logo Vyhláška Ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb.
Řád plavební bezpečnosti

 
 

Vyhláška
federálního ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb.,
ze dne 14. září 1995
kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky

Změna: 223/1995 Sb.

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 a § 24 zákona č. 26/1964 Sb.l, o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.:

§ 1

K zajištění bezpečnosti a plynulosti vnitrozemské plavby a k zachování pořádku na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky se vydává Řád plavební bezpečnosti (dále jen "Řád"), který je součástí této vyhlášky a tvoří její přílohu.1)*)

1) Řád se vydává jako samostatná příloha Sbírky zákonů a lze jej na objednávku obdržet v odbytovém středisku SEVT, Tržiště 9, 118 16 Praha 1.
*) Vyhláškou č. 223/1995 Sb. byl s působností pro ČR zrušen čl. 1.10 Řádu.

§ 2

Řád stanoví pravidla plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky. Vztahuje se na všechna plavidla bez rozdílu místa evidence, jejich provozovatele a na všechny účastníky plavebního provozu.

§ 3

Výjimky z hlavy 8 a 9 části I Řádu povoluje Státní plavební správa Praha. Výjimky z hlavy 8, 9 a 10 části II Řádu povoluje Státní plavební správa Bratislava.

§ 4

Zrušují se:

1. Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 4. dubna 1975 č.j. 9806/75-25 o omezení velikosti sestav plavidel na Dunaji (reg. v částce 14/1975 Sb.).
3. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 8. prosince 1980 č.j. 24334/80-025, kterým se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 2(1981 Sb.).
4. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 21. ledna 1988 č.j. 7 106/88-025, kterým se mění vyhláška č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 1/1988 Sb.).

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Ministr:
Ing. Nezval v.r.

Příloha
ŘÁD PLAVEBNÍ BEZPEČNOSTI
na vodních cestách
České a Slovenské Federativní Republiky

 • HLAVA 1 - Obecná ustanovení
 • HLAVA 2 - Poznávací znaky plavidel, ponorové stupnice na plavidlech a cejchování plavidel
 • HLAVA 3 - Optická signalizace plavidel
 • HLAVA 4 - Zvukové signály plavidel a radiofonické spojení
 • HLAVA 5 - Signální znaky a znakování vodní cesty
 • HLAVA 6 - Pravidla plavby
 • HLAVA 7 - Pravidla pro stání
 • HLAVA 8 - Zvláštní ustanovení pro plavidla ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů
 • HLAVA 9 - Doplňující předpisy pro vodní cesty České republiky
 • Přílohy - nejsou dosud zpracovány

     
   
   

  Optimalizováno pro rozlišení 800x600

  © Sdružení JODI
  plavba@plavba.cz

  Poslední aktualizace:
  20.12.2000