logo Vyhláška Ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb.
Řád plavební bezpečnosti

 
 

  • Obsah řádu plavební bezpečnosti
  • HLAVA 5 - Signální znaky a znakování vodní cesty

    HLAVA 6
    Pravidla plavby

    A. Obecná ustanovení

    Čl.6.01

    Vymezení pojmů

    1. V této hlavě jsou za vodní cesty kategorie I považovány tyto vodní cesty:

  • Labe od státní hranice v Hřensku ř. km 109,270 do Pardubic ř. km 131,000,
  • Vltava od soutoku s Labem ř. km 0,000 do Kořenska ř. km 200,410 a přehradní zdrž Lipno od ř. km 329,540 do ř. km 365,000,
  • Berounka od soutoku s Vltavou ř. km 0,000 do Radotína ř. km 2,000,
  • Otava od soutoku s Vltavou ř. km 0,000 k Písku ř. km 24,000.
    Všechny ostatní vodní cesty patří do kategorie II.

    2. Pro účely této hlavy se "směrem proti proudu" vodní cesty rozumí směr k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
    V případech, kde na vodní cestě nelze jednoznačně určit "směr proti proudu", stanoví jej Státní plavební správa.
    Na jezerech a jiných rozlehlých vodních cestách se "směrem proti proudu" rozumí směr do přístavu, přístaviště, k překladišti a do splavných přítoků i odtoků těchto vodních cest.

    3. V této hlavě je použito pojmů:

    a) "potkávání" - plavidla se navzájem přibližují v opačném směru plavby za účelem minout se pravými nebo levými boky,
    b) "předjíždění" - plavidla se navzájem přibližují ve stejném směru plavby v úhlu větším než 22,5 stupně od kolmice na podélnou osu předjíždějícího plavidla, za účelem předjet předjížděné plavidlo po pravém nebo levém boku,
    c) "křížení směru plavby" - plavidla se navzájem přibližují v jiných směrech než je uvedeno pod písm. a) a b).

    Čl.6.01a

    Plavidla plující vysokou rychlostí

    1. Plavidla na nosných křídlech nebo na vzduchovém polštáři musí ponechat všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby mohla pokračovat v plavbě a nemusela přitom měnit směr ani rychlost plavby.

    2. Při potkávání plavidel na nosných křídlech nebo na vzduchovém polštáři s jinými plavidly musí plavidla na nosných křídlech nebo na vzduchovém polštáři včas informovat ostatní plavidla o tom, kterým bokem se potkávání uskuteční:

    a) ponechávají-li jiným plavidlům místo pro potkávání po svém levém boku, nedávají žádný signál,
    b) ponechávají-li jiným plavidlům místo pro potkávání po svém pravém boku, signalizují na pravém boku blikavým jasným bílým světlem. Tento signál musí dávat až do skončení potkávání. Ostatní plavidla musí přitom zachovat svůj směr plavby.
    Plavidla na nosných křídlech nebo na vzduchovém polštáři se navzájem potkávají levými boky; čl. 6.03 odst. 3 zůstává zachován.

    Čl.6.02

    Malá plavidla

    1. Pro účely této hlavy "malé plavidlo" je jednotlivě plující malé plavidlo i sestava složená jenom z malých plavidel.

    2. Pokud je v této hlavě uvedeno, že dané pravidlo plavby neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům, musí tato malá plavidla vytvořit všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani rychlost; nesmí vyžadovat, aby se jim tato plavidla vyhýbala.

    B. Potkávání, křížení směrů plavby a předjíždění

    Čl.6.03

    Základní ustanovení

    1. Křížení směru plavby nebo předjíždění je povoleno pouze v těch případech, kdy je šířka plavební dráhy nepochybně dostačující pro současné proplutí s přihlédnutím k místním poměrům a ostatnímu plavebnímu provozu.

    2. V sestavách plavidel dávají optické signály předepsané v čl. 6.04, 6.05 a 6.29 pouze plavidla, na kterých je vůdce sestavy.

    3. Plují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí srážky, nesmějí měnit směr ani rychlost plavby způsobem, který by mohl nebezpečí srážky přivodit.

    Čl.6.03a

    Křížení směrů plavby

    1. Plují-li plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží a mohlo by vzniknout nebezpečí srážky, musí se plavidlo, které má druhé plavidlo na pravém boku, vyhnout, snížit rychlost nebo zastavit, aby tak ponechalo plavidlu plujícímu z pravé strany plavební dráhu volnou. Toto pravidlo se nevztahuje na malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům.

    2. Odst. 1 se nevztahuje na případy uvedené v čl. 6.13, 6.14 a 6.16.

    3. Při zachování odst. 1, musí malá plavidla různých druhů, plující křížícími se směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí srážky, dodržet následující pravidla:

    a) malá plavidla s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním malým plavidlům,
    b) malá plavidla bez vlastního pohonu, nepohybující se pomocí plachet, musí uvolnit dráhu malým plavidlům plujícím pomocí plachet.

    Plavidla, která plují po pravé straně plavební dráhy, musí zachovávat svůj směr.

    4. Malá plavidla plující pomocí plachet, která plují křížícími se směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí srážky, musí vzájemně dodržet následující pravidla:

    a) mají-li plavidla vítr z různých směrů, musí plavidlo s větrem z levého boku uvolnit dráhu plavidlu, které má vítr z pravého boku,
    b) mají-li plavidla vítr ze stejných směrů, musí plavidlo v návětří uvolnit dráhu plavidlu v závětří,
    c) má-li plavidlo vítr z levého boku a nelze z něho přesně určit, zda má jiné plavidlo na návětrné straně vítr z pravého nebo z levého boku, musí mu uvolnit dráhu.

    Plavidlo, které pluje po pravé straně plavební dráhy, nemění svůj směr.

    Čl.6.04

    Základní pravidla potkávání

    Kategorie I

    1. Při potkávání musí plavidla plující proti proudu uvolnit vhodnou stranu plavební dráhy plavidlům plujícím po proudu; musí přitom brát zřetel na místní podmínky a ostatní plavební provoz.

    2. Plavidla plující proti proudu, která ponechávají plavidlům plujícím po proudu místo po svém levém boku, nedávají optické signály.

    3. Plavidla plující proti proudu, která ponechávají plavidlům plujícím po proudu místo po svém pravém boku, musí včas na pravém boku signalizovat:

    ve dne - silným blikavým bílým světlem nebo světlemodrou vlajkou nebo světlemodrou tabulí nebo světlemodrou tabulí s jasným blikavým bílým světlem současně,

    v noci - jasným blikavým bílým světlem, může současně i světlemodrou tabulí.

    Tyto signály musí být viditelné zepředu i zezadu a musí se dávat po celou dobu potkávání. Zakazuje se dávat signály nad stanovenou dobu, s výjimkou signalizace dávané dalším poproudním plavidlům, kterým rovněž ponechávají místo po svém pravém boku. Světlemodrá tabule musí být bíle olemována pásem širokým minimálně 5 cm; nosná konstrukce, rám a držák svítidla s blikavým světlem musí mít tmavou barvu.

    4. Vznikne-li obava, že úmysl plavidel plujících proti proudu plavidla plující po proudu nepochopila, musí plavidla plující proti proudu dát signál:

    - "jeden krátký zvuk" má-li se potkávání uskutečnit levými boky, nebo

    - "dva krátké zvuky" má-li se potkávání uskutečnit pravými boky.

    5. Až na výjimky uvedené v čl. 6.05 musí plavidla plující po proudu použít strany, kterou jim ponechala plavidla plující proti proudu v souladu s odst. 1; plavidla plující po proudu musí opakovat optické signály uvedené v odst. 3 a zvukové signály uvedené v odst. 4, které jim dávají plavidla plující proti proudu.

    6. Odst. 1 až 5 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům ani pro malá plavidla navzájem.

    7. Vzájemné potkávání malých plavidel se řídí čl. 6.04 kategorie II.

    Kategorie II

    1. Plují-li plavidla proti sobě tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí srážky, musí každé plavidlo změnit svůj směr doprava, aby se mohla plavidla potkat levými boky. Toto ustanovení se nevztahuje na malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům.

    2. Při zachování ustanovení odst. 1 musí malá plavidla dodržovat čl. 6.03a, odst. 3.

    3. Při zachování ustanovení odst. 1 musí malá plavidla plující pomocí plachet dodržovat čl. 6.03a, odst. 4.

    Čl.6.05

    Odchylky od základních pravidel potkávání

    Kategorie I

    1. Odchylně od čl. 6.04:

    a) plavidla osobní dopravy na pravidelných linkách plující po proudu, hodlají-li přistát u můstku při břehu, kde plují plavidla proti proudu, nebo
    b) vlečné sestavy plující po proudu, které za účelem provedení obratu proti proudu hodlají plout u určitého břehu, mají právo požádat o změnu strany, kterou jim v souladu s čl. 6.04 ponechala pro potkávání plavidla plující proti proudu, a to v případě, že jim tato strana nevyhovuje.

    Této možnosti mohou použít po zjištění, že změna stran pro potkávání nevyvolá žádné nebezpečí.

    2. V případě uvedeném v odst. 1 musí plavidla plující po proudu dát včas signál:

    - "jeden krátký zvuk" hodlají-li se potkat levými boky,

    - "dva krátké zvuky" a současně optickou signalizaci uvedenou v čl. 6.04 odst. 3 hodlají-li se potkat pravými boky.

    3. Plavidla plující proti proudu musí v tomto případě splnit požadavek plavidel plujících po proudu a dát signál:

    - "jeden krátký zvuk" může-li se potkávání uskutečnit levými boky,

    - "dva krátké zvuky" a současně optickou signalizaci uvedenou v čl. 6.04 odst. 3 může-li se potkávání uskutečnit pravými boky.

    4. Vznikne-li obava, že úmysl plavidel plujících po proudu plavidla plující proti proudu nepochopila, musí plavidla plující po proudu opakovat zvukové signály uvedené v odst. 2.

    5. Považují-li plavidla plující proti proudu stranu pro potkávání požadovanou plavidly plujícími po proudu za nevhodnou a mohlo by vzniknout nebezpečí srážky, musí signalizovat "řadou velmi krátkých zvuků". V tom případě musí vůdci plavidel učinit všechna opatření, která situace vyžaduje, aby nebezpečí bylo odvráceno.

    Kategorie II

    1. Odchylně od čl. 6.04 mohou plavidla požádat, aby se potkávání uskutečnilo pravými boky. Této možnosti mohou použít po zjištění, že změna strany pro potkávání nevyvolá žádné nebezpečí.

    2. V případě uvedeném v odst. 1 musí plavidla dát signál "dva krátké zvuky". Kromě toho musí signalizovat optickými signály předepsanými v čl. 6.04 odst. 3 písm. a) a b) kategorie I. Tyto signály musí být viditelné zepředu i zezadu a plavidla je musí dávat po celou dobu potkávání. Zakazuje se dávat signály nad stanovenou dobu, s výjimkou signalizace dávané dalším plavidlům, kterým rovněž ponechávají místo po svém pravém boku.

    3. V uvedeném případě musí plavidla plující v protisměru dávat rovněž signál "dva krátké zvuky" a musí ponechat dostatek místa k vzájemnému potkávání pravými boky. Musí současně signalizovat optickou signalizací uvedenou v čl. 6.04 odst. 3 kategorie I.

    5. Považují-li plavidla plující v protisměru stranu pro potkávání za nevhodnou a mohlo by vzniknout nebezpečí srážky, musí signalizovat "řadou velmi krátkých zvuků". V tom případě musí vůdci plavidel učinit všechna opatření, která situace vyžaduje v zájmu odvrácení nebezpečí.

    Kategorie I a II

    6. Odst. 1 až 5 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům ani pro malá plavidla navzájem.

    Čl.6.06

    Potkávání s plavidly vlečenými ze břehu

    Potkává-li se plavidlo vlečené ze břehu s plavidlem plujícím jiným způsobem, musí toto jinak plující plavidlo výjimečně od ustanovení čl. 6.04 a 6.05 uvolnit vlečenému plavidlu tu stranu, ze které je vlečeno.

    Čl.6.07

    Potkávání v úžinách

    1. Pro zabránění potkávání plavidel v úsecích nebo v místech, kde plavební dráha není pro potkávání dostatečně široká (úžiny), musí se postupovat podle těchto pravidel:

    a) všechna plavidla musí proplout úžinami v co možná nejkratší době,
    b) před vplutím do nepřehledné úžiny musí plavidla dát zvukový signál "jeden dlouhý zvuk"; je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat,
    c) na vodních cestách, kde jsou stanoveny směry "po proudu" a "proti proudu":
    i) jestliže vůdce plavidla plujícího proti proudu zjistí, že plavidlo plující po proudu vplouvá do úžiny, musí zůstat stát pod úžinou a vyčkat, až plavidlo plující po proudu úžinou propluje,
    ii) jestliže do úžiny již vplula sestava plavidel plující proti proudu, musí plavidla plující po proudu, pokud je to možné, zůstat stát nad úžinou a vyčkat, dokud sestava plující proti proudu úžinou nepropluje; stejnou povinnost má jednotlivě plující poproudní plavidlo vůči jednotlivě plujícímu protiproudnímu plavidlu,
    d) na vodních cestách, kde nejsou stanoveny směry "po proudu" a "proti proudu":
    i) nemají-li plavidla vplouvající do úžiny po své pravé straně žádné překážky, stejně jako plavidla na úzké vodní cestě vplouvající do vnějšího (konkávního) oblouku, který mají při své pravé straně, pokračují v plavbě. Ostatní plavidla musí vyčkat, až tato plavidla úžinou proplují. Toto ustanovení se nevztahuje na malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům ani na malá plavidla navzájem,
    ii) přednost v proplutí úžinou musí dát malé plavidlo plující pomocí plachet, které je v závětří, ostatním druhům malých plavidel,
    iii) přednost v proplutí úžinou musí dát malé plavidlo plující pomocí plachet, které je v závětří, malému plavidlu plujícímu pomocí plachet, které je v návětří. V případě, že jsou obě plavidla v návětří, musí dát přednost plavidlo, které má vítr z levého boku plavidlu, které má vítr z pravého boku.

    2. Je-li potkávání v úžině nevyhnutelné, jsou vůdci plavidel povinni upravit způsob plavby tak, aby k potkávání došlo na vhodném místě a za takových podmínek, jež představují nejmenší nebezpečí. Zpozoruje-li vůdce plavidla nebezpečí srážky, je povinen dát signál "řada velmi krátkých zvuků". V tom případě jsou vůdci plavidel povinni učinit všechna opatření, která situace vyžaduje, aby nebezpečí bylo odvráceno.

    Čl.6.08

    Zákaz potkávání v úsecích vodní cesty, vyznačených příslušnými signálními znaky

    1. Při přiblížení se k úsekům označeným signálním znakem A.4 (příloha 7):

    a) na vodních cestách, kde jsou stanoveny směry "po proudu" a "proti proudu", musí plavidla plující proti proudu, přibližují-li se plavidla plující po proudu, zastavit a vyčkat, dokud plavidla plující po proudu vyznačeným úsekem neproplují,
    b) na vodních cestách, kde nejsou stanoveny směry "po proudu" a "proti proudu", platí příslušná pravidla uvedené v čl. 6.07.

    2. Jestliže Státní plavební správa nařídí proplouvání úsekem střídavě jedním a druhým směrem za účelem vyloučit potkávání:

    a) zákaz proplutí se vyznačí obecným signálním znakem A.1 (příloha 7),
    b) povolení k proplutí se vyznačí obecným signálním znakem E.1 (příloha 7).

    Podle místních podmínek je možné před signální znak zákazu proplutí umístit signální znak B.8 (příloha 7), který plní funkci předsignálního znaku.

    3. Jestliže signály uvedené v odst. 2 nemohou být dány, musí plavidla zastavit a vyčkat, až dostanou povolení k proplutí od orgánu Státní plavební správy.

    Čl.6.09

    Základní pravidla předjíždění

    1. Předjíždění je povoleno jen tehdy, když se předjíždějící přesvědčil o tom, že s předjížděním není spojeno nebezpečí.

    2. Předjížděné plavidlo musí podle plavební situace umožnit a usnadnit předjíždění. Aby předjíždění proběhlo bez nebezpečí a dostatečně rychle a nenarušovalo plavbu ostatních plavidel, musí předjížděné plavidlo přiměřeně snížit rychlost plavby.

    Toto ustanovení neplatí pro malé plavidlo, které předjíždí plavidlo jiného druhu.

    Čl.6.10

    Předjíždění

    1. Plavidlo smí zásadně předjíždět jiné plavidlo po jeho levém boku. Je-li plavební dráha dostatečně široká, může být předjíždění uskutečněno i po pravém boku předjížděného plavidla.

    2. Při vzájemném předjíždění malých plavidel plujících pomocí plachet probíhá předjíždění zpravidla po návětrné straně předjížděného plavidla.

    Při předjíždění jiných druhů malých plavidel malými plavidly plujícími pomocí plachet musí předjížděná plavidla umožnit předjetí po jeho návětrné straně.

    3. Je-li předjetí možné, aniž by předjížděné plavidlo bylo nuceno měnit svůj směr a rychlost plavby, nedává předjíždějící plavidlo zvukové signály.

    4. Jestliže se předjíždění může uskutečnit jen za podmínek, že se předjížděné plavidlo musí odchýlit od původního směru plavby nebo je nebezpečí, že úmyslu předjíždějícího plavidla nebylo porozuměno a mohlo by vzniknout nebezpečí srážky, musí dát předjíždějící plavidlo signál:

    a) "dva dlouhé zvuky, po kterých následují dva krátké zvuky", má-li v úmyslu předjet plavidlo po jeho levém boku,
    b) "dva dlouhé zvuky, po kterých následuje jeden krátký zvuk", má-li v úmyslu předjet plavidlo po jeho pravém boku.

    5. Může-li předjížděné plavidlo vyhovět požadavku předjíždějícího plavidla, musí mu na příslušné straně uvolnit místo a dát signál:

    a) "jeden krátký zvuk", má-li se předjíždění uskutečnit po jeho levém boku,
    b) "dva krátké zvuky", má-li se předjíždění uskutečnit po jeho pravém boku.

    6. Jestliže se předjíždění nemůže uskutečnit po té straně, o kterou žádalo předjíždějící plavidlo, ale je možné po opačné straně, musí předjížděné plavidlo dát tyto signály:

    a) "jeden krátký zvuk", může-li být předjíždění uskutečněno po jeho levém boku,
    b) "dva krátké zvuky", může-li být předjíždění uskutečněno po jeho pravém boku.

    Jestliže předjíždějící plavidlo chce předjíždět i za těchto podmínek, musí dát "dva krátké zvuky" v případě uvedeném pod písm. a) nebo "jeden krátký zvuk" v případě uvedeném pod písm. b).

    V takovém případě musí předjížděné plavidlo ponechat pro předjíždění potřebné místo na té straně, po které se má předjíždění uskutečnit.

    7. Nemůže-li se předjíždění s ohledem na možnost nebezpečí srážky uskutečnit, musí předjížděné plavidlo dát signál "pět krátkých zvuků".

    8. Odst. 2 až 6 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům ani na malá plavidla navzájem.

    Čl.6.11

    Zákaz předjíždění v úsecích vodní cesty vyznačených příslušnými signálními znaky

    Při zachování ustanovení čl. 6.08 odst. 1 je předjíždění zakázáno všeobecně v úsecích, vyznačených signálním znakem A.2 (příloha 7). V úsecích vyznačených signálním znakem A.3 (příloha 7) je předjíždění zakázáno sestavám; tento zákaz se nevztahuje na případy, kdy alespoň jedna ze sestav je tlačná a nepřesahuje rozměry 110 m x 12 m.

    C. Další pravidla plavby

    Čl.6.12

    Plavba v úsecích vodní cesty s přikázaným směrem plavby

    1. Na úsecích, kde směr plavby je přikázán, je tento směr vyznačen signálními znaky B.1, B.2, B.3, B.4 (příloha 7). Konec úseku se označí signálním znakem E.11 (příloha 7).

    2. V takovém úseku nesmí plavidla plující proti proudu v žádném případě omezovat plavbu plavidel plujících po proudu, zvláště přibližují-li se k signálnímu znaku B.4, ale musí podle plavební situace snížit rychlost a případně zastavit, aby umožnila plavidlům plujícím po proudu bezpečně proplout.

    Čl.6.13

    Obrat

    1. Plavidla smějí provést obrat až poté, co se jejich vůdci přesvědčili, že plavba ostatních plavidel jim umožňuje provést obrat bez nebezpečí, a že ostatní plavidla tím nebudou přinucena změnit náhle směr a rychlost plavby.

    2. Jestliže by zamýšlený manévr mohl přinutit jiná plavidla změnit směr a rychlost plavby, musí plavidlo hodlající provést obrat na svůj záměr upozornit včas signálem:

    a) "jeden dlouhý zvuk, za kterým následuje jeden krátký zvuk", má-li v úmyslu provést obrat doprava, nebo
    b) "jeden dlouhý zvuk, za kterým následují dva krátké zvuky", má-li v úmyslu provést obrat doleva.

    3. Pokud to situace vyžaduje, musí ostatní plavidla změnit rychlost a směr plavby, aby obrat mohl být proveden bez nebezpečí. Kromě toho musí, zejména plavidlům, která chtějí provést obrat proti proudu, umožnit, aby mohl být tento manévr proveden včas a bezpečně.

    4. Odst. 1 až 3 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům. Pro malá plavidla navzájem platí jen odst. 1.

    5. Je zakázáno provádět obrat na úsecích označených signálním znakem A.8 (příloha 7). Jsou-li však na vodní cestě úseky označené signálním znakem E.8 (příloha 7), doporučuje se vůdci plavidla zvolit pro obrat tento úsek za předpokladu dodržení ustanovení tohoto článku.

    Čl.6.14

    Odplouvání

    Ustanovení čl. 6.13 se vztahuje, s výjimkou převozních lodí, také na plavidla, která odplouvají z kotviště nebo vývaziště a neprovádějí přitom obrat; místo signálů uvedených v čl. 6.13 odst. 2 musí dát signál:

    - "jeden krátký zvuk", když plavidlo pluje doprava,
    - "dva krátké zvuky", když plavidlo pluje doleva.

    Čl.6.15

    Zákaz vplouvání mezi plavidla vlečné sestavy

    Je zakázáno vplouvat do mezer mezi plavidly vlečné sestavy.

    Čl.6.16

    Křížení vodní cesty, vplouvání do přístavních bazénů a přítoků a vyplouvání z nich

    1. Plavidla smějí křížit vodní cestu, vplouvat do přístavních bazénů nebo přítoků a vyplouvat z nich poté, co se přesvědčila, že takový manévr mohou provést bezpečně a že přitom jiná plavidla nebudou nucena náhle změnit směr a rychlost plavby.

    Jestliže plavidlo plující po proudu hodlá vplout do přístavního bazénu nebo přítoku proti proudu, musí dát přednost každému plavidlu plujícímu proti proudu, které hodlá rovněž vplout do tohoto přístavního bazénu nebo přítoku.

    Vodní cesty považované za přítoky lze označit signálními znaky E.9 nebo E.10 (příloha 7).

    2. Jestliže plavidla některým ze zamýšlených manévrů uvedených v odst. 1 mohou přinutit jiná plavidla změnit směr nebo rychlost plavby, musí včas dát signál:

    - "tři dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk" hodlají-li po vplutí nebo po vyplutí plout doprava,
    - "tři dlouhé zvuky, za kterými následují dva krátké zvuky" hodlají-li po vplutí nebo po vyplutí plout doleva,
    - "tři dlouhé zvuky" hodlají-li křížit vodní cestu.

    3. V takovém případě musí ostatní plavidla podle situace změnit směr a rychlost plavby.

    Toto ustanovení platí v případě, je-li na hlavní vodní cestě u výjezdu z přístavního bazénu nebo přítoku umístěn signální znak B.10 (příloha 7).

    4. Je-li u ústí výjezdu z přístavního bazénu nebo přítoku umístěn jeden ze signálních znaků B.9 (příloha 7), smějí plavidla směřující z přístavního bazénu nebo přítoku vyplout na hlavní vodní cestu nebo ji křížit, jen pokud tímto manévrem nepřinutí plavidla plující po hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.

    5. Plavidla nesmějí vplouvat do přístavního bazénu nebo přítoku, je-li z hlavní vodní cesty osazen signální znak A.1 společně s pomocným signálním znakem uvedeným v příloze 7, odd. II, odst. 2.

    Plavidla nesmějí vyplouvat z přístavního bazénu nebo z přítoku, je-li u výjezdu osazen signální znak A.1 společně s pomocným signálním znakem uvedeným v příloze 7, odd. II, odst. 2.

    6. Plavidla smějí vplout do přístavního bazénu nebo přítoku, je-li na hlavní vodní cestě osazen signální znak E.1 společně s pomocným signálním znakem uvedeným v příloze 7, odd. II, odst. 2 i v případech, že svým manévrem přinutí plavidla plující po hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.

    Plavidla smějí vyplout z přístavního bazénu nebo přítoku, je-li u výjezdu osazen signální znak E.1 společně s pomocným signálním znakem uvedeným v příloze 7, odd. II, odst. 2. V tom případě musí být na hlavní vodní cestě osazen signální znak B.10 (příloha 7).

    Odst. 1 až 4 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům. Odst. 2 a 3 se nevztahuje na malá plavidla navzájem.

    Čl.6.17

    Plavba na stejné výši

    1. Plavidla smějí plout na stejné výši, jen pokud jim to umožní dostatečný prostor a jestliže se tím nevytvoří překážka nebo nebezpečí pro plavbu.

    2. Až na případy předjíždění nebo potkávání je zakázáno plout ve vzdálenosti méně než 50 m od plavidla, tlačné nebo bočně svázané sestavy, nese-li dvě nebo tři modrá světla uvedená v čl. 3.14 odst. 2 a 3 či dva nebo tři modré kužele uvedené v čl. 3.32 odst. 2 a 3.

    3. Až na případy uvedené v čl. 1.20 je zakázáno přibližovat se k plavidlu nebo k plovoucímu tělesu za plavby, vyvazovat se na ně nebo plout v dosahu vody rozvlněné plujícím plavidlem bez výslovného souhlasu jeho vůdce.

    4. Vodní lyžaři a osoby zabývající se jinými druhy vodních sportů, při nichž se nepoužívá plavidel, jsou povinni udržovat bezpečnou vzdálenost od plovoucích plavidel, plovoucích těles a od plovoucích strojů při práci.

    Čl.6.18

    Zákaz vlečení kotev, lan nebo řetězů

    1. Je zakázáno vléci kotvy, lana nebo řetězy.

    2. Tento zákaz se nevztahuje na případy menšího přemísťování a manévry v místech stání; vztahuje se však na manévry a na přemísťování v úsecích, označených podle čl. 7.03 odst. 1 písm. b) signálním znakem A.6 (příloha 7).

    3. Tento zákaz neplatí rovněž v úsecích označených podle čl. 7.03 odst. 2 signálním znakem E.6 (příloha 7).

    Čl.6.19

    Plavba samotíží

    1. Plavba samotíží je zakázána. Tento zákaz se nevztahuje na případy menšího přemísťování v místech stání, v místech nakládky a vykládky.

    2. Plavidla plující po proudu tak, že jejich příď směřuje proti proudu a stroje pracují kupředu, se považují za plavidla plující proti proudu a nikoli plující samotíží.

    Čl.6.20

    Vlnobití

    1. Plavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevznikalo vlnobití nebo sání, které by mohlo způsobit škodu na stojících nebo plujících plavidlech, na plovoucích zařízeních a stavbách na vodní cestě. Musí zejména včas snížit rychlost plavby, která však nesmí být menší než rychlost potřebná k bezpečnému vedení plavidla:

    a) před vjezdem do přístavu,
    b) v blízkosti plavidel vyvázaných ke břehu nebo k přístavním můstkům a v blízkosti plavidel, která se nakládají nebo vykládají,
    c) v blízkosti plavidel, která stojí na obvyklých stanovištích,
    d) v blízkosti převozních lodí, které neplují volně,
    e) v úsecích vodních cest označených podle pokynů Státní plavební správy signálním znakem A.9 (příloha 7).

    2. Při zachování povinností uvedených v čl. 1.04 neplatí povinnosti stanovené v odst. 1 písm. b) a c) vůči malým plavidlům.

    3. V blízkosti plavidel, která signalizují světly předepsanými v čl. 3.27 odst. 1 písm. c), vlajkou nebo vlajkami předepsanými v čl. 3.41 odst. 1 písm. c), a v blízkosti plavidel, plovoucích těles nebo plovoucích zařízení, signalizujících světly, vlajkou nebo vlajkami předepsanými v čl. 3.48 odst. 1, musí ostatní plavidla snížit rychlost plavby v souladu s odst. 1. Kromě toho musí plout od nich co nejdále.

    Čl.6.21

    Sestavy

    1. Plavidla s vlastním pohonem, která vlečou, tlačí nebo bočně vedou sestavu plavidel, musí mít dostatečný výkon strojů pro zajištění náležité manévrovatelnosti sestavy.

    2. Tlačný remorkér musí být způsobilý i bez obratu včas zastavit plující sestavu a zachovat přitom její náležitou manévrovatelnost.

    3. Plavidlům s vlastním pohonem, která vlečou, tlačí nebo bočně vedou sestavu plavidel, je zakázáno opustit tato plavidla při jejich odstavování na vývaziště nebo kotviště dříve, než uvolnila plavební dráhu a než se vůdce sestavy přesvědčí, že odstavená plavidla bezpečně stojí.

    4. Člunové kontejnery se mohou použít v čele tlačné sestavy pouze v případě, že jejich příď je vhodně konstrukčně tvarovaná nebo získá vhodný tvar upevněním přídavného zařízení. Současně musí být v přední části sestavy odpovídající kotevní výstroj.

    Čl.6.22

    Dočasné zastavení plavby

    Je-li plavba zastavena signálním znakem A.1 (příloha 7), musí všechna plavidla zastavit před tímto znakem.

    D. Převozní lodě

    Čl.6.23

    Pravidla pro převozní lodě

    1. Převozní lodě smějí plout přes vodní cestu teprve po zjištění, že nebudou ohroženy plavbou jiných plavidel a že nedonutí jiná plavidla měnit náhle směr nebo rychlost plavby.

    2. Převozní loď, která nepluje volně, musí kromě toho dodržovat následující ustanovení:

    a) není-li v provozu, musí stát na místě, které jí určila Státní plavební správa. Pokud jí místo stání nebylo určeno, musí stát tak, aby plavební dráha zůstala volná,
    b) přehrazuje-li lano kyvadlového přívozu plavební dráhu, může převozní loď stát na straně plavební dráhy protilehlé té, na níž je lano upevněno, jen po dobu nezbytně nutnou pro nalodění a vylodění. V době této činnosti mohou připlouvající plavidla přiměřeně včas požádat o uvolnění plavební dráhy zvukovým signálem "jeden dlouhý zvuk",
    c) převozní loď se nesmí zdržovat v plavební dráze déle, než je nutné pro její provoz.

    E. Plavba pod mosty, přes jezy a plavebními komorami

    Čl.6.24

    Základní ustanovení pro plavbu pod mosty a přes jezy

    1. Při plavbě mostním otvorem a jezovým polem, nemá-li plavební dráha dostatečnou šířku pro současné proplouvání, platí ustanovení čl. 6.07.

    2. Je-li plavba mostním otvorem nebo jezovým polem povolena a plavební profil vyznačen:

    a) signálním znakem A.10 (příloha 7), je plavba mimo prostor nacházející se mezi dvěma tabulemi, z nichž se znak skládá, zakázána,
    b) signálním znakem D.2 (příloha 7), doporučuje se plout v prostoru mezi dvěma tabulemi nebo světly, z nichž se znak skládá.

    Čl.6.25

    Plavba pod pevnými mosty

    1. Jsou-li některé mostní otvory pevných mostů označeny jedním nebo několika červenými světly nebo červeno-bílo-červenými tabulemi (signální znak A.1 - příloha 7), je plavba těmito otvory zakázána.

    2. Jsou-li některé mostní otvory pevných mostů označeny nad otvorem:

    a) signálním znakem D.1a) (příloha 7), nebo
    b) signálním znakem D.1b) (příloha 7), doporučuje se proplouvat těmito otvory.

    Je-li plavební dráha označena signálním znakem uvedeným pod písm. a), je plavba mostním otvorem povolena oběma směry.

    Je-li plavební dráha označena signálním znakem uvedeným pod písm. b), je plavba mostním otvorem v protisměru zakázána signálními znaky A.1 (příloha 7).

    Čl.6.26

    Plavba pohyblivými mosty

    1. Při zachování ustanovení tohoto Řádu a jiných platných předpisů pro plavbu jsou vůdci povinni při přiblížení se k pohyblivému mostu a při jeho proplouvání podřídit se pokynům obsluhy mostu, dávaným v zájmu bezpečnosti a pořádku v plavbě nebo urychleného proplutí.

    2. V blízkosti pohyblivého mostu musí plavidla snížit rychlost. Jestliže nemohou nebo nechtějí proplout mostem, musí tam, kde jsou na břehu osazeny signální znaky B.5 (příloha 7), zůstat stát před těmito znaky.

    3. V blízkosti pohyblivých mostů je předjíždění zakázáno s výjimkou případů, kdy obsluha mostu k němu dá zvláštní pokyn.

    4. Proplouvání pohyblivými mosty může být řízeno signálními znaky:

    a) jedno nebo několik červených světel - proplutí je zakázáno,
    b) jedno červené a jedno zelené světlo umístěné ve stejné výšce nebo jedno červené světlo umístěné nad zeleným světlem - proplutí je prozatím zakázáno, ale most se otevírá a plavidla se mají připravit k proplutí,
    c) jedno nebo několik zelených světel - proplutí je povoleno,
    d) dvě červená světla nad sebou - otevření mostu je pro plavbu přerušeno,
    e) žluté světlo umístěné na mostě ve spojení se signalizací uvedenou pod písm. a) a d) - proplutí je zakázáno s výjimkou nízkých plavidel, kterým je plavba povolena v obou směrech,
    f) dvě žlutá světla umístěná na mostě ve spojení se signalizací uvedenou pod písm. a) a d) - proplutí je zakázáno s výjimkou nízkých plavidel, kterým je plavba v protisměru zakázána.

    5. Červená světla uvedená v odst. 4 mohou být nahrazena červeno-bílo-červenými tabulemi (signální znak A.1, příloha 7), zelená světla zeleno-bílo-zelenými tabulemi (signální znak E.1, příloha 7) a žlutá světla žlutými tabulemi (signální znak D.1, příloha 7).

    Čl.6.27

    Plavba přes jezy

    1. Při plavbě přes jezy a v jejich blízkosti je zakázáno vléci kotvy, lana nebo řetězy.

    2. Proplutí jezovým polem je povoleno pouze v tom případě, je-li vpravo i vlevo označeno signálním znakem E.1 (příloha 7).

    3. Zákaz proplouvání jezovým polem je vyznačen jedním nebo několika červenými světly nebo červeno-bílo-červenými tabulemi (signální znak A.1, příloha 7).

    4. Je-li jezové pole přemostěno, může se odchylně od ustanovení odst. 2 povolit proplutí jezovým polem též signálním znakem D.1 (příloha 7), umístěným na mostě nad průjezdným profilem.

    Čl.6.28

    Plavba plavebními komorami

    1. Při připlouvání k místům určeným pro čekání plavidel v obvodu plavebních komor musí plavidla snížit rychlost. Jestliže nemohou nebo nechtějí vplout ihned do plavební komory, musí, je-li na břehu osazen signální znak B.5 (příloha 7), zůstat stát před tímto znakem.

    2. V čekacích polohách, v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách musí plavidla vybavená zařízením pro radiofonické spojení, které jim umožňuje spojení v síti pro přenos plavebních informací, zajistit provoz tohoto zařízení pro příjem na kanálu vyhrazeném pro danou plavební komoru.

    3. Plavba plavebními komorami probíhá v pořadí, v jakém plavidla připlula do míst určených pro čekání plavidel. Malá plavidla nemohou požadovat, aby byla proplavena zvlášť. Smějí vplouvat do plavební komory až po pokynu obsluhy plavební komory. Proplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými, smějí vplout do plavební komory až po těchto plavidlech.

    4. Při připlouvání do obvodů plavebních komor a v místech určených pro čekání plavidel je předjíždění zakázáno.

    5. V plavebních komorách musí být kotvy úplně zdviženy; toto ustanovení se vztahuje i na místa čekání u plavebních komor v případech, pokud nejsou použity k zakotvení plavidel.

    6. Při vplouvání do plavebních komor musí plavidla snížit rychlost tak, aby nedošlo k nárazu do vrat nebo ochranných zařízení nebo do jiných plavidel nebo plovoucích těles.

    7. V plavebních komorách:

    a) jsou-li na zdech vyznačeny hranice pro stání plavidel, musí plavidla zůstat stát v mezích těchto hranic,
    b) po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory až do povolení k vyplutí musí být plavidla uvázána a úprava úvazů musí být prováděna tak, aby plavidla nenarážela do zdí, vrat a ochranných zařízení plavební komory nebo do jiných plavidel nebo plovoucích těles,
    c) používání odrazníků je povinné; jsou-li snímatelné, musí být plovoucí,
    d) je zakázáno z plavidel a plovoucích těles vypouštět nebo vylévat vodu na plató plavební komory nebo na jiná plavidla nebo plovoucí tělesa,
    e) malá plavidla musí udržovat bezpečný odstup od ostatních plavidel.

    8. V plavebních komorách a v čekacích polohách obvodů plavebních komor musí plavidla udržovat minimální boční vzdálenost 10 m od plavidel a sestav plavidel, která nesou modré světlo uvedené v čl. 3.14 odst. 1 nebo modrý kužel uvedený v čl. 3.32 odst. 1. Toto ustanovení však neplatí pro plavidla a sestavy plavidel, které nesou stejnou signalizaci.

    9. Každé plavidlo nebo sestava nesoucí dvě nebo tři modrá světla uvedená v čl. 3.14 odst. 2 a 3 nebo dva nebo tři modré kužele uvedené v čl. 3.32 odst. 2 a 3 se proplavují jednotlivě.

    10. Plavidla a sestavy, které nesou modré světlo uvedené v čl. 3.14 odst. 1 nebo modrý kužel uvedený v čl. 3.32 odst. 1 nesmí být proplavovány s plavidly osobní dopravy.

    11. V zájmu bezpečnosti a náležitého pořádku v plavbě, rychlého proplouvání nebo plného využití plavebních komor, může obsluha plavební komory dávat doplňující pokyny, pokud nejsou v rozporu s tímto Řádem. V plavebních komorách a v čekacích polohách jejich obvodů jsou vůdci plavidel povinni se těmito pokyny řídit.

    Čl.6.28a

    Vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich

    1. Vplouvání do plavební komory se ve dne i v noci řídí optickými signály, osazenými na jedné nebo na obou stranách plavební komory. Tyto signály značí:

    a) dvě červená světla nad sebou - vplutí zakázáno, plavební komora není v provozu,
    b) jedno červené světlo nebo dvě červená světla vedle sebe - vplutí zakázáno, plavební komora je zavřena,
    c) jedno ze dvou červených světel vedle sebe je zhasnuto nebo jedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe nebo jedno červené světlo nad zeleným světlem - vplutí zakázáno, připravuje se otevření plavební komory,
    d) jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe - vplutí je povoleno.

    2. Vyplouvání z plavební komory je řízeno ve dne i v noci těmito optickými signály:

    a) jedno nebo dvě červená světla - vyplutí je zakázáno,
    b) jedno nebo dvě zelená světla - vyplutí je povoleno.

    3. Jedno nebo dvě červená světla uvedená v odst. 1 a 2 mohou být nahrazena signálním znakem - tabulí A.1 (příloha 7).

    Jedno nebo dvě zelená světla uvedená v odst. 1 a 2 mohou být nahrazena signálním znakem - tabulí E.1 (příloha 7).

    4. Neplní-li signální světla nebo tabule svůj účel, je vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich bez výslovného pokynu obsluhy plavební komory zakázáno.

    Čl.6.29

    Přednost v plavbě plavebními komorami

    Odchylně od čl. 6.28 odst. 3 přednost v plavbě plavebními komorami mají:

    a) plavidla Státní plavební správy, zdravotní záchranné služby, požární ochrany, policie nebo celní správy, která se přemísťují za účelem neodkladné služební povinnosti,
    b) plavidla, kterým bylo toto oprávnění přiznáno Státní plavební správou.

    Plavidla, která mají přednost v plavbě plavebními komorami podle písm. b), musí nést na přídi červený plamenec uvedený v čl. 3.36.

    F. Snížená viditelnost a plavba s pomocí radiolokátoru

    Čl.6.30

    Základní pravidla pro plavbu za snížené viditelnosti

    1. Plavidla plující za snížené viditelnosti musí snížit rychlost plavby úměrně ke stavu viditelnosti, ostatnímu plavebnímu provozu a místním podmínkám. Plavidla musí mít na přídi pozorovatele. V sestavě plavidel musí být pozorovatel na přídi plavidla plujícího v čele sestavy. Vůdce plavidla nebo sestavy musí vidět nebo slyšet signály pozorovatele nebo s ním musí být ve fonickém spojení. Plavidla musí dávat zvukové signály uvedené v čl. 6.32 a 6.33 a musí nést světla předepsaná pro noční signalizaci plavidel za plavby.

    2. Plavidla musí neprodleně zastavit, jestliže by další jejich plavba nebyla, se zřetelem na zhoršování viditelnosti, na ostatní plavební provoz a místní podmínky, bezpečná. Kromě toho musí vlečné sestavy zastavit na nejbližším vhodném místě, jakmile optické spojení mezi vlečenými plavidly a remorkérem není dále možné.

    3. K tomu, aby vůdce plavidla mohl rozhodnout, zda snížit rychlost plavby, zůstat stát nebo pokračovat v plavbě, může na plavidlech vybavených radiolokátorem použít jeho údajů. Přitom je povinen brát ohled na to, že viditelnost je snížena i pro ostatní plavidla.

    4. Při zastavení musí plavidla ponechat plavební dráhu podle možnosti volnou.

    5. Při plavbě za snížené viditelnosti musí plavidla vybavená zařízením pro radiofonické spojení mezi plavidly být ve spojení na kanálu stanoveném příslušnými orgány a podávat ostatním plavidlům informace potřebné pro bezpečnou plavbu.

    Čl.6.31

    Zvukové signály za stání

    Kategorie I

    1. Plavidla a plovoucí tělesa, která za snížené viditelnosti stojí v plavební dráze nebo v její blízkosti mimo přístavy a místa pro stání vyhrazená a označená příslušnými plavebními znaky, ihned, jak zachytí signály, dávané podle čl. 6.32 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. a) nebo čl. 6.33 odst. 2 přibližujícího se plavidla a po celou dobu slyšitelnosti těchto signálů, musí dávat signál:

    a) stojí-li při levém břehu - "jednu řadu úderů na zvon",
    b) stojí-li při pravém břehu - "dvě řady úderů na zvon",
    c) stojí-li v neurčité poloze - "tři řady úderů na zvon".

    Kategorie II

    1. Plavidla a plovoucí tělesa, která za snížené viditelnosti stojí v plavební dráze nebo v její blízkosti mimo přístavy a místa pro stání vyhrazená a označená příslušnými plavebními znaky, ihned, jak zachytí signály dávané podle čl. 6.32 a 6.33 a po celou dobu slyšitelnosti těchto signálů, musí signalizovat "jednou řadou úderů na zvon".

    Plavidla a plovoucí tělesa, která nestojí rovnoběžně se břehem nebo jejichž poloha může vytvářet nebezpečí pro jiná plavidla, musí tento signál dávat bez ohledu na to, zda slyší signalizaci připlouvajících plavidel.

    4. Plavidla uvedená v odst. 1, která stojí na vodních cestách zvlášť určených Státní plavební správou, mohou místo signalizace předepsané v odst. 1 signalizovat "jedním dlouhým zvukem mezi dvěma krátkými".

    Kategorie I a II

    2. Signály uvedené v odst. 1 se musí opakovat v intervalech ne delších než 1 minuta.

    3. V tlačných sestavách se odst. 1 a 2 vztahují pouze na tlačný remorkér. V bočně svázané sestavě se vztahují pouze na jedno plavidlo sestavy. Ve vlečné sestavě se vztahují na remorkér a poslední plavidlo v sestavě.

    5. Tento článek se vztahuje také na plavidla nasedlá v plavební dráze nebo v její blízkosti, pokud svou polohou ohrožují bezpečnost plavby ostatních plavidel.

    Čl.6.32

    Ustanovení pro plavidla plující pomocí radiolokátoru

    1. Za plavidlo plující pomocí radiolokátoru za snížené viditelnosti se považuje plavidlo, které je vybavené a používá:

    a) radiolokační zařízení a výchylkoměr. Zařízení musí být v dobrém funkčním stavu a musí odpovídat příslušným předpisům,
    b) radiofonické zařízení, které umožňuje spojení mezi plavidly navzájem a mezi plavidly a břehem. Zařízení musí být v dobrém funkčním stavu a musí odpovídat příslušným předpisům,
    c) zvukové zařízení, které vydává trojtónový signál, uvedený v čl. 1.01 písm. w).

    2. Pluje-li plavidlo pomocí radiolokátoru v takových podmínkách, za kterých by plavba bez něho nebyla již vůbec možná, musí být stále u kormidla osoba s kvalifikací pro plavbu pomocí radiolokátoru a v kormidelně další osoba, která je v dostatečné míře obeznámena s tímto způsobem plavby. Je-li kormidelna vybavena centrálním řídicím panelem, postačí, když je druhá osoba na plavidle a je jí možno do kormidelny povolat.

    3. Na plavidlech plujících pomocí radiolokátoru nemusí být pozorovatel předepsaný v čl. 6.30 odst. 1, pokud vůdce plavidla zvukové signály slyší.

    Kategorie I

    4. Plavidlo, které za snížené viditelnosti pluje po proudu pomocí radiolokátoru, ihned, jak jsou na obrazovce radiolokátoru spatřena plavidla, jejichž poloha nebo plavba může vyvolat nebezpečnou situaci nebo přibližuje-li se k úseku, kde by mohla být plavidla, která nejsou ještě na obrazovce vidět, musí:

    a) dát trojtónový zvukový signál, který se musí opakovat tak často, jak to plavební situace vyžaduje; toto ustanovení se nevztahuje na malá plavidla,
    b) snížit rychlost plavby, popřípadě zastavit.

    5. Plavidlo, které za snížené viditelnosti pluje proti proudu pomocí radiolokátoru, ihned, jak zachytí zvukový signál uvedený v odst. 4 písm. a) nebo spatří na své obrazovce plavidla, jejichž poloha nebo plavba může vyvolat nebezpečnou situaci nebo přibližuje-li se k úseku, kde by mohla být plavidla, která nejsou ještě na obrazovce vidět, musí:

    a) dávat signály uvedené v čl. 6.33 odst. 2 a radiofonicky oznámit plavidlům plujícím po proudu poznávací znak plavidla, polohu, směr plavby a navrhnout stranu potkávání,
    b) snížit rychlost plavby a popřípadě zastavit.

    6. Plavidla plující po proudu pomocí radiolokátoru musí radiofonicky odpovědět plavidlům plujícím proti proudu a uvést druh a jméno svého plavidla, polohu, směr plavby a potvrdit navrženou nebo navrhnout jinou stranu pro potkávání. Malá plavidla musí oznámit pouze druh a poznávací znak plavidla, polohu a směr plavby, jakož i stranu, na kterou uhýbají.

    Kategorie II

    4. Jestliže na plavidlech, která plují pomocí radiolokátoru, jsou na obrazovce spatřena plavidla, jejichž poloha a způsob plavby mohou vyvolat nebezpečnou situaci, nebo přibližují-li se k úseku, kde mohou být plavidla, která nejsou ještě na obrazovce vidět, musí:

    a) dát signál "jeden dlouhý zvuk"; tento zvukový signál se musí opakovat tak často, jak to plavební situace vyžaduje,
    b) dát plavidlům plujícím v protisměru radiofonicky informace potřebné pro zajištění bezpečnosti plavby,
    c) snížit rychlost plavby, popřípadě zastavit.

    5. Plavidla vybavená radiofonickým zařízením, která přijmou informace uvedené v odst. 4, musí radiofonicky odpovědět a uvést potřebné informace.

    Malá plavidla podávající informace podle odst. 4 musí mimo to uvést druh plavidla a oznámit, kterým bokem se budou potkávat.

    Převozní lodě, na které se vztahuje odst. 4, musí místo jednoho dlouhého zvuku dát signál "jeden dlouhý zvuk, za kterým následují čtyři krátké zvuky" a uvést rovněž druh plavidla a směr, kterým plují přes vodní cestu.

    Kategorie I a II

    7. Předjíždět smí plavidla plující pomocí radiolokátoru za snížené viditelnosti pouze poté, co se radiofonicky dohodne strana předjíždění za předpokladu, že šířka plavební dráhy je dostatečná.

    8. V tlačných a bočně svázaných sestavách se odst. 2 a 4 až 7 vztahují pouze na plavidla, na nichž je vůdce sestavy.

    9. Plavidla plující pomocí radiolokátoru, na jejichž obrazovce se objeví plavidla, jejichž poloha a způsob plavby může vyvolat nebezpečnou situaci a která jim radiofonicky neodpovídají, musí včas provést všechna nezbytná opatření, aby zabránila srážce.

    Čl.6.33

    Ustanovení pro plavidla plující bez pomocí radiolokátoru

    1. Plavidla plující za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru musí mít pozorovatele podle čl. 6.30. Plavidlo nebo sestava musí být schopny zastavit do poloviny vzdálenosti viditelnosti.

    2. Jednotlivě plující plavidlo musí při snížené viditelnosti dávat signál "jeden dlouhý zvuk" a každé plavidlo, na němž je vůdce sestavy, musí dávat signál "dva dlouhé zvuky". Tyto signály se musí opakovat v intervalech ne delších než 1 minuta.

    3. Malá plavidla plující bez pomoci radiolokátoru mohou dávat signál uvedený v odst. 2; tento signál mohou opakovat.

    Kategorie I

    4. Plavidla, která plují za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru, ihned, jak zachytí trojtónový signál uvedený v čl. 6.32 odst. 4 písm. a), musí:

    a) jsou-li nedaleko břehu, přiblížit se pokud možno co nejblíž k tomuto břehu a podle situace tam zůstat tak dlouho, dokud plavidlo dávající trojtónový signál nepropluje,
    b) nejsou-li v blízkosti břehu nebo přeplouvají-li od jednoho břehu k druhému, uvolnit co nejrychleji plavební dráhu.

    Kategorie II

    4. Převozní lodě, které plují bez pomoci radiolokátoru, místo signálu předepsaného v odst. 2 dávají signál "jeden dlouhý zvuk, za kterým následují čtyři krátké zvuky". Tento signál musí být opakován v intervalech ne delších než 1 minuta.

    Kategorie I a II

    5. Jestliže plavidla plující bez pomoci radiolokátoru zachytí signál uvedený v odst. 2 ze směru, který se jim jeví před traversem, musí snížit rychlost plavby na minimum, ale tak, aby byla zachována manévrovatelnost, plout se zvýšenou pozorností a v případě nutnosti zastavit nebo se vyhnout.

    G. Zvláštní pravidla

    Čl.6.34

    Přednosti ve zvláštních případech

    1. Při potkávání nebo křížení směrů plavby musí ostatní plavidla dát přednost:

    a) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v čl. 3.50,
    b) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v čl. 3.51,
    c) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v čl. 3.45.

    2. Při potkávání nebo křížení směrů plavby musí plavidlo uvedené v odst. 1 písm. b) a c) dát přednost plavidlu uvedenému v odst. 1 písm. a).

    3. Plavidla se nesmějí přibližovat méně než 1000 m k plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v čl. 3.53.

    Čl.6.35

    Vodní lyžování a obdobné činnosti

    1. Vodní lyžování a obdobná činnost je povolena pouze ve dne při dobré viditelnosti v místech a za podmínek určených Státní plavební správou.

    2. S vůdcem musí být na plavidle osoba, která obsluhuje vlečné zařízení, sleduje lyžaře a je schopna svěřené úkoly plnit.

    3. Vlečné plavidlo a vodní lyžař se smí pohybovat jen v prostorách zvlášť vyznačených pro vodní lyžování.

    4. Vlečné lano nesmí být vlečeno za plavidlem, pokud se ho nedrží vodní lyžař.

    Čl.6.36

    Činnost rybářských plavidel a vztah ostatních plavidel vůči nim

    1. Rybolov nevodem pomocí několika plavidel plujících vedle sebe není dovolen.

    2. Všem plavidlům je zakázáno plout v blízkosti za plavidlem, které se zabývá rybolovem a nese signalizaci uvedenou v čl. 3.51.

    Čl.6.37

    Činnost osob zabývajících se potápěním a koupáním a vztah plavidel vůči nim

    1. Potápět se a koupat se v místech, kde tím může být ztížena plavba, je zakázáno, a to zejména:

    a) na trasách plavidel, která nesou signalizaci uvedenou v čl. 3.16 a 3.34,
    b) před vjezdem do přístavů,
    c) poblíž míst stání plavidel,
    d) v místech vyhrazených pro vodní lyžování nebo obdobné činnosti.

    2. Všechna plavidla musí zachovávat vzdálenost 50 m od plavidla, které nese signalizaci uvedenou v čl. 3.52.

  • HLAVA 7 - Pravidla pro stání

       
     
     

    Optimalizováno pro rozlišení 800x600

    © Sdružení JODI
    plavba@plavba.cz

    Poslední aktualizace:
    11.12.2000