logo Vyhláška Ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb.
Řád plavební bezpečnosti

 
 

 • Obsah řádu plavební bezpečnosti
 • HLAVA 2 - Poznávací znaky plavidel, ponorové stupnice na plavidlech a cejchování plavidel

  HLAVA 3
  Optická signalizace plavidel

  I. Obecná ustanovení

  Čl.3.01

  Rozsah použití a vymezení pojmů

  1. Pro plavbu v noci platí čl. 3.08 až 3.19 a pro stání v noci čl. 3.20 až 3.28.

  Pro plavbu ve dne platí čl. 3.29 až 3.36 a pro stání ve dne čl. 3.36a až 3.42. Čl. 3.21, 3.25, 3.28, 3.37 a 3.42 platí též pro nasedlá plavidla, plovoucí tělesa nebo plovoucí zařízení.

  2. Jestliže to vyžadují podmínky viditelnosti, musí být i ve dne použito signalizace předepsané pro provoz v noci.

  3. Pro účely ustanovení této hlavy se tlačné sestavy, jejichž maximální rozměry nepřesahují 110 m x 12 m, považují za jednotlivá plavidla s vlastním pohonem.

  4. Schematická vyobrazení signálů předepsaných v této hlavě jsou uvedena v příloze 3 k tomuto Řádu.

  5. Použité pojmy v této hlavě:

  a) "vrcholové světlo" je silné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225 stupňů umístěné tak, aby bylo viditelné zpředu a 22,5 stupňů dozadu od kolmice vedené osou svítidla k podélné ose plavidla, z obou jeho boků,
  b) "boční světla" jsou jasné zelené světlo na pravém boku a jasné červené světlo na levém boku, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112,5 stupňů a je umístěné tak, aby bylo viditelné zpředu a 22,5 stupňů dozadu od kolmice vedené osou svítidla k podélné ose plavidla, z příslušného boku,
  c) "záďové světlo" je jasné nebo obyčejné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135 stupňů umístěné tak, aby bylo viditelné zezadu 67,5 stupňů na obě strany od podélné osy plavidla,
  d) "světlo viditelné ze všech stran" je světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 360 stupňů,
  e) "výška" je výška nad rovinou nákladových značek nebo pro plavidla, která nákladové značky nemají, výška nad rovinou největšího přípustného ponoru.

  Čl.3.02

  Světla

  Pokud není dále stanoveno jinak, světla předepsaná v tomto Řádu musí svítit stále a rovnoměrně.

  Čl.3.03

  Tabule a vlajky

  1. Pokud není stanoveno jinak, musí být tabule a vlajky předepsané v tomto Řádu pravoúhlé.

  2. Tabule a vlajky nesmí být zašpiněné a jejich barvy vybledlé.

  3. Rozměry tabulí a vlajek musí být dostatečné, aby byla zajištěna jejich dobrá viditelnost; tato podmínka se považuje za splněnou, jsou-li jejich rozměry minimálně 1 m x 1 m. U malých plavidel musí být rozměry minimálně 0,6 m x 0,6 m.

  Čl.3.04

  Válce, balóny, kužele a dvojité kužele

  1. Válce, balóny, kužele a dvojité kužele předepsané v tomto Řádu mohou být nahrazeny upravenými předměty, které mají při pohledu z dálky stejný tvar.

  2. Válce, balóny, kužele a dvojité kužele nesmějí být zašpiněné a jejich barvy vybledlé.

  3. Rozměry válců, balónů, kuželů a dvojitých kuželů musí být dostatečné, aby byla zajištěna jejich dobrá viditelnost. Tato podmínka se považuje za splněnou, je-li:

  a) výška válců minimálně 0,8 m a průměr minimálně 0,5 m,
  b) průměr balónů minimálně 0,6 m,
  c) výška kuželů minimálně 0,6 m a průměr základny minimálně 0,6 m,
  d) výška dvojitých kuželů minimálně 0,8 m a průměr základny minimálně 0,5 m.

  Čl.3.05

  Zakázaná světla a signály

  1. Je zakázáno používat jiná světla nebo signály, než připouští tento Řád; rovněž je zakázáno používat předepsaná světla nebo signály jinak, než je stanoveno nebo povoleno tímto Řádem.

  2. Pro spojení mezi plavidly navzájem nebo mezi plavidly a břehem je povoleno použít jiná světla nebo signály, pokud nemůže dojít k jejich záměně se světly nebo signály uvedenými v tomto Řádu.

  Čl.3.06

  Náhradní světla

  Přestanou-li signální světla předepsaná tímto Řádem svítit, musí být neprodleně nahrazena světly náhradními. Přitom může být předepsané silné světlo nahrazeno světlem jasným a předepsané jasné světlo světlem obyčejným. Porucha světla s předepsaným výkonem musí být odstraněna v době co nejkratší.

  Čl.3.07

  Zákaz používání zdrojů světla, světlometů, tabulí, vlajek, atd.

  1. Je zakázáno používat svítidla, světlomety a jiné zdroje světla, jakož i tabule, vlajky a další předměty, pokud mohou být omylem považovány za světla nebo signály uvedené v tomto Řádu, nebo pokud mohou zhoršit viditelnost nebo ztížit rozeznatelnost těchto světel nebo signálů.

  2. Na plavidlech je zakázáno používat svítidla, světlomety a jiné zdroje světla, pokud by jejich světlo oslňovalo a tím ohrožovalo nebo ztěžovalo plavební provoz nebo dopravní provoz na březích.

  II. Noční signalizace

  II. A. Noční signalizace za plavby

  Čl.3.08

  Noční signalizace jednotlivě plujících plavidel s vlastním pohonem

  1. Jednotlivě plující plavidlo s vlastním pohonem musí nést:

  a) vrcholové světlo umístěné v přední části plavidla v jeho podélné ose, ve výšce minimálně 4 m,
  b) boční světla umístěná ve stejné výšce a ležící v téže rovině kolmé k ose plavidla ve vzdálenosti minimálně 1 m pod vrcholovým světlem, nikoli však před ním. Musí být zacloněna z vnitřní strany plavidla tak, aby zelené světlo nebylo viditelné z levého boku plavidla a červené světlo z pravého boku plavidla,
  c) záďové světlo umístěné v zadní části plavidla v jeho podélné ose v takové výšce, aby bylo dobře viditelné z plavidel plujících za ním.

  2. Jednotlivě plující plavidlo s vlastním pohonem může nést druhé vrcholové světlo umístěné v podélné ose plavidla za předním vrcholovým světlem, ve výšce minimálně 3 m nad předním vrcholovým světlem, ve vzdálenosti minimálně třikrát větší než je jejich vzájemná svislá vzdálenost. Jednotlivě plující plavidlo s vlastním pohonem, které je delší než 110 m, toto druhé vrcholové světlo nést musí.

  3. Plavidlo s vlastním pohonem, kterému krátkodobě vypomáhá pomocný remorkér, musí nést světla předepsaná v odst. 1 a 2.

  4. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu, pod lávkou plavební komory apod., mohou plavidla nést vrcholová světla uvedená v odst. 1 a 2 níž, aby proplutí bylo uskutečněno bez potíží.

  5. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na malá plavidla a převozní lodě.

  Čl.3.09

  Noční signalizace vlečných sestav za plavby

  1. Remorkér v čele vlečné sestavy a pomocný remorkér plující před tímto plavidlem nebo jiným plavidlem s vlastním pohonem, tlačnou nebo bočně svázanou sestavou musí nést:

  a) dvě vrcholová světla umístěná nad sebou ve vzdálenosti 1 m, v přední části v podélné ose plavidla, přičemž se horní světlo umístí ve výšce minimálně 4 m a spodní světlo podle možnosti alespoň 1 m nad bočními světly,
  b) boční světla, odpovídající požadavkům čl. 3.08 odst. 1 písm. b),
  c) žluté záďové světlo místo bílého, umístěné v podélné ose plavidla v dostatečné výšce, aby bylo dobře viditelné z vlečné sestavy, plavidla s vlastním pohonem, tlačné nebo bočně svázané sestavy, před kterými tento remorkér pluje.

  2. Pluje-li v čele vlečné sestavy více remorkérů vedle sebe nebo pluje-li před plavidlem s vlastním pohonem, tlačnou nebo bočně svázanou sestavou vedle sebe více pomocných remorkérů bočně svázaných či nikoli, musí každý z nich nést místo vrcholových světel předepsaných v odst. 1 písm. a) tři vrcholová světla umístěná nad sebou ve vzájemné vzdálenosti 1 m, v přední části v podélné ose plavidla, přičemž výška vrchního a spodního světla musí splňovat podmínku uvedenou v odst. 1 písm. a).

  Je-li plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení přemísťováno pomocí několika remorkérů, platí ustanovení tohoto odstavce pro každý z nich.

  3. Plavidla vlečné sestavy, plující za jedním nebo několika remorkéry, uvedenými v odst. 1 a 2, musí nést jasné bílé světlo viditelné ze všech stran, umístěné ve výšce minimálně 4 m.

  V případě, že:

  a) je délka vlečeného plavidla větší než 110 m, musí toto plavidlo nést dvě světla, z nichž první se umístí v přední části plavidla a druhé v jeho zadní části,
  b) jsou v sestavě více než dvě bočně svázaná plavidla, musí tuto signalizaci nést pouze obě vnější plavidla svázané sestavy. Světla všech vlečených plavidel sestavy musí být pokud možno umístěna ve stejné výšce nad hladinou vody.

  4. Plavidlo nebo plavidla na konci vlečné sestavy musí kromě signalizace uvedené v odst. 3 nést záďové světlo předepsané v čl. 3.08 odst. 1 písm. c). Jsou-li na konci sestavy bočně svázaná plavidla v počtu větším než dvě, nesou toto světlo pouze vnější plavidla. Plují-li na konci sestavy malá plavidla, ustanovení tohoto odstavce se na ně nevztahuje.

  5. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu, pod lávkou plavební komory apod., mohou plavidla vlečné sestavy nést světla předepsaná v odst. 1 písm. a) a v odst. 2 a 3 níž, aby proplutí bylo uskutečněno bez potíží.

  6. Jsou-li plavidla uvedená v odst. 3 námořními plavidly, která právě připlouvají z moře nebo na moře vyplouvají, mohou místo bílého světla nést boční světla předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b).

  7. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na malá plavidla, která vlečou pouze malá plavidla, ani na vlečená malá plavidla.

  Čl.3.10

  Noční signalizace tlačných sestav za plavby

  1. Tlačné sestavy musí nést:

  a) i) tři vrcholová světla v přední části plavidla v čele sestavy, kterým prochází její podélná osa anebo plavidla v čele sestavy, které je z levé strany nejblíže této ose. Tato světla musí být rozmístěna ve tvaru rovnostranného trojúhelníku s vodorovnou základnou v rovině kolmé na podélnou osu sestavy. Horní světlo musí být umístěno ve výšce minimálně 4 m. Dvě spodní světla musí být ve vzdálenosti 1,25 m od sebe a ve vzdálenosti 1,10 m pod horním světlem.
  ii) vrcholové světlo v přední části každého dalšího plavidla, jehož celá šířka je zpředu viditelná. Toto světlo musí být podle možnosti umístěno 2 m pod horním vrcholovým světlem uvedeným pod písm. i). Stožáry nesoucí tato světla musí být umístěny vždy v podélné ose plavidla,
  b) boční světla, předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b) umístěna v nejširší části sestavy, pokud možno co nejblíže k tlačnému remorkéru, ve vzdálenosti maximálně 1 m od boků sestavy a ve výšce minimálně 2 m,
  c) i) tři záďová světla na tlačném remorkéru předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. c) umístěná v rovině kolmé na podélnou osu remorkéru ve vzdálenosti 1,25 m od sebe v dostatečné výši, aby nemohla být zacloněna některým z plavidel sestavy,
  ii) záďové světlo na každém plavidle, jehož celá šířka je zezadu viditelná; jsou-li však kromě tlačného remorkéru vidět zezadu více než dvě plavidla, nesou toto záďové světlo pouze dvě krajní plavidla sestavy.

  2. Odst. 1 platí rovněž pro tlačné sestavy, které plují za jedním nebo více pomocnými remorkéry; záďová světla uvedená v odst. 1 písm. c)i) musí však být žlutá místo bílých.

  3. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu, pod lávkou plavební komory apod., může tlačná sestava nést vrcholová světla předepsaná v odst. 1 písm. a) níž, aby proplutí bylo uskutečněno bez potíží.

  Čl.3.11

  Noční signalizace bočně svázaných sestav za plavby

  1. Bočně svázané sestavy musí nést:
  a) na každém plavidle vrcholové světlo předepsané v čl. 3.08 odst. 1 písm. a); na bočně vedených plavidlech však může být toto světlo nahrazeno bílým světlem viditelným ze všech stran, předepsaným v čl. 3.09 odst. 3 a umístěném na vhodném místě, ne však výše než vrcholové světlo plavidla nebo plavidel s vlastním pohonem,
  b) boční světla předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b) umístěna na vnějších stranách sestavy podle možnosti ve stejné výšce a minimálně 1 m pod nejnižším vrcholovým světlem,
  c) na každém plavidle záďové světlo předepsané v čl. 3.08 odst. 1 písm. c).

  2. Odst. 1 platí rovněž pro bočně svázané sestavy, které plují za jedním nebo několika pomocnými remorkéry.

  3. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu nebo pod lávkou plavební komory apod. může bočně svázaná sestava světla předepsaná v odst. 1 písm. a) nést níž, aby proplutí bylo uskutečněno bez potíží.

  4. Ustanovení tohoto článku neplatí pro malá plavidla, která vedou v bočně svázané sestavě pouze malá plavidla a pro malá plavidla vedená bočně svázané sestavě.

  Čl.3.12

  Noční signalizace plachetnic za plavby

  1. Plachetnice musí nést:

  a) boční světla předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b); tato světla však nemusí být jasná, ale obyčejná,
  b) záďové světlo předepsané v čl. 3.08 odst. 1 písm. c).

  2. Kromě světel předepsaných v odst. 1 může plachetnice nést dvě obyčejná nebo jasná světla viditelná ze všech stran a umístěná nad sebou, přičemž horní světlo musí být červené a spodní zelené; tato světla musí být umístěna na vhodném místě, na vrcholku stěžně nebo v jeho horní části, ve vzdálenosti nejméně 1 m od sebe.

  3. Ustanovení tohoto článku neplatí pro malá plavidla. Odst. 2 neplatí pro plavidla uvedená v čl. 3.51.

  Čl.3.13

  Noční signalizace malých plavidel za plavby

  1. Jednotlivě plující malá plavidla s vlastním pohonem musí nést:

  a) vrcholové světlo, které musí být umístěné v podélné ose plavidla minimálně 1 m nad bočními světly nebo ve stejné výšce jako světla boční, ale minimálně 1 m před nimi; musí být jasné místo silného,
  b) boční světla, která mohou být obyčejná místo jasných a musí být umístěna buď:
  i) tak, aby odpovídala čl. 3.08 odst. 1 písm. b), nebo
  ii) vedle sebe nebo v jedné svítilně na podélné ose plavidla na přídi nebo poblíž přídě,
  c) záďové světlo předepsané v čl. 3.08 odst. 1 písm. c), které se nemusí použít, avšak v takovém případě musí být vrcholové světlo uvedené pod písm. a) nahrazeno jasným bílým světlem viditelným ze všech stran.

  2. Jednotlivě plující malá plavidla s vlastním pohonem, jejichž délka nepřesahuje 7 m, mohou místo světel předepsaných v odst. 1 nést obyčejné bílé světlo umístěné na vhodném místě a v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.

  3. Jestliže malé plavidlo vleče nebo vede v bočně svázané sestavě vedená malá plavidla, musí nést světla předepsaná v odst. 1.

  4. Vlečená nebo v bočně svázané sestavě vedená malá plavidla musí nést obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Toto ustanovení neplatí pro manipulační člunky patřící plavidlům.

  5. Plachetnice, které jsou malými plavidly, musí nést: a) boční světla a záďové světlo, přičemž boční světla musí být umístěna vedle sebe nebo v jednom svítidle v podélné ose plavidla na přídi nebo v její blízkosti a záďové světlo na zádi plavidla; tato světla mohou být obyčejná, nebo
  b) boční světla a záďové světlo obsažené v jednom svítidle umístěném na vhodném místě stěžně, na jeho vrcholku nebo v jeho horní části; toto světlo může být obyčejné, nebo
  c) nepřesahuje-li délka plavidla 7 m, obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Když se přibližují jiná plavidla, musí toto plavidlo kromě toho ukazovat druhé obyčejné bílé světlo.

  6. Jednotlivě plující malá plavidla bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Manipulační člunky plavidel však musí za stejných podmínek ukazovat toto světlo jen když se k nim přibližují jiná plavidla.

  7. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu nebo pod lávkou plavební komory apod. mohou malá plavidla nést vrcholová světla uvedená v tomto článku níž, aby proplutí bylo uskutečněno bez potíží.

  Čl.3.14

  Doplňková noční signalizace plavidel přepravujících nebezpečné náklady za plavby

  1. Plavidla přepravující nebezpečné náklady uvedené v příloze 9 musí kromě světel předepsaných jinými ustanoveními tohoto Řádu nést modré světlo. Toto světlo musí být umístěno na vhodném místě v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.

  2. Plavidla přepravující nebezpečné náklady uvedené v příloze 10 musí kromě světel předepsaných jinými ustanoveními tohoto Řádu nést dvě modrá světla. Tato světla musí být umístěna 1 m pod sebou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran.

  3. Plavidla přepravující nebezpečné náklady uvedené v příloze 11 musí kromě světel předepsaných jinými ustanoveními tohoto Řádu nést tři modrá světla. Tato světla musí být umístěna 1 m pod sebou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran.

  4. Je-li v tlačné nebo bočně svázané sestavě jedno nebo více plavidel uvedených v odst. 1, 2 nebo 3, musí světla nebo světlo předepsané v odst. 1, 2 nebo 3 nést plavidlo zajišťující pohyb sestavy.

  5. Plavidlo, tlačná nebo bočně svázaná sestava přepravující nebezpečné náklady uvedené v některé z příloh 9, 10 a 11 musí nést signalizaci odpovídající nebezpečnému nákladu, který podle odst. 1, 2 a 3 vyžaduje nejvyšší počet modrých světel.

  6. Intenzita modrých světel předepsaných v tomto článku nesmí být menší než intenzita obyčejných modrých světel.

  Čl.3.15

  (bez ustanovení)

  Čl.3.16

  Noční signalizace převozních lodí za plavby

  1. Převozní lodě, které neplují volně, musí nést:

  a) jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a umístěné ve výšce minimálně 4 m; tato výška může být snížena, nepřesahuje-li délka převozní lodi 20 m,
  b) jasné zelené světlo viditelné ze všech stran a umístěné ve vzdálenosti 1 m nad světlem uvedeným pod písm. a).

  2. Loďka nebo bóje nesoucí lano převozní lodi musí nést jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a umístěné ve vzdálenosti minimálně 1,5 m nad hladinou vody.

  3. Volně plující převozní lodě musí nést:

  a) jasné bílé světlo viditelné ze všech stran, předepsané v odst. 1 písm. a),
  b) jasné zelené světlo viditelné ze všech stran, předepsané v odst. 1 písm. b),
  c) boční světla a záďové světlo, předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b) a c).

  4. Volně plující převozní lodě s předností v plavbě musí nést:

  a) jasné bílé světlo viditelné ze všech stran, předepsané v odst. 1 písm. a),
  b) jasné zelené světlo viditelné ze všech stran, předepsané v odst. 1 písm. b),
  c) druhé jasné zelené světlo viditelné ze všech stran a umístěné 1 m nad zeleným světlem, předepsaným v odst. 4 písm. b),
  d) boční světla a záďové světlo, předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b) a c).

  Čl.3.17

  (bez ustanovení)

  Čl.3.18

  Doplňková noční signalizace plavidel, která ztratila manévrovací schopnost

  1. Na plavidle, které ztratilo manévrovací schopnost, se musí podle situace, kromě světel předepsaných jinými ustanoveními tohoto Řádu, signalizovat:

  a) červeným světlem kývajícím se v půlkruhu, na malých plavidlech může být toto světlo bílé, nebo
  b) dvěma červenými světly umístěnými na vhodném místě dostatečně vysoko a 1 m nad sebou tak, aby byla viditelná ze všech stran.

  2. Kromě toho se musí na takovém plavidle, vyžaduje-li to situace, dávat stanovený zvukový signál anebo zvukový i optický signál současně.

  Čl.3.19

  Noční signalizace plovoucích těles a plovoucích zařízení za plavby

  Plovoucí tělesa a plovoucí zařízení musí nést obyčejná bílá světla viditelná ze všech stran v takovém počtu, aby byly rozeznatelné jejich obrysy. Povinnosti uložené podle čl. 1.21 musí být dodrženy.

  II. B. Noční signalizace za stání

  Čl.3.20

  Noční signalizace plavidel za stání

  1. Plavidlo přímo nebo nepřímo vyvázané nebo zakotvené při břehu musí nést obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran a umístěné na straně plavební dráhy ve výšce minimálně 3 m.

  2. Plavidlo, které stojí na volné vodní ploše (bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh) musí nést dvě obyčejná bílá světla viditelná ze všech stran a umístěná na vhodných místech: jedno v jeho přední části ve výšce minimálně 4 m, druhé v zadní části, ve výšce minimálně 2 m a to minimálně 2 m pod úrovní prvního světla.

  3. Tlačná sestava, která stojí na volné vodní ploše (bez přímého nebo nepřímého přístupu ke břehu) musí nést na každém vnějším plavidle sestavy obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, přičemž toto světlo musí být umístěno v přední části tlačného člunu ve výšce minimálně 4 m a v zadní části tlačného remorkéru ve výšce minimálně 2 m, a to minimálně 2 m pod úrovní světel tlačných člunů. Jestliže tato sestava stojí bez tlačného remorkéru, musí být světlo předepsané pro tlačný remorkér umístěno na jednom z posledních plavidel na konci sestavy. Celkový počet světel nesmí přitom překročit čtyři, ale vnější obrys musí být dobře rozeznatelný.

  4. Malé plavidlo, s výjimkou manipulačních člunků plavidel, může místo světel předepsaných v odst. 1 a 2 nést obyčejné bílé světlo umístěné na vhodném místě v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.

  5. Signalizace předepsaná v tomto článku není povinná:

  a) stojí-li plavidlo na vodní cestě, po níž není přechodně plavba možná nebo je zakázána,
  b) stojí-li plavidlo podél břehu a je odtud dostatečně osvětleno,
  c) stojí-li plavidlo mimo plavební dráhu v jednoznačně bezpečné poloze.

  6. Tento článek se nevztahuje na plavidla uvedená v čl. 3.23, 3.27, 3.50 odst. 2 a čl. 3.51.

  Čl.3.21

  Doplňková noční signalizace plavidel přepravujících nebezpečné náklady za stání

  Ustanovení čl. 3.14 se vztahuje i na plavidla uvedená v tomto článku.

  Čl.3.22

  (bez ustanovení)

  Čl.3.23

  Noční signalizace převozních lodí stojících na svém stanovišti u břehu

  1. Převozní lodě, které neplují volně, stojící na svém stanovišti, musí nést světla uvedená v čl. 3.16 odst. 1. Kromě toho loďka nebo bóje převozní lodi nesoucí lano musí nést světlo předepsané v čl. 3.16 odst. 2.

  2. Volně plující převozní lodě v provozu, ale stojící na svém stanovišti, musí nést světla předepsaná v čl. 3.16 odst. 1. Při krátkodobém stání mohou nést i ostatní světla předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b) a c). Musí však zhasnout zelené světlo uvedené v čl. 3.16 odst. 1 písm. b), jakmile ukončí provoz.

  Čl.3.24

  (bez ustanovení)

  Čl.3.25

  Noční signalizace plovoucích těles a plovoucích zařízení za stání

  Plovoucí tělesa a plovoucí zařízení musí nést obyčejná bílá světla viditelná ze všech stran v takovém počtu, aby byly rozeznatelné jejich obrysy ze strany plavební dráhy. Povinnosti uložené podle čl. 1.21 musí být dodrženy.

  Čl.3.26

  Noční signalizace sítí nebo jiného rybolovného zařízení

  Sítě nebo jiné rybolovné zařízení v plavební dráze nebo v její bezprostřední blízkosti musí být označeny obyčejnými bílými světly viditelnými ze všech stran v takovém počtu, aby jejich poloha byla dobře rozeznatelná.

  Čl.3.27

  Noční signalizace plovoucích strojů, které vykonávají práci na vodní cestě, jakož i nasedlých nebo potopených plavidel

  1. Plovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cestě nebo provádějí sondážní nebo měřicí operace na místě, musí nést:

  a) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, dvě obyčejná zelená světla nebo dvě jasná zelená světla umístěná 1 m nad sebou,
  b) na straně, kde průjezd není volný, obyčejné červené světlo nebo jasné červené světlo ve stejné výšce jako výše umístěné zelené světlo uvedené pod písm. a), všechna světla musí být stejné intenzity,
  nebo v případě, kdy tato plavidla musí být chráněna před vlnobitím:
  c) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, obyčejné červené světlo a obyčejné bílé světlo nebo jasné červené světlo a jasné bílé světlo 1 m nad sebou, přičemž červené světlo je nahoře,
  d) na straně, kde průjezd není volný, červené světlo umístěné ve stejné výšce jako červené světlo předepsané pod písm. c), stejné intenzity.
  Tato světla musí být umístěna v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran.

  2. Nasedlá nebo potopená plavidla musí nést světla předepsaná v odst. 1 písm. c) a d). Pokud poloha potopeného plavidla neumožňuje umístit signální světla přímo na plavidle, musí být umístěna na loďkách, bójích nebo jiných vhodných předmětech.

  3. Státní plavební správa může povolit výjimku z povinnosti dodržovat předpisy o světlech uvedených v odst. 1 písm. a) a b).

  Čl.3.28

  Noční signalizace kotev, které mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu

  1. Jsou-li kotvy plavidel, plovoucích těles a plovoucích zařízení v případech uvedených v čl. 3.20 a 3.25 hozeny tak, že mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu, musí být světlo za stání, které je nejblíže k těmto kotvám, nahrazeno dvěma obyčejnými bílými světly viditelnými ze všech stran, umístěnými 1 m nad sebou.

  2. Plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení musí mít označenou každou hozenou kotvu, která by mohla vytvářet nebezpečí pro plavbu, bójí nebo plovákem s radarovým odražečem. Bóje nebo plováky hozených kotev plovoucích strojů musí navíc nést obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.

  III. Denní signalizace

  III. A. Denní signalizace za plavby

  Čl.3.29

  Denní signalizace vlečných sestav za plavby

  1. Remorkér v čele vlečné sestavy a pomocný remorkér plující před tímto plavidlem nebo jiným plavidlem s vlastním pohonem, tlačnou nebo bočně svázanou sestavou musí nést žlutý válec se dvěma pruhy (černým a bílým) nahoře a dole, přičemž bílé pruhy jsou na okraji válce. Tento válec musí být umístěn svisle v přední části plavidla dostatečně vysoko, aby byl viditelný ze všech stran.

  2. Pluje-li v čele vlečné sestavy více remorkérů vedle sebe nebo pluje-li před plavidlem s vlastním pohonem, tlačnou nebo bočně svázanou sestavou vedle sebe více pomocných remorkérů bočně svázaných či nikoli, musí každý z nich nést válec předepsaný v odst. 1.

  Je-li plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení přemísťováno pomocí několika remorkérů, platí ustanovení tohoto odstavce pro každý z nich.

  3. Plavidla vlečné sestavy, plující za jedním nebo více remorkéry uvedenými v odst. 1 a 2, musí nést žlutý balón umístěný na vhodném místě a v takové výšce, aby byl dobře viditelný ze všech stran.

  Jsou-li v sestavě více než dvě bočně svázaná plavidla, musí balón nést pouze vnější plavidla. Balóny vlečených plavidel sestavy musí být pokud možno umístěny ve stejné výšce nad hladinou vody.

  4. Pluje-li plavidlo s vlastním pohonem nebo bočně svázaná sestava za jedním nebo několika pomocnými remorkéry, pak musí toto plavidlo a každé plavidlo bočně svázané sestavy rovněž nést žlutý balón uvedený v odst. 3. Pluje-li tlačná sestava za jedním nebo více pomocnými remorkéry, musí tlačný remorkér nést žlutý balón uvedený v odst. 3.

  5. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu nebo pod lávkou plavební komory apod. mohou plavidla vlečné sestavy nést válec předepsaný v odst. 1 a 2 a balón předepsaný v odst. 3 a 4 níž, aby proplutí bylo uskutečněno bez potíží.

  6. Jsou-li plavidla uvedená v odst. 3 námořními plavidly, která právě připlouvají z moře nebo na moře vyplouvají, mohou nést žlutý balón.

  7. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na malá plavidla, která vlečou pouze malá plavidla, ani na vlečená malá plavidla.

  Čl.3.30

  Denní signalizace malých plavidel, která plují pomocí plachet a vlastního pohonu

  1. Malé plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá strojního pohonu, musí nést černý kužel, jehož vrchol směřuje dolů. Tento kužel musí být umístěn co nejvýše a na takovém místě, aby byl dobře viditelný.

  2. Malé plavidlo, které pluje pouze pomocí strojního pohonu a jehož délka přesahuje 7 m, musí nést bílou vlajku s vodorovným červeným pruhem uprostřed. Tato vlajka musí být umístěna co nejvýše a na takovém místě, aby byla dobře viditelná.

  Čl.3.31

  Denní signalizace plavidel, na kterých je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a jejichž maximální délka nepřesahuje 20 m

  Plavidla, na nichž je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a jejichž maximální délka nepřesahuje 20 m, musí nést dvojitý žlutý kužel umístěný na vhodném místě a v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran.

  Čl.3.32

  Doplňková denní signalizace plavidel přepravujících nebezpečné náklady za plavby

  1. Plavidla přepravující nebezpečné náklady uvedené v příloze 9 musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu nést modrý kužel, jehož vrchol směřuje dolů. Tento kužel musí být umístěn na vhodném místě v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran.

  2. Plavidla přepravující nebezpečné náklady uvedené v příloze 10 musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu nést dva modré kužele, jejichž vrcholy směřují dolů. Tyto kužele musí být umístěny 1 m pod sebou na vhodném místě v takové výšce, aby byly viditelné ze všech stran.

  3. Plavidla přepravující nebezpečné náklady uvedené v příloze 11 musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu nést tři modré kužele, jejichž vrcholy směřují dolů. Tyto kužele musí být umístěny 1 m pod sebou na vhodném místě v takové výšce, aby byly viditelné ze všech stran.

  4. Je-li v tlačné nebo bočně svázané sestavě jedno nebo více plavidel uvedených v odst. 1, 2 a 3, musí signalizaci uvedenou v odst. 1, 2 a 3 nést plavidlo zajišťující pohyb sestavy.

  5. Plavidlo, tlačná nebo bočně svázaná sestava přepravující nebezpečné náklady uvedené v některé z příloh 9, 10 a 11 musí nést signalizaci odpovídající nebezpečnému nákladu, která podle odst. 1, 2 a 3 vyžaduje nejvyšší počet modrých kuželů.

  Čl.3.33

  (bez ustanovení)

  Čl.3.34

  Denní signalizace převozních lodí za plavby

  1. Převozní lodě musí nést zelený balón ve výši minimálně 4 m; tato výška může být snížena, nepřesahuje-li délka převozní lodi 20 m.

  2. Volně plující převozní lodě s předností v plavbě musí nést bílý válec umístěný 1 m pod zeleným balónem předepsaným v odst. 1.

  Čl.3.35

  Doplňková denní signalizace plavidel, která ztratila manévrovací schopnost

  1. Plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle situace kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu signalizovat kýváním červenou vlajkou v půlkruhu, nebo dvěma černými balóny 1 m nad sebou umístěnými na vhodném místě dostatečně vysoko tak, aby byly viditelné ze všech stran.

  2. Kromě toho se musí na takovém plavidle, vyžaduje-li to situace, dávat stanovený zvukový signál anebo zvukový i optický signál současně.

  Čl.3.36

  Doplňková denní signalizace plavidel, která mají přednost v plavbě

  Plavidla, kterým Státní plavební správa přiznala oprávnění přednostně proplouvat místy s určeným pořadím proplouvání, musí nést kromě signalizace, předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu, červený plamenec dlouhý minimálně 1 m, umístěný v přední části plavidla v dostatečné výši, aby byl dobře viditelný.

  III. B. Denní signalizace za stání

  Čl.3.36a

  Denní signalizace plavidel za stání

  1. Samostatně stojící plavidlo nebo každé vnější přední i zadní plavidlo tlačné sestavy nebo přední vnější plavidla a tlačný remorkér, které stojí na volné vodní ploše (bez přímého nebo nepřímého přístupu ke břehu), musí nést černý balón umístěný na vhodném místě v přední části plavidla v takové výši, aby byl viditelný ze všech stran.

  2. Signalizace předepsaná v tomto článku není povinná:

  a) stojí-li plavidlo na vodní cestě, po níž není přechodně plavba možná nebo je zakázána,
  b) stojí-li plavidlo mimo plavební dráhu v jednoznačně bezpečné poloze.

  3. Tento článek se nevztahuje na plavidla, uvedená v čl. 3.41, 3.50 odst. 2 a čl. 3.51.

  Čl.3.37

  Doplňková denní signalizace plavidel přepravujících nebezpečné náklady za stání

  Ustanovení čl. 3.32 se vztahuje i na plavidla uvedená v tomto článku.

  Čl.3.38

  (bez ustanovení)

  Čl.3.39

  (bez ustanovení)

  Čl.3.40

  Denní signalizace sítí nebo jiného rybolovného zařízení

  Sítě nebo jiná rybolovná zařízení v plavební dráze nebo v její bezprostřední blízkosti musí být označeny žlutými bójemi (plováky) nebo žlutými vlajkami v takovém počtu, aby byla jejich poloha dobře rozeznatelná.

  Čl.3.41

  Denní signalizace plovoucích strojů, které vykonávají práci na vodní cestě, jakož i nasedlých nebo potopených plavidel

  1. Plovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cestě nebo provádějí sondážní nebo měřicí operace na místě, musí nést:

  a) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, dva zelené dvojité kužele umístěné 1 m nad sebou,
  b) na straně, kde průjezd není volný, jeden červený balón ve stejné výšce jako výše umístěný zelený dvojitý kužel uvedený pod písm. a),
  nebo v případě, kdy tato plavidla musí být chráněna před vlnobitím:
  c) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, vlajku, jejíž horní polovina je červená a dolní polovina bílá nebo dvě vlajky nad sebou, z nichž horní je červená a dolní bílá,
  d) na straně, kde průjezd není volný, červenou vlajku umístěnou ve stejné výšce jako červenobílá vlajka nebo červená vlajka na druhé straně.

  2. Signalizace předepsaná v odst. 1 písm. a) a b) může být nahrazena následujícími znaky:

  a) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, tabulí s povolením proplutí E. 1 (příloha 7),
  b) na straně, kde průjezd není volný, tabulí se zákazem proplutí A.1 (příloha 7), umístěnou ve stejné výši jako znak uvedený pod písm. a).,

  3. Tabule, dvojité kužele, balóny a vlajky musí být umístěny v takové výši, aby byly viditelné ze všech stran. Vlajky mohou být nahrazeny tabulemi téže barvy.

  4. Nasedlá nebo potopená plavidla musí ve dne nést signalizaci předepsanou v odst. 1 písm. c) a d). Pokud poloha potopeného plavidla neumožňuje umístit signální znaky přímo na plavidle, musí být umístěny na loďkách, bójích nebo jiných vhodných předmětech.

  5. Státní plavební správa může povolit výjimku z povinnosti signalizace předepsané v odst. 1 písm. a) a b) a v odst. 2 písm. a) a b).

  Čl.3.42

  Denní signalizace kotev, které mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu

  Jsou-li kotvy plavidel, plovoucích těles a plovoucích zařízení hozeny tak, že mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu, musí být každá taková kotva označena žlutou bójí (plovákem) s radarovým odražečem.

  IV. Zvláštní signalizace

  Čl.3.43

  Znak zákazu vstupu na plavidlo

  1. Pokud příslušná ustanovení zakazují vstup na plavidlo nepovolaným osobám, musí být tento zákaz vyznačen bílými, červeně olemovanými kruhovými tabulemi, jejichž středem je napříč veden červený pruh a je na nich vyobrazena černá postava chodce. Tabule musí být podle okolností umístěny na palubě nebo na přístupové lávce. Na rozdíl od čl. 3.03 odst. 3 musí být jejich průměr minimálně 0,6 m.

  2. Tyto tabule musí být osvětleny, aby byly viditelné i v noci.

  Čl.3.44

  Znak zákazu kouření a používání otevřeného ohně

  1. Je-li na plavidle zakázáno kouřit a používat otevřený oheň, musí být tento zákaz vyznačen bílými, červeně olemovanými kruhovými tabulemi, jejichž středem je napříč veden červený pruh a je na nich vyobrazena cigareta, z níž vychází kouř. Tabule musí být podle okolností umístěny na palubě nebo na přístupové lávce. Na rozdíl od čl. 3.03 odst. 3 musí být jejich průměr minimálně 0,6 m.

  2. Tyto tabule musí být osvětleny, aby byly viditelné i v noci.

  Čl.3.45

  Doplňková signalizace plavidel orgánů státního odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu a plavidel požární ochrany

  Plavidla orgánů státního odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu mohou při dodržení signalizace, kterou jim ukládají jiná ustanovení tohoto Řádu, signalizovat ve dne i v noci obyčejným blikavým modrým světlem, viditelným ze všech stran. Toto ustanovení platí i pro plavidla požární ochrany, plující poskytnout pomoc.

  Kromě toho plavidla orgánů státního odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu musí být na obou bocích v přední části plavidla označena znakem ve tvaru bílého kosočtverce olemovaného modrou barvou nebo plamencem bílé barvy, v jehož středu je znázorněn uvedený znak.

  Čl.3.46

  Signály v nouzi

  1. Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

  a) kroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem,
  b) vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru,
  c) kroužením světlem,
  d) odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. červený déšť a následují v krátkých intervalech,
  e) světelným signálem sestávajícím ze spojení znaků ... - - - ... (SOS) podle Morseovy abecedy,
  f) plamenem vznikajícím při spalování dehtu, oleje, atd.,,br> g) světlicemi s padákem nebo pochodněmi s červeným světlem,
  h) opakujícími se pomalými pohyby rukou ze vzpažení dolů.

  2. Tyto signály nahrazují nebo doplňují zvukové signály uvedené v čl. 4.01 odst. 4.

  Čl.3.47

  Znak zákazu stání v blízkosti boku plavidla

  1. Pokud je tímto Řádem nebo jinými předpisy zakázáno stát v blízkosti plavidla (např. pro vlastnosti jeho nákladu), musí být na palubě v podélné ose plavidla umístěna čtvercová tabule s trojúhelníkem ve spodní části. Tato čtvercová tabule musí být z obou stran bílá, olemovaná červeným pruhem s červenou úhlopříčkou vedenou z levého horního do pravého dolního rohu přes černé písmeno "P". Obě strany trojúhelníku musí být bílé a musí na nich být černými číslicemi vyznačena vzdálenost v metrech, v níž je jiným plavidlům zakázáno stání.

  2. Tabule musí být v noci osvětlena, aby byla jasně viditelná z obou stran plavidla.

  3. Ustanovení tohoto článku neplatí pro plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy uvedené v čl. 3.21 a 3.37.

  Čl.3.48

  Doplňková signalizace ochrany před vlnobitím

  1. Plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení za plavby nebo za stání (s výjimkou těch, která jsou uvedena v čl. 3.27 a 3.41), jež je třeba chránit před vlnobitím, způsobeným jinými plujícími plavidly nebo plovoucími tělesy, musí kromě signalizace předepsané pro ně jinými ustanoveními této hlavy nést:

  v noci - obyčejné červené světlo a obyčejné bílé světlo nebo jasné červené světlo a jasné bílé světlo 1 m nad sebou, přičemž červené světlo je nad bílým světlem a na takovém místě, aby byla obě světla viditelná ze všech stran a nemohla být považována za jiná světla,

  ve dne - vlajku, jejíž horní polovina je červená a dolní polovina bílá; musí být umístěna na vhodném místě a v takové výši, aby byla viditelná ze všech stran. Může být nahrazena dvěma vlajkami nad sebou, z nichž horní je červená a dolní bílá. Tyto vlajky mohou být nahrazeny tabulemi téže barvy.

  2. Při dodržení ustanovení čl. 3.27 a 3.41 mohou signalizaci uvedenou v odst. 1 používat pouze:
  a) plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení vážně poškozená nebo účastnící se záchranných prací, jakož i plavidla, která ztratila manévrovací schopnost,
  b) plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení, která mají písemné povolení Státní plavební správy.

  Čl.3.49

  Doplňková signalizace plavidel vykonávajících práce na vodní cestě za plavby

  Plavidla, která za plavby vykonávají práce na vodní cestě nebo provádějí sondáže a měření, mohou při dodržení signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu signalizovat v noci i ve dne jasným nebo obyčejným blikavým žlutým světlem, viditelným ze všech stran. Tuto signalizaci mohou používat pouze plavidla, která mají písemné povolení Státní plavební správy.

  Čl.3.50

  Doplňková signalizace plavidel s omezenou možností manévrování

  1. Plavidlo, které má ztíženou možnost uvolnit plavební dráhu jiným plavidlům ve smyslu ustanovení tohoto Řádu, protože vykonává práce pod vodou, zejména hloubení, pokládání kabelů nebo umísťování bójí a jeho poloha může ztěžovat plavbu, musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu nést:

  v noci - tři jasná nebo obyčejná světla, z nichž horní a dolní jsou červená a prostřední bílé, umístěná minimálně 1 m nad sebou v takové výši, aby byla viditelná ze všech stran,

  ve dne- černý balón, černý dvojitý kužel a černý balón, přičemž černý dvojitý kužel je uprostřed, umístěné minimálně 1 m nad sebou v takové výši, aby byly viditelné ze všech stran.

  2. Pokud plavidla uvedená v odst. 1 vykonávají práce, v jejichž důsledku vznikají překážky pro plavbu, musí kromě signalizace uvedené v odst. 1 nést:

  v noci -
  a) dvě jasná nebo obyčejná červená světla umístěná minimálně 1 m nad sebou na té straně nebo těch stranách, na nichž jsou překážky,
  b) dvě jasná nebo obyčejná zelená světla umístěná minimálně 1 m nad sebou na té straně nebo těch stranách, kde je průjezd volný,

  ve dne -
  a) dva černé balóny umístěné minimálně 1 m nad sebou na té straně nebo těch stranách, na nichž jsou překážky,
  b) dva černé dvojité kužele umístěné minimálně 1 m nad sebou na té straně nebo těch stranách, kde je průjezd volný.

  Světla, balóny a dvojité kužele musí být ve vzdálenosti minimálně 2 m od signalizace předepsané v odst. 1 a ne výše než je úroveň dolního světla nebo dolního balónu.

  3. Ustanovení tohoto článku neplatí pro plovoucí stroje vykonávající práce na místě.

  Čl.3.51

  Doplňková signalizace plavidel při rybolovu

  1. Plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení, musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu nést:

  v noci - dvě jasná nebo obyčejná světla; nahoře zelené, dole bílé, ve vzájemné vzdálenosti minimálně 1 m tak vysoko, aby byla viditelná ze všech stran. Tato signalizace musí být umístěna před vrcholovým světlem předepsaným v čl. 3.08 odst. 1 písm. a) tak, aby horní světlo bylo níž než světlo vrcholové, ale dolní světlo minimálně o 2 m výš než boční světla předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b),

  ve dne - dva černé kužele spojené svými vrcholy, umístěné nad sebou v takové výšce, aby byly viditelné ze všech stran.

  2. Plavidlo při rybolovu, s výjimkou plavidel uvedených v odst. 1, musí nést signalizaci předepsanou v odst. 1, kromě vrcholového světla předepsaného v čl. 3.08 odst. 1 písm. a), přičemž místo zeleného světla musí nést jasné nebo obyčejné červené světlo.

  V případě, že rybolovné zařízení zasahuje na vodní hladině do vzdálenosti větší než 150 m od boku plavidla, musí plavidlo navíc nést:

  v noci - další jasné nebo obyčejné bílé světlo ve vzdálenosti 2 až 6 m od dvojice světel červeného a bílého ve směru rybolovného zařízení, přičemž nesmí být výš než světlo bílé a níž než boční světla předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b),

  ve dne - černý kužel, jehož vrchol směřuje nahoru.

  3. Plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m, může místo dvou kuželů nad sebou, předepsaných v odst. 1 a 2, nést koš.

  Čl.3.52

  Doplňková signalizace plavidel, zajišťujících činnost pod vodní hladinou

  1. Plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou musí kromě signalizace předepsané v jiných ustanoveních tohoto Řádu nést:

  tuhou maketu vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu o výšce nejméně 1 m, umístěnou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran.

  2. Podle situace může toto plavidlo nést místo signalizace předepsané v odst. 1 signalizaci uvedenou v čl. 3.50 odst. 1.

  Čl.5.53

  Doplňková signalizace plavidel použitých při zneškodňování výbušnin

  Plavidlo, které provádí činnost související se zneškodňováním výbušnin, musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu nést:

  v noci - tři jasná nebo obyčejná zelená světla viditelná ze všech stran, rozmístěná do tvaru trojúhelníku, jehož vodorovná základna je v rovině kolmé na podélnou osu plavidla, přičemž horní světlo je umístěno na vrcholu příďového stěžně nebo v jeho blízkosti a další dvě světla na každém konci příďového ráhna,

  ve dne - tři černé balóny umístěné podle předpisů pro světla.

  Čl.3.54

  Doplňková signalizace plavidel lodivodské služby

  Plavidlo lodivodské služby musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu nést místo světla předepsaného v čl. 3.08 odst. 1 písm. a) dvě jasná nebo obyčejná světla nad sebou, viditelná ze všech stran, přičemž horní světlo je bílé a dolní červené, umístěná na vrcholu nebo v úrovni vrcholu stěžně.

 • HLAVA 4 - Zvukové signály plavidel a radiofonické spojení

     
   
   

  Optimalizováno pro rozlišení 800x600

  © Sdružení JODI
  plavba@plavba.cz

  Poslední aktualizace:
  11.12.2000