logo Vyhláška Ministerstva dopravy č. 149/2001 Sb.

 
 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 149/2001 Sb.,
ze dne 10. dubna 2001
o rekreačních jachtách

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení § 57 odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví
a) podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet,
b) vedení evidence rekreačních jachet,
c) přidělování evidenčního označování,
d) podmínky pro vydávání průkazu způsobilosti k vedení rekreační jachty (dále jen "průkaz způsobilosti").

§ 2
Podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet

(1) Pro podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet (dále jen "jachta") k námořní plavbě v oblasti povolené námořní plavby jachty stanovené v závislosti na vzdálenosti námořní plavby jachty od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží, určené střední výškou přílivu (dále jen "technická způsobilost") s ohledem na její konstrukci, vybavení, požadavky bezpečnosti a ochrany životního prostředí, platí ustanovení zvláštního předpisu.1)

(2) Splnění podmínek technické způsobilosti jachty se prokazuje doklady předloženými Námořnímu úřadu (dále jen "Úřad"), a to lodním deníkem jachty, seznamem osob na jachtě a osvědčením o technické způsobilosti jachty vydaným Úřadem nebo právnickou osobou Úřadem pověřenou, které platí ode dne vystavení po dobu nejdéle pěti let.

(3) Technicky způsobilou jachtu Úřad zařadí do Evidence rekreačních jachet (dále jen "Evidence"), přidělí jí evidenční označení a vydá jí průkaz o způsobilosti rekreační jachty k námořní plavbě (dále jen "průkaz jachty"). Vzor průkazu jachty je uveden v příloze č. 1.

(4) Průkaz jachty se vystavuje na dobu platnosti osvědčení o technické způsobilosti. Před uplynutím doby platnosti průkazu jachty má vlastník2) jachty, který je zároveň jejím provozovatelem, (dále jen "vlastník") možnost podat žádost o vystavení nového průkazu o způsobilosti rekreační jachty k námořní plavbě.

1) Vyhláška č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, část první hlava II Požadované technické a záchranné vybavení jachty k námořní plavbě, pro oblast plavby III.
2) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3
Vedení evidence rekreačních jachet

(1) Evidence je veřejně přístupný seznam, do něhož se zapisují tyto údaje:

a) vlastník,
b) povolená oblast námořní plavby,
c) základní technické údaje jachty uvedené v příloze č. 2,
d) datum zařazení do Evidence.

(2) Žádost o zařazení do Evidence podává vlastník. Žádost se dokládá
a) dokladem osvědčujícím vlastnictví k jachtě,
b) čestným prohlášením, že jachta není zapsána v žádném námořním rejstříku,
c) osvědčením o technické způsobilosti jachty,
d) lodním deníkem jachty,
e) lodním certifikátem, prozatímním průvodním listem, rejstříkovým listem jachty nebo průkazem jachty dříve již na tuto jachtu vydaným, nejedná-li se o novostavbu,
f) seznamem osob na jachtě za uplynulé tříleté období, nejedná-li se o novostavbu,
g) dokladem o zaplacení správního poplatku.3)

Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2.

(3) Vlastník je povinen oznámit Úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o zařazení do Evidence, a předložit o nich doklady do 30 dnů od vzniku změn. Úřad podle okolností případu provede změnu údajů v Evidenci nebo rozhodne o pozastavení platnosti průkazu jachty.

3) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4
Přidělování evidenčního označení

(1) Evidenční číslo přidělené po zařazení jachty do Evidence je čtyřmístné a je mu předřazena zkratka CZE a přiřazeno písmeno R (CZE0000R).

(2) Přidělené evidenční číslo, jméno jachty, název přístavu evidence jachty, kterým je PRAHA, vyznačí vlastník číslicemi o minimální výšce 10 centimetrů světlou barvou na tmavém podkladě či tmavou na světlém, na dobře viditelném místě na zádi jachty a na záchranném vybavení jachty. Jméno jachty vlastník navíc uvede na obou bocích přídě jachty.

§ 5
Podmínky pro vydávání průkazu způsobilosti

(1) Úřad vydává průkaz způsobilosti na základě písemné žádosti fyzické osoby (dále jen "žadatel"), která
a) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty,
b) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,
c) dosáhla věku 18 let,
d) je způsobilá k právním úkonům,
e) zaplatila správní poplatek.3)

(2) Žádost o vydání průkazu musí být doložena
a) osvědčením o úspěšně složené zkoušce,
b) dokladem o praxi na jachtě,
c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti ne starším 3 měsíců,
d) platným omezeným průkazem radiotelefonisty, případně platným omezeným osvědčením radiotelefonisty vydaným Českým telekomunikačním úřadem,
e) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele,
f) dokladem o zaplacení správního poplatku.3)

(3) Zkouška k prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty se provádí v rozsahu teoretických a praktických znalostí požadovaných pro získání průkazu způsobilosti s oprávněním C pro vedení námořních jachet podle zvláštního právního předpisu a týmž způsobem v něm uvedeným.4)

(4) Žadateli o vydání průkazu způsobilosti, který je již držitelem průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty,4) bude průkaz způsobilosti vydán, jestliže předloží
a) platný průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty,
b) platné osvědčení o zdravotní způsobilosti ne starší 3 měsíců,
c) doklad o zaplacení správního poplatku.3)

(5) Platnost průkazu způsobilosti je 10 let.

(6) Vzor průkazu způsobilosti, vzor žádosti o vydání průkazu způsobilosti a vzor přihlášky k provedení zkoušky je uveden v příloze č. 3.

3) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Vyhláška č. 315/2000 Sb.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.

Příl.1

             ČESKÁ REPUBLIKA
             CZECH REPUBLIC

   PRŮKAZ O ZPŮSOBILOSTI REKREAČNÍ JACHTY K NÁMOŘNÍ PLAVBĚ
     CERTIFICATE OF SEAWORTHINESS OF PLEASURE YACHT

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky osvědčuje podle
ustanovení zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, že uvedená
rekreační jachta byla uznána způsobilou k námořní plavbě a může
užívat v souladu s ustanovením 21 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb.,
o námořní plavbě, státní vlajku České republiky.

Uvedená rekreační jachta je zapsána v evidenci rekreačních jachet,
kterou vede Námořní úřad České republiky, pod evidenčním číslem.

Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic
certifies under provisions of the Act No. 61/2000 on Maritime
Navigation,  that  the  mentioned  pleasure  yacht has been
acknowledged seaworthy and can use the flag of the Czech Republic
under provisions of the Article 21 paragraph 1 of the Act
No. 61/200 on Maritime Navigation.

The mentioned pleasure yacht has been entered in the Record of
pleasure yachts, which is kept by the Maritime Office of the Czech
Republic, under the Record No.:

             CZE     R

Tato rekreační jachta je určena pouze pro vlastní rekreační
a sportovní účely vlastníka a nesmí být pronajímána ani použita
pro jiné komerční účely.
This pleasure yacht is designed for pleasure and sporting purposes
of its owner only and must not be chartered or used for other
commercial purposes.

Jméno rekreační jachty:            Rejstříkový přístav:
Name of pleasure yacht:            Port of Registry:

Druh rekreační jachty:            Identifikační číslo trupu:
Type of pleasure yacht:            H. I. N.:

Nejvyšší povolený počet osob na palubě:    Volací znak:
Maximum number of persons on board:      Call sign:

Vlastník (vlastníci) rekreační jachty:
Owner (Proprietary) of pleasure yacht:Vydáno v Praze dne              Platné do
Issued in Prague on              Valid tillÚřední razítko                ..............................................
Official seal                 Jméno a podpis odpovědného státního úředníka
                       Name and signature of duly authorized official          ÚDAJE O REKREAČNÍ JACHTĚ
           PLEASURE YACHT'S DATA


Stavitel/výrobce:
Builder

Místo a rok stavby/výroby
Place and year built

Materiál trupu
Material of hull

Výtlak            Hrubá prostornost       Ponor
Displacement         Gross Tonnage         Draft

Největší délka,       Největší šířka,        Největší výška,
Length Overall        Moulded Breadth        Air Draft

Značka motoru                 Druh motoru
Engine                     Type of engine

Výrobní číslo motoru              Rok výroby
Engine Serial Number              Year Built

Výkon motoru                  Plocha oplachtění v m2
Engine power                  Sails area in sqm         Oblast povolené námořní plavby
         Range of permitted sailing area

Pásmo pobřežního moře až po hranici nepřesahující 12 námořních mil
měřených od základních linií  určených v souladu s Úmluvou
o mořském právu, stanovené pobřežním státem.

Territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles,
measured from  baselines determined in  accordance with the
Convention on the Law of the Sea, which is established by coastal
State.


Úřední razítko              ..............................................
Official seal              Jméno a podpis odpovědného státního úředníka
                     Name and signature of duly authorized official 

Příl.2

Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Námořní úřad ČR
Nábřeží L. Svobody 12
110 15 Praha 1

               ŽÁDOST
 a) o zařazení rekreační jachty do Evidence rekreačních jachet
 b) o vystavení nového průkazu o způsobilosti rekreační jachty
            k námořní plavbě

Jméno rekreační jachty: ..........................................
Typ jachty: ......................................................
Identifikační číslo trupu: .......................................

Vlastník rekreační jachty:
Jméno a příjmení: ................................................
Datum a místo narození ...........................................
Rodné číslo: .....................................................
Adresa trvalého pobytu ...........................................

Základní technické údaje rekreační jachty:
Výrobce/Stavitel: ................................................
Místo a rok výroby/stavby ........................................
Materiál trupu: ........... Identifikační číslo trupu (stavby):...
Největší délka: .....m Největší šířka:.....m Největší výška:.....m
Hrubá prostornost ......... Výtlak .......t Ponor: ..............m

Pohonné zařízení:
Značka motoru: .......... Rok výroby:.......... Výkon v kW:.......
Výrobní číslo motoru: .................. Druh motoru: ............
Plocha oplachtění v m2: ..........................................
Poznámky: ........................................................

   Prohlašuji, že tuto rekreační jachtu budu používat v souladu
se zněním zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě pouze k námořní
plavbě pro vlastní sportovní a rekreační účely.


V Praze dne ..............     Podpis vlastníka ............. 

Příl.3

Část 1. Vzor průkazu způsobilosti k vedení rekreační jachty

             ČESKÁ REPUBLIKA
             CZECH REPUBLIC

     PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ REKREAČNÍ JACHTY

          CERTIFICATE OF COMPETENCE
            YACHTMASTER COASTAL

               VYDÁN
              ISSUED BY

         MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
      MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

Vydáno v Praze dne            Platné do


Issued in Prague on           Valid till

       Číslo průkazu / Number of Certificate

      Držitel průkazu / Holder of the Certificate


+-----------------+
|         |     Datum narození / Date of birth
|         |
|         |
|  3,5 x 4,5  |
|         |
|         |     Místo narození / Place of birth
|         |
|         |
|         |
|         |
+-----------------+     Státní příslušnost / Nationality                 Podpis držitele průkazu
            Signature of the Holder of the Certificate

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky potvrzuje tímto, že
držitel/ka/ tohoto průkazu  složil/a/ úspěšně zkoušku, která
prokázala jeho/její*) schopnost vést v pobřežním moři rekreační
jachtu do  maximální délky 12 metrů  v souladu se zákonem
č. 61/2000 o námořní plavbě, a je právoplatným držitelem národního
povolení a může vykonávat funkci.

Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic
certifies herewith that the holder of this certificate has
successfully passed examinations necessary to demonstrate his/her
competence to operate pleasure yacht up to the maximum LOA
12 metres in the territorial sea in accordance with the Act. No.
61/2000 on Maritime Navigation, and is lawful holder of the
National Licence and may serve in the capacity

              jako / as

          VELITEL REKREAČNÍ JACHTY
            YACHTMASTER COASTAL

Omezení / Limitation:

            Upozornění / Warning

Držitel tohoto průkazu není oprávněn k vedení námořní jachty.

The holder of this certificate is not competent to operate
pleasure yacht, which is chartered or used for other commercial
purposes.


               Podpis odpovědného státního úředníka
               Signature of duly authorized official

Úřední razítko
Official seal

               Jméno odpovědného státního úředníka
               Name of duly authorized official
------------------------------------------------------------------
*) Nehodící se škrtněte - Delete as appropriate

            ROZSAH OPRÁVNĚNÍ
            RANGE OF COMPETENCE

Držitel  tohoto průkazu  je oprávněn  vést rekreační jachtu
o maximální délce 12 metrů, v pásmu pobřežního moře, stanoveném
pobřežním státem, až po hranici nepřesahující 12 námořních mil
měřených od základních linií  určených v souladu s Úmluvou
o mořském právu, pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy
stupnice.

The holder of this Certificate is competent to operate pleasure
yacht up to the maximum LOA 12 metres in the territorial sea,
which is established by coastal State, up to a limit not exceeding
12  nautical miles,  measured from  baselines determined in
accordance with the Convention on the Law of the Sea, if the wind
does not exceed force 4 of Beaufort scale.

Část 2. Vzor žádosti o vydání průkazu způsobilosti k vedení
    rekreační jachty

Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Námořní úřad ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

                           Nalepit kolek


               ŽÁDOST
   o vydání průkazu způsobilosti velitele rekreační jachty

   Žádám o vydání průkazu způsobilosti k vedení:
                     a) motorové jachty*)
                     b) motorové plachetnice*)

Jméno a příjmení, titul ..........................................
Datum narození ................ Místo narození ...................
Státní příslušnost ...............................................
Adresa trvalého pobytu žadatele ..................................
..................................................................
Tel. .......................... Fax. .............................
Adresa přechodného pobytu žadatele ...............................
..................................................................
Tel. .......................... Fax. .............................


V .............. dne ..............      ...................
                        podpis žadatele
------------------------------------------------------------------
*) Nehodící se škrtněte - Delete as appropriate

Část 3. Vzor přihlášky k provedení zkoušky k prokázání odborné
    způsobilosti k vedení rekreační jachty

+----------------+
|        |     PŘIHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZKOUŠKY
|        |    K PROKÁZÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
| Foto žadatele |     K VEDENÍ REKREAČNÍ JACHTY
| 3,5 x 4,5 cm |
|        |
|        |
|        |
+----------------+

   Přihlašuji se k provedení  zkoušky k prokázání odborné
způsobilosti k vedení rekreační jachty za účelem získání průkazu
způsobilosti k vedení rekreační jachty.

+----------------------------------------------------------------+
|ÚDAJE O ŽADATELI                        |
|                                |
|Příjmení .................... Jméno ............... Titul ......|
|Datum narození ................ Místo narození .................|
|Státní příslušnost ............                 |
|Místo trvalého pobytu ..........................................|
|................................tel.............................|
|Místo přechodného pobytu .......................................|
|................................tel.............................|
|Občanský průkaz (popřípadě jiný platný úřední průkaz k prokázání|
|totožnosti): ...................................................|
+----------------------------------------------------------------+

V .......... dne ...................      ...................
                        podpis žadatele


Totožnost ověřil ....................... dne .................... 

   
 
 

Optimalizováno pro rozlišení 800x600

© Sdružení JODI
plavba@plavba.cz

Poslední aktualizace:
6.3.2002