotografií, která splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, (dále jen "fotografie").5)

5) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

§ 14

Průkaz způsobilosti se vydá fyzické osobě, která
a) prokázala zdravotní způsobilost k výkonu příslušné činnosti na lodi,
b) prokázala odbornou způsobilost k výkonu příslušné činnosti na lodi,
c) dosáhla věku 18 let, nestanoví-li tato vyhláška jinak,
d) je způsobilá k právním úkonům.

§ 15

Úřad vyznačí v průkazu způsobilosti při jeho vydání údaj, že žadatel je oprávněn vykonávat funkce a jednotlivé odbornosti vyplývající z průkazu způsobilosti, jehož je držitelem, na speciální lodi, jestliže žadatel absolvuje kurz podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,1) a tuto skutečnost doloží dokladem o úspěšném absolvování tohoto kurzu.

1) Sdělení č. 53/1995 Sb., o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978, ve znění změn a dodatků z roku 1995.

§ 16
Potvrzení průkazu způsobilosti

(1) Úřad vydá potvrzení průkazu způsobilosti podle § 46 odst. 3 zákona na základě písemné žádosti o vydání potvrzení průkazu způsobilosti. Žádost o vydání potvrzení průkazu způsobilosti musí obsahovat
a) osobní data a místo trvalého pobytu žadatele,
b) evidenční číslo průkazu způsobilosti žadatele.

(2) Žádost o vydání potvrzení průkazu způsobilosti musí být doložena
a) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti,
b) dokladem osvědčujícím
1. službu na lodi v nejvyšší funkci, kterou je možné vykonávat na lodi na základě průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení průkazu způsobilosti držitelem, a to v trvání nejméně 1 roku v posledních 5 letech před podáním žádosti,
2. vykonávání činností souvisejících s odbornou způsobilostí žadatele, které Úřad uzná za rovnocenné činnostem vykonávaným při výkonu nejvyšší funkce, kterou je možné vykonávat na lodi na základě průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení průkazu způsobilosti držitelem, v posledních 5 letech před podáním žádosti,
3. úspěšné absolvování kurzu prováděného v souladu s předpisem Stcw a schváleného Úřadem v posledních 6 měsících před podáním žádosti, nebo
4. službu na lodi po dobu nejméně 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni, kdy byla podána žádost, v druhé nejvyšší funkci, kterou je možné vykonávat na lodi na základě průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení průkazu způsobilosti držitelem,
c) úředně ověřenými kopiemi kvalifikačních průkazů způsobilosti, kterými se osvědčují znalosti zahrnuté do požadavků pro získání příslušné způsobilosti.

§ 17

Vzory průkazů způsobilosti a vzor potvrzení průkazu způsobilosti jsou uvedeny v příloze č. 5.

Uznávání průkazů způsobilosti
(K § 47 odst. 2 zákona)

§ 18

(1) Úřad uzná průkaz způsobilosti vydaný příslušným úřadem členského státu Mezinárodní námořní organizace6) podle předpisu Stcw (dále jen "zahraniční průkaz způsobilosti") vydáním potvrzení o uznání průkazu způsobilosti na základě písemné žádosti o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti. Žádost o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti musí obsahovat osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti musí být doložena
a) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti,
b) dokladem osvědčujícím
1. službu na lodi v nejvyšší funkci, kterou je možné vykonávat na lodi na základě zahraničního průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti držitelem, a to v trvání nejméně 1 roku v posledních 5 letech před podáním žádosti,
2. vykonávání činností souvisejících s odbornou způsobilostí žadatele, které Úřad uzná za rovnocenné činnostem vykonávaným při výkonu nejvyšší funkce, kterou je možné vykonávat na lodi na základě zahraničního průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti držitelem, v posledních 5 letech před podáním žádosti,
3. úspěšné absolvování kurzu prováděného v souladu s předpisem Stcw a schváleného Úřadem v posledních 6 měsících před podáním žádosti, nebo
4. službu na lodi po dobu nejméně 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni, kdy byla podána žádost, v druhé nejvyšší funkci, kterou je možné vykonávat na lodi na základě zahraničního průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti držitelem,
c) protokolem o úspěšném vykonání zkoušky z námořního práva a anglického jazyka podle přílohy č. 6 složené před komisí Úřadu, pokud se jedná o výkon funkce ve velitelské úrovni,
d) originálem nebo úředně ověřenou kopií platného zahraničního průkazu způsobilosti opatřeným platnou doložkou, kterou se potvrzuje trvání zdravotní a způsobilosti jeho držitele k výkonu funkce na lodi podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,1)
e) fotografií.

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 písm. a) a c) nesmí být starší 3 měsíců.

(4) Potvrzení o uznání průkazu způsobilosti vydává Úřad nejdéle na dobu 5 let.

(5) Vzor potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti je uveden v příloze č. 5.

1) Sdělení č. 53/1995 Sb., o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978, ve znění změn a dodatků z roku 1995.
6) Úmluva o mezinárodní námořní organizaci (IMO), 1948, oznámená pod č. 105/1996 Sb.

§ 19

(1) Úřad v souladu s předpisem Stcw vydá žadateli o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, do doby vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, prozatímní doklad o způsobilosti, který nahrazuje potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, jestliže žádost podle § 18 odst. 1 je též podepsána provozovatelem lodi a doložena doklady prokazujícími naléhavost případu.

(2) Na základě prozatímního dokladu o způsobilosti může žadatel vykonávat funkci odpovídající jeho způsobilosti po dobu platnosti prozatímního dokladu o způsobilosti. Doba platnosti prozatímního dokladu o způsobilosti je nejdéle 3 měsíce.

§ 20

Úřad odebere potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, popřípadě prozatímní doklad o způsobilosti, jestliže jeho držitel
a) při výkonu funkce ohrozil zdraví nebo život člena posádky lodě nebo přepravovaných osob,
b) při výkonu funkce ohrozil bezpečnost námořní plavby nebo vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost námořní plavby,
c) při výkonu funkce závažným způsobem porušil nebo porušuje povinnosti vyplývající z této vyhlášky, zákona o námořní plavbě nebo mezinárodní úmluvy v oblasti námořní plavby, kterou je Česká republika vázána,7)
d) neprokáže na výzvu Úřadu, že jeho odborná způsobilost k výkonu funkce na lodi trvá,
e) neabsolvuje preventivní lékařskou prohlídku do 10 dnů ode dne zániku platnosti posudku,
f) pozbyl zdravotní způsobilost,
g) pozbyl způsobilost k právním úkonům, nebo
h) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

7) Například Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/1995 Sb.

Odebrání a zadržení průkazu způsobilosti
(K § 50 odst. 4 zákona)

§ 21

Důvodem zadržení nebo odebrání průkazu způsobilosti je zejména
a) opakované jednání v rozporu s námořními zvyklostmi a zásadami dobré námořnické praxe,
b) závažné porušení pravidel bezpečnosti práce,
c) opakované vykonávání práce na lodi pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek,
d) zdravotní stav člena lodní posádky plně neodpovídající zdravotním požadavkům pro výkon funkce,
e) zánik platnosti posudku a neprovedení preventivní lékařské prohlídky do 10 dnů ode dne zániku platnosti posudku,
f) pravomocné odsouzení pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na držitele průkazu způsobilosti nehledí, jako by nebyl odsouzen,
g) závažná odborná chyba, v jejímž důsledku došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo k značné škodě na majetku,
h) pozbytí způsobilosti k právním úkonům.

HLAVA II
PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OSVĚDČUJÍCÍ KVALIFIKAČNÍ ATESTACI

§ 22

(1) Úřad vydává průkazy způsobilosti osvědčující kvalifikační atestaci držitele průkazu způsobilosti nutnou k výkonu funkce na lodi (dále jen "kvalifikační průkaz způsobilosti") na základě žádosti o vydání kvalifikačního průkazu způsobilosti, ke které žadatel připojí fotografii a doklad o absolvování kurzu předepsaného předpisem Stcw. Vzor žádosti o vydání kvalifikačního průkazu způsobilosti je uveden v příloze č. 7.

(2) Kvalifikačními průkazy způsobilosti jsou:

a) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik se dokládá dokladem o absolvování kurzu předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
b) průkaz způsobilosti požárníka - základní se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
c) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
d) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle přílohy č. 8 u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
e) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
f) průkaz způsobilosti záchranáře se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
g) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle přílohy č. 9 u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
h) průkaz způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle přílohy č. 10 u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
i) průkaz způsobilosti k manipulaci s nebezpečným zbožím se dokládá dokladem o absolvování kurzu předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem.

(3) Doba platnosti kvalifikačního průkazu způsobilosti je 5 let.

(4) Vzory kvalifikačních průkazů způsobilosti jsou uvedeny v příloze č. 5.

(5) Právnickou osobou oprávněnou provádět kurzy, jejichž absolvování je nutné pro vydání průkazů způsobilosti podle odstavce 2 písm. d), g) a h), může být pouze k tomu personálně, věcně a technicky vybavené zdravotnické zařízení8) nebo právnická osoba oprávněná provádět vzdělávání v oblasti zdravotní péče.

8) Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb.

ČÁST ŠESTÁ
NÁMOŘNICKÉ KNÍŽKY
(K § 54 odst. 6 zákona)

Zápisy do námořnické knížky
§ 23

Údaje zapisované do námořnické knížky jsou
a) údaje o totožnosti držitele námořnické knížky,
b) údaj o způsobilosti držitele námořnické knížky,
c) údaje o nalodění držitele námořnické knížky,
d) údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky,
e) jiné údaje.

§ 24

Údaje o totožnosti držitele námořnické knížky jsou jeho
a) příjmení,
b) jméno,
c) státní příslušnost,
d) den, měsíc a rok narození,
e) rodné číslo,
f) pohlaví,
g) místo narození,
h) výška,
i) barva vlasů,
j) barva očí,
k) zvláštní znamení,
l) krevní skupina,
m) vlastnoruční podpis.

§ 25

Údaj o kvalifikaci držitele námořnické knížky je odborná způsobilost držitele námořnické knížky zapsaná v jeho průkazu způsobilosti.

§ 26

Údaje o nalodění držitele námořnické knížky jsou
a) údaje charakterizující loď, na které je držitel námořnické knížky naloděn,
1. jméno lodě,
2. volací znak lodě,
3. rejstříkový přístav lodě,
4. vlastník lodě,
5. hrubá prostornost lodě,
6. čistá prostornost lodě,
7. výkon hlavních strojů lodě,
b) funkce držitele námořnické knížky na lodi, na které je držitel námořnické knížky naloděn,
c) místo a datum nalodění držitele námořnické knížky,
d) místo a datum vylodění držitele námořnické knížky,
e) doba služby držitele námořnické knížky na lodi.

§ 27

Údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky jsou
a) jména lodí, na kterých držitel námořnické knížky byl naloděn,
b) doba služby držitele námořnické knížky na lodích, na kterých byl naloděn,
c) funkce držitele námořnické knížky na lodích, na kterých byl naloděn,
d) evidenční číslo námořnické knížky, podle které byly zapsány údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky.

§ 28

Jiné údaje zapisované do námořnické knížky jsou
a) evidenční číslo námořnické knížky,
b) mezinárodní kód vydávajícího státu,
c) datum vydání námořnické knížky,
d) datum uplynutí platnosti námořnické knížky,
e) označení Úřadu, který námořnickou knížku vydal.

§ 29

Vzor námořnické knížky je uveden v příloze č. 11.

ČÁST SEDMÁ
ZDRAVOTNÍ PÉČE A ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI PRO ČLENY POSÁDKY LODĚ

[K § 67 odst. 1 písm. b), odst. 2 a 4 zákona]

§ 30
Vybavení lodě léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky

(1) K zajištění první pomoci a nutné péče o zdraví musí být loď vybavena léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 12.

(2) Lékař vede zdravotnickou dokumentaci o zdravotním stavu členů posádky lodě po dobu plavby. Držitel průkazu způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci vede po dobu plavby evidenci ošetřených osob a sestavuje záznamy o poskytnutí první pomoci, které potvrzuje velitel lodě.

(3) Kontrola stavu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a hospodaření s nimi se provádí jedenkrát ročně během inventarizace hospodářských prostředků. Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s prošlou záruční dobou je nutno z evidence a zásob na lodi protokolárně vyřadit.

(4) Za pravidelné doplňování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků odpovídá lékař. Pokud není lékař na lodi přítomen, odpovídá za tyto činnosti držitel průkazu způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci.

§ 31

Touto vyhláškou není dotčeno posuzování zdravotní způsobilosti upravené podle zvláštních právních předpisů.9)

9) Například směrnice č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnice č. 17/1970 Věstníku MZ ČSR a vyhlášky č. 31/1993 Sb.

ČÁST OSMÁ

§ 32
Přechodné ustanovení

(1) Přechodné období pro výměnu starých průkazů způsobilosti končí dnem 1. února 2002 v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.1)

(2) Osoby zdravotně způsobilé podle dosavadních předpisů se považují za zdravotně způsobilé do termínu pravidelné prohlídky podle § 42 odst. 1 písm. b) zákona.

1) Sdělení č. 53/1995 Sb., o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978, ve znění změn a dodatků z roku 1995.

§ 33
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr: Ing. Schling v. r.

Příl.1
PŘIHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZKOUŠKY
k prokázání odborné způsobilosti člena posádky lodě k výkonu funkce na lodi

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR
Námořní úřad
nábřeží L. Svobody 12
110 15 PRAHA 1

         PŘIHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZKOUŠKY
 k prokázání odborné způsobilosti člena posádky lodě k výkonu
             funkce na lodi

Přihlašuji se k provedení zkoušky k prokázání odborné způsobilosti
člena posádky lodě k výkonu funkce na lodi.

Druh odborné způsobilosti:........................................
Jméno a příjmení, titul ..........................................
Datum narození ..................... Místo narození ..............
Rodné číslo .................. Státní příslušnost ................
Adresa žadatele ................................... PSČ ..........
Telefonní spojení ......................
Námořnická knížka č. ................... vydána dne ..............
Stávající PZ č. ........................ vydán dne ...............
zkouška složena dne .................... na funkci ...............
Doklad o vzdělání: ...............................................
Výpis nalodění v jednotlivých funkcích:
....................................... .........................
....................................... .........................
....................................... .........................
....................................... .........................
V ................ dne ................ .........................
                     podpis žadatele

Převzal .......................... dne ......................
Totožnost ověřil: ................ dne ...................... 

Příl.2
PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

1. Zdravotní kontraindikace pro nalodění na námořní obchodní lodi

Všechna akutní onemocnění podmiňující vystavení pracovní neschopnosti - včetně infekcí - jsou důvodem k posouzení zdravotní způsobilosti až po přeléčení a odeznění příčiny neschopnosti, a to u prohlídek vstupních i periodických.

1.1. Infekční nemoci

Inkubační doba infekčních nemocí podléhajících povinnému hlášení podle příslušných předpisů u osob, které byly s infekčně nemocným v epidemiologicky závažném kontaktu
- chronická forma infekčních nemocí nebo bacilonosičství, může-li být zdrojem epidemiologicky závažného přenosu na jiné osoby
- prokázaná infekce virem HIV1 nebo HIV2
- pro personál hospodářského oddělení platí navíc předpisy platné pro pracovníky v potravinářství

1.2. Zhoubná nádorová onemocnění

Veškerá onemocnění vyvolaná zhoubným bujením buněk (mimo basocelulárního karcinomu kůže) do 5 let od vyléčení, resp. do 5 let od vyléčení poslední recidivy
- basocelulární karcinom kůže do vyléčení

1.3. Endokrinní a metabolické nemoci

Všechny formy endokrinních a metabolických nemocí, které nejsou plně kompenzovány pravidelným perorálním příjmem léků nebo u nichž lze s ohledem na charakter a dosavadní průběh nemoci očekávat, že bude potřeba dávky léků v příštím období významně měnit.
- situace, při nichž endokrinní a metabolické nemoci, i když jsou plně vyléčeny nebo kompenzovány léčbou, vedly ke stavům, při nichž je výrazně omezena funkce důležitého orgánu nebo je značné riziko rychlého a významného zhoršení zdravotního stavu (kupř. diabetická angiopatie alespoň středního stupně, kardiomyopatické změny u myxedému, akromegalie, atd.)
- obezita, při níž tělesná hmotnost v kilogramech převyšuje hodnotu m určenou vztahem:
m = (tělesná výška v centimetrech - 100) x 1,35

1.4. Choroby krve a krvetvorných orgánů

- množství hemoglobinu v krvi menší než 120 gramů na litr nebo větší než 176 gramů na litr bez ohledu na příčinu
- počet bílých krvinek v periferní krvi menší než 2,0 x 10E9 na litr nebo větší než 12,0 x 10E9 na litr bez ohledu na příčinu
- hemopoetické dysplasie (myelodisplastický syndrom)
- vrozené/dědičné/hemolytické anemie
- získané hemolytické anemie s opakovanými projevy hemolýzy, je-li jejich příčina obtížně odstranitelná nebo neznámá
- hemoplastosy a hemoblastomy do 5 let od vyléčení, resp. do 5 let od vyléčení poslední recidivy
- hemorhagické diatesy (vaskulopatie, trombocytopatie, koagulopatie) a všechny stavy se zvýšeným rizikem krvácení (kupř. opakovaní masivní epistaxe v anamneze, prokázaná aneurysmata mozkových tepen, trombocytepenie podmíněná splenogalií apod.)

1.5. Duševní nemoci

- schizofrenie, maniodepresivní psychosa, paranoidní a jiné psychosy včetně organických
- neurosy a psychopatie dle rozhodnutí psychiatra
- alkoholismus třetího a čtvrtého vývojového stadia (dle Jelínka) a jiné srovnatelné toxikomanie
- inteligenční kvocient nižší než 90
- homosexuální nebo bisexuální chování

1.6. Nemoci nervového systému

- epilepsie všech forem do 5 let po vysazení potřebné medikace (po celou dobu musí být pracovník bez epileptického záchvatu nebo 1 rok po jednorázovém záchvatu bez léčby a při normálním EEG)
- cévní příhoda mozková v anamnéze
- abnormální elektroencefalografický nález bez ohledu na příčinu
- degenerativní a zánětlivá onemocnění nervového systému nebo poúrazové stavy nervového systému, které způsobují poruchu
- koordinace pohybů nebo rovnováhy nebo řeči s narušením dorozumívání nebo poruchy vědomí nebo spánku, případně provázené dlouhodobými bolestmi

1.7. Nemoci nosní, ušní a krční

- Ménierova nemoc a jiné poruchy rovnováhy vyžadující léčbu
- chronické hnisavé záněty přínosních dutin nebo středouší
- afonie a těžší dysfonie s narušením dorozumívání
- nesplnění požadavků na sluch (viz příloha 1)

1.8. Nemoci oběhového systému

- jakákoliv forma ischemické choroby srdeční nebo kardiomyopatie, která se projevuje klinicky nebo je prokazatelná obvyklými laboratorními nebo pomocnými vyšetřeními
- srdeční chlopňové vady a jiné vady s prokazatelnou poruchou hemodynamiky alespoň středního stupně
- patologický nález při elektrokardiografickém vyšetření bez ohledu na příčinu
- srdeční akce v klidu rychlejší než 105 úderů za minutu (1,75 Hz)
- krevní tlak na pažní tepně vyšší než 16/80 m Hg
- hypertenzní nemoc II. a III. stupně dle WHO
- anamnéza dvou a více ataktromboembolické nemoci
- zánětlivé nebo degenerativní onemocnění tepen vedoucí k poruchám prokrvení tkání alespoň středního stupně nebo hrozící rychlým a závažným zhoršením zdravotního stavu
- bércový vřed podmíněný žilní nedostatečností dolních končetin
- varikozní komplex, který se dle anamnézy již alespoň dvakrát manifestoval vznikem bércového vředu

1.9. Nemoci dýchacího systému

- všechny nemoci vedoucí ke snížení vitální kapacity plic pod 80 % náležité hodnoty nebo ke snížení poměru jednosekundové kapacity plic a forsírované vitální kapacity plic pod hodnotu 0,6 včetně situací, kdy je tento poměr snížen pod uvedenou hodnotu jen během záchvatů
- anamnéza dvou nebo více spontánních pneumothoraxů
- parciální nebo globální dechová nedostatečnost bez ohledu na příčinu

1.10. Nemoci zažívacího systému

- nedokonale sanovaný kariesní chrup
- vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku podle následujících kriterií:
- peptický vřed do 3 let od prokázaného zahojení
- tzv. pseudoulcerosní syndrom a jiné obtíže do 1 roku od stavů, které vyžadovaly léčbu
- anamnéza perforace nebo penetrace vředu nebo masivního krvácení z vředu do 1 roku po chirurgickém vyléčení základní choroby
- stavy po břišních operacích, jestliže po nich přetrvávají zažívací obtíže středního nebo těžšího stupně
- kolostomie
- chronická appendicitis nebo anamnéza ataky akutní appendicitidy, která nebyla léčena operací, až do chirurgického vyléčení
- anamnéza dvou nebo více atak akutní pankreatitidy chronická recidivující pankreatitida s funkční nedostatečností zevně sekretorické části pankreatu
- kýly do 3 měsíců po chirurgickém vyléčení
- virová hepatitida typu A, B, C, D nebo E do 6 měsíců po normalizaci hodnot aktivity enzymů ALT a AST v krvi
- chronická jaterní onemocnění provázená poruchou jaterních funkcí nebo výraznější biochemickou aktivitou nebo hyperbilirubinemií
- prokázaná Crohnova nemoc, ulcerozní kolitis a jiná onemocnění, k jejichž projevům patří recidivující průjmy
- stavy vyžadující dlouhodobě dietní stravování významně odlišné od obvyklého stravování na lodích
- větší prolaps rekta
- fissura ani
- periproktální píštěl
- rozsáhlejší hemorhoidální uzle s anamnézou opakovaných zánětů

1.11. Nemoci vylučovacího systému

- všechna onemocnění vylučovacího ústrojí vedoucí k poklesu glomerulární filtrace vztažené na standardní povrch těla pod hodnotu 1,0 mililitru za sekundu nebo způsobující zvýšení koncentrace močoviny nebo kreatininu v krvi nad fysiologickou mez
- uroinfekce
- prokázaná urolithiasa včetně asymptomatické
- rozsáhlá nebo recidivující hydrokéla
- částečná nebo úplná obstrukce alespoň části vylučovacího systému

1.12. Nemoci kožní

- těžké a rozsáhlé formy kožních onemocnění
- kožní nemoci, u nichž je důvodná obava, že by se mohly v horkém nebo vlhkém klimatu výrazně zhoršit
- chronické píštěle

1.13. Nemoci pohybového systému

- amputace horní končetiny v předloktí a vyšší
- amputace dolní končetiny v bérci a vyšší
- ankylosa nebo velmi výrazné omezení hybnosti ramenního nebo loketního nebo kyčelního nebo kolenního kloubu
- poúrazová změna zánětlivé nebo degenerativní onemocnění páteře nebo velkého kloubu vyžadující soustavné nebo opakované léčení nebo výrazně omezující stabilní chůzi nebo držení těla (revmatoidní arthritis, Bechtěrevova nemoc, onemocnění páteře spojená s opakovanými atakami spondylogenních algických syndromů v anamnéze, těžší arthrosa kyčelní nebo kolenní, atd.)
- jiné onemocnění výrazně znesnadňující stabilní chůzi (kupř. dermatomyositis, tzv. viklavý kloub, pakloub dolní končetiny, atd.)

1.14. Nemoci oční

- těžší formy chronického zánětu spojivek
- xeroftalmie
- oboustranná ptosa víček
- glaukom
- nemoci rohovky, uveálního systému, sítnice a zrakového nervu podle rozhodnutí odborného očního lékaře
- nesplnění požadavků na zrakovou ostrost a barvocit (viz příloha 1)

1.15. Ostatní

- stavy spojené s léčbou cytostatiky nebo imunosupresivy
- stavy po transplantaci, náhradě, implantaci orgánu apod., srdeční chlopně, cévy, kloubu, stavy po implantaci kardiostimulátoru, apod.
- únavový syndrom těžšího stupně bez ohledu na příčinu
- jakékoliv onemocnění nebo postižení provázené bolestí vyžadující léčbu nebo provázené svěděním vyžadující léčbu
- tělesná teplota měřená v podpažní jamce vyšší než 37,5 st. Celsia
- sedimentace erytrocytů (FW) vyšší než 25 za hodinu nebo vyšší než 50 za dvě hodiny
- gravidita a šestinedělí
- ženské nemoci dle rozhodnutí gynekologa

Příloha k oddílu 1 - požadavky na sluch, zrakovou ostrost a barvocit pro nalodění

SLUCH -
a) pracovníci palubního a strojního oddělení
Srozumitelnost šepotu pro jednotlivá slova na každém uchu zvlášť na vzdálenost 2 metry od mluvícího. Je-li na jednom uchu sluch horší než je výše uvedeno, požaduje se srozumitelnost šepotu pro jednotlivá slova na druhém uchu na vzdálenost 5 metrů od mluvícího.

b) pracovníci hospodářského oddělení
Srozumitelnost šepotu pro jednotlivá slova na každém uchu zvlášť na vzdálenost 1 metru od mluvícího. Je-li na jednom uchu sluch horší než je výše uvedeno, požaduje se srozumitelnost šepotu pro jednotlivá slova na druhém uchu na vzdálenost 2 metry od mluvícího.

ZRAKOVÁ OSTROST -

           a) pracovníci palubního oddělení

                    zraková ostrost nejméně
                    lepší oko   druhé oko

             s korekcí    6/6     6/12
             bez korekce   6/18     6/24

           b) pracovníci  strojního  a  hospodářského
            oddělení

                    zraková ostrost nejméně
                    lepší oko   druhé oko

             s korekcí    6/9      6/12
             bez korekce   6/18     6/60
(Pozn.: Dojde-li u osoby, která již vykonává práci na námořních lodích, ke ztrátě oka, je možné nalodění nejdříve za 1 rok od ztráty oka za podmínky, že zraková ostrost na druhém oku splňuje požadavky pro vstupní prohlídku - viz příloha 2).

Po implantaci nitroočních čoček možno vykonávat původní činnost pouze se souhlasem očního lékaře. Hodnoty zrakové korekce jsou míněny při brýlové úpravě. Při dobré snášenlivosti a se souhlasem očního lékaře je však možný výkon činnosti i s kontaktními čočkami. Je-li předepsané zrakové ostrosti dosaženo s korekcí, je použití brýlí či kontaktních čoček pro výkon činnosti podmínkou.

BARVOCIT -
a) pracovníci palubního a strojního oddělení
neporušený barvocit

b) pracovníci hospodářského oddělení
žádné požadavky na barvocit

2. Zdravotní kontraindikace pro přijetí do pracovního poměru vykonávaného na námořních lodích

Platí všechny zdravotní kontraindikace uvedené v oddíle 1
- zdravotní kontraindikace pro nalodění a navíc následující stavy:
- přítomnost HBs antigenu (povrchový antigen hepatitidy typu B) nebo protilátek proti HC antigenu (antigen hepatitidy typu C) v krvi
- obezita, při níž tělesná hmotnost v kilogramech převyšuje hodnotu m určenou vztahem:
m = (tělesná výška v centimetrech - 100) x 1,25
- prokázaný diabetes melitus všech forem
- neurosy a psychopatie narušující soužití v kolektivu
- alkoholismus druhého vývojového stadia (dle Jelínka) nebo jiné srovnatelné toxikomanie

- přítomnost alespoň dvou z následujících rizikových faktorů:
- ischemické choroby srdeční
- hyperlipoproteinemie
- obezita, při níž tělesná hmotnost v kilogramech převyšuje hodnotu m určenou vztahem:
m = (tělesná výška v centimetrech - 100) x 1,15
- kouření cigaret (více než 10 cigaret denně)
- hypertensní nemoc I. a vyššího stupně dle WHO
- všechny nemoci plic vedoucí ke snížení poměru jednosekundové kapacity plic pod 90 % náležité hodnoty nebo ke snížení poměru jednosekundové kapacity plic a fosfírované vitální kapacity plic pod hodnotu 0,7
- vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku
- dráždivý tračník
- poruchy statiky páteře středního a těžšího stupně (kupř. v důsledku Scheuermannovy nemoci, kyfoskoliosy, apod.)
- stavy urychlující rozvoj degenerativních změn ve velkých kloubech (kupř. morbus Perthes, coxa vara, apod.)
- prekancerózy
- nesplnění požadavků na sluch, zrakovou ostrost a barvocit (viz příloha 2)

Příloha k oddílu 2 - požadavky na sluch, zrakovou ostrost a barvocit při přijímání do pracovního poměru vykonávaného na námořních lodích

SLUCH -
a) pracovníci palubního a strojního oddělení
Srozumitelnost šepotu pro jednotlivá slova na každém uchu zvlášť na vzdálenost 5 metrů od mluvícího.

b) pracovníci hospodářského oddělení
Srozumitelnost šepotu pro jednotlivá slova na každém uchu zvlášť na vzdálenost 2 metry od mluvícího. Je-li na jednom uchu sluch horší než je výše uvedeno, požaduje se srozumitelnost šepotu pro jednotlivá slova na druhém uchu na vzdálenost 5 metrů od mluvícího.

ZRAKOVÁ OSTROST -

           a) pracovníci palubního oddělení
                    zraková ostrost nejméně
                   lepší oko   druhé oko

            s korekcí    6/6      6/9
            bez korekce   6/9      6/12


           b) pracovníci  strojního  a  hospodářského
            oddělení
                    zraková ostrost nejméně
                   lepší oko   druhé oko

            s korekcí    6/6       6/12
            bez korekce   6/12      6/24

BARVOCIT -
a) pracovníci palubního a strojního oddělení
neporušený barvocit

b) pracovníci hospodářského oddělení
žádné požadavky na barvocit

Příl.3
ŽÁDOST
o vydání průkazu způsobilosti člena posádky lodě

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ            Číslo PZ:
ČESKÉ REPUBLIKY
P.O.BOX 9
Odbor plavby a vodních cest
nábřeží L. Svobody 12
110 15 PRAHA 1

               ŽÁDOST
    o vydání průkazu způsobilosti člena posádky lodě

Žádám o vystavení průkazu způsobilosti na funkci .................
dle zákona č. 61/2000 Sb., § 44, o námořní plavbě.

Jméno a příjmení, titul ..........................................
Datum narození ..................... Místo narození ..............
Rodné číslo .................. Státní příslušnost ................
Adresa žadatele ................................... PSČ ..........
Telefonní spojení .......................
Číslo NK: .................. vydána dne ....................
Stávající PZ č. ........................ vydán dne ...............
zkouška dne .................... na funkci .......................

V ................ dne ................ .........................
                     podpis žadatele

Převzal .......................... dne ......................
Totožnost ověřil: ................ dne ...................... 

Příl.4
Požadované doklady osvědčující odbornou způsobilost, kvalifikační atestaci a praxi na lodi pro vydání jednotlivých průkazů způsobilosti

1. Lodník
a) doklad o úspěšném ukončení studia v učebním oboru strojník - lodní doprava, ve studijním oboru lodní doprava, nebo v příbuzných učebních nebo studijních oborech; doklad o úspěšném ukončení studia v příbuzných učebních nebo studijních oborech musí být potvrzen praxí v trvání 12 měsíců,
b) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
c) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
d) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
e) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti.

2. Strojní pomocník
a) doklad o úspěšném ukončení studia v učebním oboru strojník - lodní doprava, ve studijním oboru lodní doprava, nebo v příbuzných učebních nebo studijních oborech; doklad o úspěšném ukončení studia v příbuzných učebních nebo studijních oborech musí být potvrzen praxí v trvání 12 měsíců,
b) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
c) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
d) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
e) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti.

3. Lodní kuchař
a) doklad o úspěšném ukončení studia v učebním oboru kuchař nebo kuchař - číšník pro pohostinství, nebo ve studijním oboru zaměřeném na gastronomii a hotelnictví, je-li potvrzen praxí v gastronomii a hotelnictví v trvání 24 měsíců,
b) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
c) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
f) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
d) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti.

4. Lodní steward
a) doklad o úspěšném ukončení studia v učebním oboru číšník, servírka nebo kuchař - číšník pro pohostinství, nebo v studijním oboru zaměřeném na gastronomii a hotelnictví, je-li potvrzen praxí v gastronomii a hotelnictví v trvání 24 měsíců,
b) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
c) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
d) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
e) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti.

5. Námořník druhé třídy
a) doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A-II/4),
b) kniha výcviku člena palubní strážní služby se záznamy o výcviku, kterými osvědčí dostatečné zvládnutí předepsaných úkolů a povinností,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
e) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
f) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
g) doklad prokazující praxi na lodi ve funkci lodníka po dobu nejméně 6 měsíců.

6. Námořník první třídy
a) doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A-II/4),
b) kniha výcviku člena palubní strážní služby se záznamy o výcviku, kterými osvědčí dostatečné zvládnutí předepsaných úkolů a povinností,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
e) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
f) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
g) průkaz způsobilosti záchranáře,
h) doklad prokazující praxi na lodi ve funkci námořníka druhé třídy v trvání 24 měsíců.

7. Loďmistr
a) doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A-II/4),
b) kniha výcviku člena palubní strážní služby se záznamy o výcviku, kterými osvědčí dostatečné zvládnutí předepsaných úkolů a povinností,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
g) průkaz způsobilosti v poskytování základní prní pomoci,
e) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
f) průkaz způsobilosti záchranáře,
g) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
h) doklad prokazující praxi na lodi ve funkci námořníka první třídy v trvání 24 měsíců.

8. Palubní asistent
a) doklad osvědčující dosažení věku 20 let,
b) doklad o
1. ukončeném vysokoškolském nebo úplném středním odborném vzdělání v oboru námořní navigace a o praxi na lodi v rámci studia po dobu nejméně 6 měsíců, nebo
2. ukončeném odborném kurzu pořádaném námořní školou členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) v rozsahu požadavků předpisu STCW (oddíl A - II/1) a o praxi na lodi ve funkci palubní strážní služby v pomocné úrovni po dobu nejméně 24 měsíců,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
e) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
f) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
g) průkaz způsobilosti záchranáře.

9. Námořní poručík
a) doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A-II/1),
b) kniha výcviku palubního asistenta se záznamy o výcviku, kterými osvědčí dostatečné zvládnutí předepsaných úkolů a povinností během roční praxe na lodi pod dozorem velitele nebo jím určeného důstojníka,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
e) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
f) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
g) průkaz způsobilosti záchranáře,
h) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý
i) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci,
j) průkaz radarového operátora systému Arpa, vydaný námořním úřadem nebo organizací členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) (dále jen "průkaz radarového operátora systému Arpa"),
k) platný všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby, opravňující jeho držitele k výkonu služby u lodních stanic, pracujících ve všech kmitočtových pásmech systému Gmdss, vydaný Českým telekomunikačním úřadem, nebo námořním úřadem či organizací členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) (dále jen "průkaz operátora systému Gmdss"),
l) doklad prokazující praxi na lodi o hrubé prostornosti 500 RT a více ve funkci palubního asistenta nebo člena palubní strážní služby v pomocné úrovni v trvání 12 měsíců u absolventa námořní školy nebo doklad prokazující praxi na lodi o hrubé prostornosti 500 RT a více ve funkci palubního asistenta nebo člena palubní strážní služby v pomocné úrovni v trvání 15 měsíců u absolventa odborného kurzu pořádaného námořní školou členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1).

10. První palubní důstojník

(1) První palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti menší než 3000 RT
a) průkaz způsobilosti námořního poručíka,
b) doklad o
1. ukončeném vysokoškolském nebo úplném středním odborném vzdělání v oboru námořní navigace, nebo
2. ukončeném odborném kurzu pro první palubní důstojníky pořádaném námořní školou členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) a v rozsahu požadavků předpisu STCW (oddíl A - II/2) a doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A - II/2),
c) protokol o úspěšném vykonání zkoušky z námořního práva a anglického jazyka podle paragrafu 18 odst. c) této vyhlášky, před komisí Úřadu,
d) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
e) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
f) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
g) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
h) průkaz způsobilosti záchranáře,
i) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
j) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci,
k) průkaz radarového operátora systému Arpa,
l) průkaz operátora systému Gmdss,
m) průkaz způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci,
n) doklad prokazující praxi na lodi o hrubé prostornosti 500 RT a více ve funkci důstojníka palubní strážní služby v trvání 24 měsíců.

(2) První palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti 3000 RT a více
a) průkaz způsobilosti námořní poručík nebo první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti menší než 3000 RT,
b) doklad o ukončeném odborném kurzu pro první palubní důstojníky pořádaném námořní školou členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) v rozsahu požadavků předpisu STCW (oddíl A - II/2) a doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A - II/2),
c) protokol o úspěšném vykonání zkoušky z námořního práva a anglického jazyka podle paragrafu 18 odst. c) této vyhlášky, před komisí Úřadu,
d) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
e) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
f) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
g) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
h) průkaz způsobilosti záchranáře,
i) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
j) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci,
k) průkaz radarového operátora systému Arpa,
l) průkaz operátora systému Gmdss,
m) průkaz způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci,
n) doklad prokazující praxi na lodi o hrubé prostornosti 3000 RT a více ve funkci důstojníka palubní strážní služby v trvání 36 měsíců u námořního poručíka nebo doklad prokazující praxi na lodi o hrubé prostornosti od 500 RT do 3000 RT ve funkci prvního palubního důstojníka v trvání 12 měsíců u prvního palubního důstojníka pro lodě o hrubé prostornosti menší než 3000 RT.

11. Kapitán

(1) Kapitán pro lodě o hrubé prostornosti do 3000 RT
a) průkaz způsobilosti první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti 3000 RT a více,
b) doklad o
1. ukončeném vysokoškolském nebo úplném středním odborném vzdělání v oboru námořní navigace, nebo
2. ukončeném odborném kurzu pro kapitány pořádaném námořní školou členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) a v rozsahu požadavků předpisu STCW (oddíl A - II/2) a doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A - II/2),
c) protokol o úspěšném vykonání zkoušky z námořního práva a anglického jazyka podle paragrafu 18 odst. c) této vyhlášky, před komisí Úřadu,
d) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
e) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
f) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
g) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
h) průkaz způsobilosti záchranáře,
i) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
j) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci,
k) průkaz radarového operátora systému Arpa,
l) průkaz operátora systému Gmdss,
m) doklad prokazující praxi na lodi o hrubé prostornosti 3000 RT a více ve funkci prvního palubního důstojníka v trvání 12 měsíců, nebo doklad prokazující praxi na lodi o hrubé prostornosti od 500 RT do 3000 RT ve funkci prvního palubního důstojníka v trvání 24 měsíců.

(2) Kapitán pro lodě o hrubé prostornosti 3000 RT a více
a) průkaz způsobilosti první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti 3000 RT a více nebo kapitán pro lodě o hrubé prostornosti do 3000 RT,
b) doklad o ukončeném odborném kurzu pro kapitány pořádaném námořní školou členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) v rozsahu požadavků předpisu STCW (oddíl A - II/2) a doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A - II/2),
c) protokol o úspěšném vykonání zkoušky z námořního práva a anglického jazyka podle paragrafu 18 odst. c) této vyhlášky, složené před komisí Úřadu,
d) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
e) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
f) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
g) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
h) průkaz způsobilosti záchranáře,
i) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
j) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci,
k) průkaz radarového operátora systému Arpa,
l) průkaz operátora systému Gmdss,
m) doklad prokazující praxi na lodi o hrubé prostornosti 3000 RT a více ve funkci prvního palubního důstojníka v trvání 24 měsíců u prvního palubního důstojníka pro lodě o hrubé prostornosti 3000 RT a více nebo doklad prokazující praxi na lodi o hrubé prostornosti od 500 RT do 3000 RT ve funkci velitele lodi v trvání 18 měsíců u kapitána pro lodě o hrubé prostornosti do 3000 RT.

12. Radioasistent
a) doklad osvědčující dosažení věku 20 let,
b) doklad o úspěšném ukončení vysokoškolského studia ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a v ní obsažených příslušných studijních programů a odpovídající praxe v trvání 24 měsíců, nebo doklad o úspěšném ukončení vyššího odborného nebo středního vzdělání v oboru slaboproudé elektrotechniky a odpovídající praxe v trvání 24 měsíců,
c) platné vysvědčení radiotelegrafisty 2. třídy nebo 1. třídy nebo všeobecný průkaz radiotelefonisty, které vydal Český telekomunikační úřad, nebo platný průkaz radisty vydaný úřadem členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) a Úřadem uznaným,
d) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
e) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
f) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
g) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti.

13. Radiodůstojník
a) platné vysvědčení radiotelegrafisty 2. třídy nebo 1. třídy nebo všeobecný průkaz radiotelefonisty, které vydal Český telekomunikační úřad, nebo platný průkaz radisty vydaný úřadem členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) a Úřadem uznaným,
b) kniha výcviku radioasistenta se záznamy o výcviku, kterými osvědčí dostatečné zvládnutí předepsaných úkolů a povinností,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
e) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
f) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
g) průkaz způsobilosti záchranáře,
h) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
i) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci,
j) průkaz operátora systému Gmdss,
k) doklad prokazující praxi na lodi ve funkci radioasistenta v trvání 6 měsíců u absolventa vysoké školy technického směru nebo v trvání 12 měsíců u absolventa střední odborné školy technického směru ukončené maturitou.

14. Motorář druhé třídy
a) doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A-III/4),
b) kniha výcviku člena strojní strážní služby se záznamy o výcviku, kterými osvědčí dostatečné zvládnutí předepsaných úkolů a povinností,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
e) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
f) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
g) doklad prokazující praxi na lodi ve funkci strojního pomocníka v trvání 6 měsíců.

15. Motorář první třídy
a) doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A - III/4),
b) kniha výcviku člena strojní strážní služby se záznamy o výcviku, kterými osvědčí dostatečné zvládnutí předepsaných úkolů a povinností,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
e) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
f) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
g) doklad prokazující praxi na lodi ve funkci motoráře druhé třídy v trvání 24 měsíců.

16. Strojmistr
a) doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A - III/4),
b) kniha výcviku člena strojní strážní služby se záznamy o výcviku, kterými osvědčí dostatečné zvládnutí předepsaných úkolů a povinností,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
e) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
f) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
g) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
h) doklad prokazující praxi na lodi ve funkci motoráře první třídy v trvání 24 měsíců.

17. Strojní asistent
a) doklad osvědčující dosažení věku 20 let,
b) doklad o
1. úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání na námořní škole strojního oboru, je-li potvrzen praxí na lodi v rámci studia v trvání 6 měsíců, nebo
2. úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání strojního oboru na jiné než námořní škole, je-li potvrzen praxí v trvání 12 měsíců při výrobě nebo opravách strojů a strojního zařízení, jež mají charakter strojů a strojního zařízení používaných na námořních lodích a praxí na lodi s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více ve funkci člena strojní strážní služby v pomocné úrovni v trvání 6 měsíců, anebo na lodi s výkonem hlavních motorů od 750 kW do 3000 kW ve funkci člena strojní strážní služby v pomocné úrovni v trvání 12 měsíců, nebo
3. úspěšném ukončení středního vzdělání zahrnujícího tento obor, je-li potvrzen praxí v trvání 12 měsíců při výrobě nebo opravách strojů a strojního zařízení, jež mají charakter strojů a strojního zařízení používaných na lodích a praxí na lodi s výkonem hlavních motorů 750 kW a více ve funkci člena strojní strážní služby v trvání 24 měsíců, z toho nejméně 12 měsíců ve funkci motoráře první třídy,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
e) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
f) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti.

18. Strojní důstojník
a) doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A - III/1),
b) kniha výcviku strojního asistenta se záznamy o výcviku, kterými osvědčí dostatečné zvládnutí předepsaných úkolů a povinností,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
e) průkaz způsobilosti v poskytování základní pomoci,
f) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti.
g) průkaz způsobilosti záchranáře,
h) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
i) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci,
j) doklad prokazující praxi na lodi s výkonem hlavních motorů 750 kW a více ve funkci strojního asistenta v trvání 12 měsíců, z toho nejméně 6 měsíců ve funkci člena strojní strážní služby.

19. Druhý strojní důstojník

(1) Druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3000 kW
a) průkaz způsobilosti strojní důstojník,
b) doklad o ukončeném odborném kurzu pro druhé strojní důstojníky pořádaném námořní školou členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) v rozsahu požadavků předpisu STCW (oddíl A - III/3) a doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A - III/3),
c) protokol o úspěšném vykonání zkoušky z námořního práva a anglického jazyka podle paragrafu 18 odst. c) této vyhlášky, před komisí Úřadu,
d) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
e) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
f) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
g) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
h) průkaz způsobilosti záchranáře,
i) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
j) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci,
k) doklad prokazující praxi na lodi s výkonem hlavních motorů 750 kW a více ve funkci třetího strojního důstojníka v trvání 12 měsíců.

(2) Druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více
a) průkaz způsobilosti strojní důstojník nebo druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3000 kW,
b) doklad o ukončeném odborném kurzu pro druhé strojní důstojníky pořádaném námořní školou členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) v rozsahu požadavků předpisu STCW (oddíl A - III/2) a doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A - III/2),
c) protokol o úspěšném vykonání zkoušky z námořního práva a anglického jazyka podle paragrafu 18 odst. c) této vyhlášky, před komisí Úřadu,
d) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
e) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
f) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
g) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
h) průkaz způsobilosti záchranáře,
i) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
j) doklad prokazující praxi na lodi s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více ve funkci třetího strojního důstojníka v trvání 24 měsíců u strojního důstojníka nebo doklad prokazující praxi na lodi s výkonem hlavních motorů od 750 kW do 3000 kW ve funkci druhého strojního důstojníka v trvání 12 měsíců u druhého strojního důstojníka pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3000 kW.

20. První strojní důstojník

(1) První strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3000 kW
a) průkaz způsobilosti druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více,
b) protokol o úspěšném vykonání zkoušky z námořního práva a anglického jazyka podle paragrafu 18 odst. c) této vyhlášky, před komisí Úřadu,
c) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
d) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
e) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
f) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
g) průkaz způsobilosti záchranáře,
h) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
i) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci,
j) doklad prokazující praxi na lodi s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více ve funkci druhého strojního důstojníka v trvání 18 měsíců.

(2) Požadavky pro získání odborné způsobilosti první strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více jsou
a) průkaz způsobilosti druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více,
b) doklad o ukončeném odborném kurzu pro první strojní důstojníky pořádaném námořní školou členského státu mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána1) v rozsahu požadavků předpisu STCW (oddíl A - III/2) a doklad o úspěšně vykonané zkoušce v rozsahu požadavků stanovených předpisem STCW (oddíl A - III/2),
c) protokol o úspěšném vykonání zkoušky z námořního práva a anglického jazyka podle paragrafu 18 odst. c) této vyhlášky, před komisí Úřadu,
d) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
e) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
f) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
g) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
h) průkaz způsobilosti záchranáře,
i) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
j) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci,
k) doklad prokazující praxi na lodi s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více ve funkci druhého strojního důstojníka v trvání 24 měsíců.

21. Elektrotechnik
a) doklad o úspěšném ukončení studia učebního oboru elektrotechnického směru nebo ve studijním oboru elektrotechnického směru, je-li potvrzen praxí v trvání 12 měsíců,
b) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
c) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
d) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
e) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
f) osvědčení o elektrotechnické odborné způsobilosti.2)

22. Elektrodůstojník
a) doklad o úspěšném ukončení vysokoškolského, vyššího odborného nebo středního vzdělání elektrotechnického směru,
b) kniha výcviku elektrikáře se záznamy o výcviku, kterými osvědčí dostatečné zvládnutí předepsaných úkolů a povinností,
c) protokol o úspěšném vykonání zkoušky ze znalostí elektrotechniky, mezinárodní smlouvy SOLAS3) a MARPOL4), základů námořního práva a angličtiny, před komisí Úřadu,
d) osvědčení o elektrotechnické odborné způsobilosti2),,br> e) osvědčení o znalosti osobních záchranných technik,
f) průkaz způsobilosti požárníka - základní,
g) průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci,
h) osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti,
i) průkaz způsobilosti záchranáře,
j) průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý,
k) průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci,
l) doklad prokazující praxi na lodi ve funkci elektrotechnika po dobu nejméně 12 měsíců u osoby s vysokoškolským vzděláním nebo po dobu 24 měsíců u osoby s vyšším odborným nebo středním vzděláním.

1) Sdělení č. 53/1995 Sb., o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978, ve znění změn a dodatků z roku 1995.
2) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
3) Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb. - strojní část.
4) Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, oznámený pod č. 71/1995 Sb. - strojní část.

Příl.5

1. Průkaz způsobilosti námořního poručíka, prvního palubního důstojníka, kapitána, radiodůstojníka, strojního důstojníka, druhého důstojníka, prvního strojního důstojníka a elektrodůstojníka

2. Průkaz způsobilosti námořníka druhé třídy, námořníka první třídy, loďmistra, palubního asistenta, motoráře druhé třídy, motoráře první třídy, strojmistra a strojního asistenta

3. Průkaz způsobilosti lodníka, strojního pomocníka, lodního kuchaře, lodního stewarda, radioasistenta a elektrotechnika

4. Osvědčení o znalosti osobních záchranných technik

5. Průkaz způsobilosti požárníka

6. Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci

7. Osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti

8. Průkaz způsobilosti záchranáře

9. Průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci

10. Průkaz způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci

11. Průkaz způsobilosti k manipulaci s nebezpečným zbožím

12. Potvrzení průkazu způsobilosti

13. Potvrzení osvědčující uznání průkazu způsobilosti

Příl.6
OBSAH ZKOUŠKY K PROKÁZÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE VE VELITELSKÉ ÚROVNI

1. Námořní právo a související obory
a) zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě - předmět úpravy a základní pojmy,
b) právo vlajky a námořní rejstřík,
c) státní dozor v námořní plavbě - význam, pravomoc Námořního úřadu,
d) státní vlajka České republiky - význam ve vztahu k námořní plavbě, práva a povinnosti dotčených subjektů,
e) posádka lodě - složení lodní posádky, odborná a zdravotní způsobilost, průkazy způsobilosti,
f) velitel lodě - pravomoc, zastupování státu vlajky,
g) společná havárie - důvod vzniku, postup velitele po jejím vyhlášení, rozvrh, vymahatelnost dispaše,
h) námořní protest - důvod podání, základní charakteristika,
i) námořní nehoda a záchrana na moři z právního hlediska,
j) opatření při neodvratné zkáze lodě, při narození a úmrtí na lodi, při nezvěstnosti a pádu přes palubu,
k) trestný čin spáchaný na lodi,
l) služba na lodi a pracovněprávní vztahy členů lodních posádek,
m) pracovní smlouva s občanem České republiky,
n) pracovní smlouva s cizím státním příslušníkem,
o) kvalifikace členů posádky lodě z hlediska mezinárodních smluv,
p) přepravní doklady - konosament, Charter party, odpovědnost za náklad,
q) pojištění - lodě, nákladu, odpovědnosti,
r) P and I Club - význam, rozsah činnosti,
s) pobřežní moře, kontinentální šelf, volné moře podle Úmluvy OSN o mořském právu,
t) způsobilost lodě k plavbě (seaworthiness),
u) mezinárodní úmluvy v oblasti námořní plavby a jejich spojitost s právním řádem České republiky.

2. Anglický jazyk pro odbornou způsobilost kapitán a první palubní důstojník
a) písemné sestavení anglického textu:
- obchodní korespondence,
- dokumentů a korespondence týkající se nákladu,
- dokumentů týkajících se nehody nebo srážky lodí,
- telegramu týkajícího se nehody lodi v souvislosti se znečištěním mořského prostředí,
- námořního protestu,
- telegramu v případě nouze,
- telegramu v případě onemocnění na lodi,
- výpisu z lodního deníku,
- telegramu nebo korespondence týkající se splnění formalit vyžadovaných přístavními orgány,
b) aktivní znalost základní námořní terminologie v anglickém jazyce uvedené ve Standartním námořním navigačním slovníku,
c) aktivní znalost anglického jazyka:
- společenská konverzace,
- obchodní problematika,
- případ nehody nebo srážky lodí,
- případ znečištění mořského prostředí,
- případ pátrání nebo záchranné akce,
- případ jednání s přístavními a celními orgány,
- případ využití služeb v přístavu,
- případ poškození nákladu, pro případ oprav lodního tělesa a lodních mechanismů,
- terminologie v oblasti námořního práva a vnitrostátního práva státu přístavu.

3. Anglický jazyk pro odbornou způsobilost první strojní důstojník a druhý strojní důstojník
a) písemné sestavení anglického textu:
- dopisy související se zajištěním opravy lodních zařízení,
- objednávky náhradních součástek ke strojnímu zařízení,
- objednávky paliva a olejů, potvrzení příjmů,
- korespondence s výrobcem týkající se provozu motoru, strojů nebo mechanických zařízení,
- korespondence týkající se prohlídky lodí
b) aktivní znalost anglického jazyka:
- problematika oprav zařízení, výměny součástek, termínů jejich provedení, přejímky prací,
- terminologie v oblasti nástrojů používaných ve strojovně,
- případ havárie strojního zařízení,
- názvosloví a popis jednotlivých strojních systémů,
- terminologie v oblasti ochrany mořského prostředí,
- společenské konverzace,
- terminologie zkratek užívaných v oblasti lodního strojního zařízení.

Příl.7
ŽÁDOST

o vydání průkazu způsobilosti osvědčující kvalifikační atestaci

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ        Číslo PZ:
ČESKÉ REPUBLIKY
P.O.BOX 9
Odbor plavby a vodních cest
nábřeží L. Svobody 12
110 15 PRAHA 1

               ŽÁDOST
 o vydání průkazu způsobilosti osvědčující kvalifikační atestaci

Žádám o vystavení průkazu způsobilosti, dle zákona č. 61/2000 Sb.,
§ 45, o námořní plavbě, osvědčující kvalifikační atestaci ........
..................................................................

Jméno a příjmení, titul ..........................................
Datum narození ..................... Místo narození ..............
Rodné číslo .................. Státní příslušnost ................
Adresa žadatele ................................... PSČ ..........
Telefonní spojení .......................
Číslo NK: .................. vydána dne ....................
Stávající PZ č. ........................ na funkci ...............


V ................ dne ................ .........................
                     podpis žadatele

Převzal .......................... dne ......................
Totožnost ověřil: ................ dne ...................... 

Příl.8
OBSAH KURZU ZÁKLADNÍ PRVNÍ POMOCI NA LODÍCH

Absolvent kurzu musí prokázat níže uvedené znalosti a odbornou zdatnost tak, aby byl schopen provést okamžitý zásah při nehodě nebo jiném ohrožení zdraví osob na lodi:

a) Posouzení potřeb obětí a ohrožení vlastní bezpečnosti.
b) Základy o stavbě a funkci lidského těla.
c) Základy první pomoci v případě nehody, včetně:
1. transportu oběti a polohování nemocného,
2. poskytování první pomoci při zástavě dechu nebo oběhu,
3. poskytování první pomoci při zástavě krvácení,
4. poskytování první pomoci při zvládnutí šoku,
5. poskytování první pomoci v případě popálení, opaření a úrazů způsobených elektrickým proudem,
6. záchrana a doprava oběti,
7. základů obvazové techniky včetně používání improvizovaných obvazů a materiálů v soupravě pro první pomoc.

Příl.9
OBSAH KURZU PRVNÍ POMOCI NA LODÍCH

1. Absolvent kurzu musí prokázat níže uvedené znalosti a odbornou zdatnost tak, aby byl schopen okamžitě poskytnout první pomoc při zranění nebo onemocnění osob na lodi:

a) Rekapitulace znalostí získaných absolvováním kurzu základní první pomoci.
b) Použití soupravy pro první pomoc.
c) Stavba a funkce lidského těla.
d) Nebezpečí otrav na lodi, včetně pokynů pro první pomoc při nehodách v souvislosti s nebezpečnými náklady (MFAG) nebo obdobných vnitrostátních předpisů.
e) Vyšetření zraněného nebo nemocného.
f) První pomoc při zranění páteře.
g) První pomoc při popálení, opaření, omrzlinách, zlomeninách, vymknutí a svalovém zranění, poranění elektrickým proudem.
h) Péče o trosečníky.
i) Vyžádání pomoci rádiem.
j) Základy farmakologie.
k) Základy desinfekce a sterilizace.
l) První pomoc při zástavě srdce, tonutí a zástavě dechu.

2. Vyučovat a provádět praktický výcvik v kurzu první pomoci je oprávněn
a) lékař,
b) vyšší zdravotnický pracovník v oborech diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná porodní asistentka,
c) střední zdravotnický pracovník v oborech zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra, ženská sestra, sestra pro intenzivní péči,

a to pokud nepřestal aktivně vykonávat činnost, pro kterou je požadovaná kvalifikace určena, po dobu delší než 5 let pro kvalifikaci uvedenou v písmenu a) a 2 roky pro kvalifikaci uvedenou v písmenu b) a c).

Příl.10
OBSAH KURZU ROZŠÍŘENÉ PRVNÍ POMOCI NA LODÍCH

1. Absolvent kurzu musí prokázat níže uvedené znalosti a odbornou zdatnost tak, aby byl schopen poskytnout rozšířenou první pomoc a péči zraněným a nemocným osobám na lodi:

a) Rekapitulace znalostí získaných absolvováním kurzu základní první pomoci a kurzu první pomoci.
b) Rozšířená první pomoc a péče o zraněné:
1. při zranění hlavy a páteře,
2. při zranění uší, nosu, krku a očí,
3. při vnějším a vnitřním krvácení,
4. při popálení, opaření, omrzlinách,
5. při vymknutí, zlomeninách a svalových zraněních,
6. při poraněních, včetně způsobů hojení ran a prevence infekce,
7. informace o tišení bolesti,
8. informace o technikách šití a svorkování ran,
9. při akutních břišních příhodách,
10. včetně ošetření otevřených poranění a znalosti obvazových technik,
c) Všeobecné zásady a postupy při ošetřování nemocného,
d) Rozšířená první pomoc a péče při zdravotních obtížích zejména:
1. náhlých onemocněních,
2. sexuálně přenášených nemocích,
3. tropických a infekčních nemocích,
e) Základní informace o alkoholismu a toxikomanii.
f) Rozšířená první pomoc a péče při bolestech zubů.
g) Rozšířená první pomoc a péče gynekologických potížích, těhotenství a porodu.
h) Rozšířená první pomoc a péče o trosečníky.
i) Úmrtí na moři.
j) Hygiena včetně sterilizace, desinfekce, dezinsekce a sterilizace.
k) Prevence nemocí včetně očkování.
l) Vedení záznamů a kopie platných předpisů:
1. vedení nejnutnějších zdravotních záznamů,
2. mezinárodní a vnitrostátní námořní zdravotnické předpisy.

2. Vyučovat a provádět praktický výcvik v kurzu rozšířené první pomoci je oprávněn
a) lékař,
b) vyšší zdravotnický pracovník v oborech diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná porodní asistentka,
c) střední zdravotnický pracovník v oborech zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra, ženská sestra, sestra pro intenzivní péči,

a to pokud nepřestal aktivně vykonávat činnost, pro kterou je požadovaná kvalifikace určena, po dobu delší než 5 let pro kvalifikaci uvedenou v písmenu a) a 2 roky pro kvalifikaci uvedenou v písmenu b) a c).

Příl.11

Příl.12
Standardní vybavení léčivy a obvazovým materiálem lodních ošetřoven námořních lodí

Léčiva označená v rubrice "Dispozice" symbolem L musí být uložena v samostatné skřínce, klíč uložen u velitele lodě a k dispozici pouze lékaři. Ostatními léčivy a obvazovým materiálem může disponovat při zdravotnické péči o členy lodní posádky člen lodní posádky - držitel průkazu způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci.

Název                Počet balení      Dispozice
Morphine sulphate inj. 15 mg. v 1 ml 20 ampulí         L
Tramal amp.               1            L
Eunalgit amp.              2            L
Buscopan amp.              1            L
Adrenalin amp.             1            L
Noradrenalin amp.            1            L
Digoxin amp.              1            L
Syntophyllin amp.            2            L
Oxyphyllin amp.             1            L
Diazepam amp.              2            L
Dithiaden amp.             1            L
K vit. amp.               1            L
Pamba amp.               1            L
Atropin amp.              2            L
CA Sandos amp.             2            L
Ergometrin amp.             1            L
Chlorpromazin amp.           1            L
Mesocain amp. 1 %            5            L
Furosemid amp.             1            L
Hydrocortison solub.        5 lahviček po 100 mg    L
Aqua pro inj.            2 bal. po 10 amp.      L
Endiform tbl              20
Carbosorb tbl              20
Mesocain gel              5            L
Mesocain oční kapky           3            L
Paralen                500 tbl
Acylpyrin               1000 tbl
Alnagon                300 tbl          L
Ibuprofen               200 tbl
Spasmoveralgin            200 tbl          L
Spasmoveralgin čípky          2
Defebrin čípky             2
Indometacin čípky            2            L
Glycerinové čípky            2
Proctoglyvenol čípky          7
Anacid susp.              10
Cimetidin tbl po 200 mg        50 tbl          L
Trimepranol po 10 mg          2            L
Tenormin po 50 mg            2            L
Furosemid tbl              2            L
Kinedryl                20
Torecan supp.              1            L
Prednisolonové tbl po 5 mg      60 tbl          L
Diazepam tbl po 10 mg          2            L
Diazepam tbl po 5 mg          5            L
Guttalax gtto              3
No-Spa tbl               2            L
Rea-sec tbl               2            L
Rohypnol tbl              3            L
Nitrazepam tbl             3            L
Nitroglycerin tbl            2            L
Prothiaden tbl             2            L
Deoxymykoin tbl             10           L
V-PNC tbl po 500 mg           10           L
Augmentin tbl              5            L
Amoclen tbl po 500 mg          5            L
Oxacilin tbl po 250 mg         5            L
Tetracyklin dr po 250 mg       200 dr          L
Rolitetracyklin lag. po 420 mg
pro i.v. podání            10 lag.          L
Rulid tbl                5            L
Polymyxin B ušní kapky         3            L
Ophtalmo chloramphenicol ung.      3            L
Ophtalmo framycoin ung.         3            L
Metronidazol tbl            3            L
Biseptol tbl po 375           5            L
Antimalarika              v dostatečné zásobě dle aktuální cesty lodě
Canesten creme             5            L
Hexadecyl spray             10           L
Dermazulen ung.             5
Ketazon 10 % ung.            10
Yellon gel               10
Sulfathiazol ung.            5            L
Saloxyl ung.              5
Hydrocortison ung. 1 %         5
Framycoin ung.             5            L
Dexamethazon creme           5            L
Cholagol dtto              5
Furantoin tbl.             5            L
Triamcinolon spray           3            L
Ophtalmo azulen ung.          5
Ophtalmo septonex ung.         5
Ophtalmo hydrocortizon ung.       3            L
Ophtal - oční lázeň           10
Septonex spray             10
Desident spray             10           L
Stopangin spray             5
Mukoseptonex gtto            10
Solutan gtto              5            L
Species urologicae           5
Aviril dětský zásyp           10
Alkohol lékařský           50 ml           L
H2O2 - 3 %              1000 ml
Fyziol. roztok - plastová láhev     10
Náhradní roztok plasmy - plastová
             láhev     5
Sádrová, elastická obinadla a ostatní  v dostatečné míře podle momentální
obvazový materiál            spotřeby na lodi a objednávky důstojníka
                    pověřeného péčí o zdraví členů posádky
Hypermangan               dtto 

   
 
 

Optimalizováno pro rozlišení 800x600

© Sdružení JODI
plavba@plavba.cz

Poslední aktualizace:
5.3.2002