logo Nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

 
 

Nařízení vlády č. 234/2001 Sb.,
ze dne 30. května 2001
kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části

Vláda nařizuje podle ustanovení § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § I1 odst. 2, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§1

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství l) stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části.

1) Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 1994 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření členských států týkajících se rekreačních plavidel.

§2
Úvodní ustanovení

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) rekreačním plavidlem
1. rekreační jachta 2) s délkou trupu od 2,5 metru do 24 metrů, nebo
2. malé plavidlo 3) nebo jiná loď, 3) s délkou trupu od 2,5 metru do 24 metrů,
měřenou podle příslušných harmonizovaných českých technických norem, bez ohledu na druh pohonu, určené pro sportovní nebo rekreační účely,

b) částečně zhotoveným rekreačním plavidlem dokončené lodní těleso rekreačního plavidla nebo stavebnice rekreačního plavidla,

c) vybranými částmi rekreačního plavidla zařízení pro zamezení startu vestavěného motoru, přívěsného motoru nebo zatíženého přívěsného motoru, kormidelní zařízení, palivová nádrž, palivová hadice, průlez a boční okno,

(dále jen "stanovené výrobky").

(2) Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí základními technickými požadavky na stanovené výrobky požadavky na jejich konstrukci a provedení z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

2) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
3) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

§3

Toto nařízení se vztahuje na stanovené výrobky s výjimkou rekreačních plavidel určených výhradně pro závodění a jako takových výrobcem označených, kanoí, kajaků, veslových člunů, šlapadel, oplachtěných nebo motorových prken, vodních skútrů a obdobných plavidel s motorovým pohonem, historických plavidel a jejich kopií, pokud byly jako kopie historických plavidel označeny výrobcem, byly konstruovány před rokem 1950 a byly vyrobeny převážně ze shodných materiálů použitých na historických plavidlech, zkušebních plavidel následně neuvedených na trh, plavidel vyrobených pro vlastní potřebu neuvedených na trh do 5 let od jejich zhotovení, plavidel speciálně určených pro přepravu osob, uskutečňovanou v rámci podnikání, při současném obsazení vlastní posádkou, ponorných plavidel, vznášedlových lodí a lodí s nosnými křídly.

§4
Základní technické požadavky na stanovené výrobky

Stanovené výrobky musí splňovat základní technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Pokud jsou základní technické požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu a vlastnosti stanovených výrobků jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou tyto základní technické požadavky splněny.

§5
Podmínky uvádění stanovených výrobků na trh

Stanovené výrobky mohou být uvedeny na trh pouze pro použití odpovídající jejich určenému účelu, pokud neohrozí bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí a pokud u nich výrobce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody s technickými požadavky na stanovené výrobky (dále jen "postupy posuzování shody") podle § 6 a vydal o tom prohlášení o shodě podle § 9.

§6
Postupy posuzování shody

(1) Pro konstrukční kategorii A - oceánská a konstrukční kategorii B - mořská, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, rekreačního plavidla

a) o délce trupu do 12 metrů se stanoví postup posuzování shody uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby a zkoušky,

b) o délce trupu od 12 metrů včetně do 24 metrů včetně se stanoví

1. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - přezkoušení typu, doplněný postupem posuzování shody typu uvedeným v příloze č. 5 k tomuto nařízení - shoda s typem,
2. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - přezkoušení typu doplněný postupem posuzování shody - uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení - zabezpečování jakosti výroby,
3. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - přezkoušení typu doplněný postupem posuzování shody uvedeným v příloze č. 7 k tomuto nařízení - ověřování výrobku,
4. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 8 k tomuto nařízení - ověřování jednotlivých výrobků, nebo
5. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 9 k tomuto nařízení - komplexní zabezpečování jakosti.

(2) Pro konstrukční kategorii C - příbřežní, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, rekreačního plavidla

a) o délce trupu do 12 metrů se stanoví

I. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby, jsou-li při stavbě rekreačního plavidla dodrženy harmonizované české technické normy podle § 4a odst. 1 zákona, které upravují požadavky obsažené v bodech 3.2 a 3.3 přílohy č. I k tomuto nařízení, nebo
2. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby a zkoušky, nejsou-li při stavbě rekreačního plavidla dodrženy harmonizované české technické normy, které upravují požadavky obsažené v bodech 3.2 a 3.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
b) o délce trupu od 12 metrů včetně do 24 metrů včetně se stanoví postupy posuzování shody uvedené v odstavci 1 písm. b).

(3) Pro konstrukční kategorii D - chráněných vod, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, se stanoví postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby.

(4) U vybraných částí rekreačního plavidla se stanoví postup posuzování shody uvedený v odstavci 1 písm. b).

(5) Ke stanovenému výrobku vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 9 a umístí na něj českou značku shody CCZ podle zvláštního právního předpisu, 4) vedle které vyznačí rok posouzení shody. Česká značka shody CCZ se umístí na štítku výrobce podle bodu 2.2 přílohy č. 1 k tomu nařízení.

(6) Pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, výrobce nebo dovozce namísto vydání prohlášení o shodě umístí v souladu s § 13 zákona na stanoveny výrobek značku shody CE podle zvláštního právního předpisu, 5) vedle které vyznačí rok posouzení shody, byl-li na stanovený výrobek uplatněn příslušný postup posuzování shody. V případě označení výrobku označením CE nesmí být stanovený výrobek současně označen českou značkou shody podle odstavce 5. Označení CE se umístí na štítku výrobce podle bodu 2.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(7) Podléhají-li stanovené výrobky uvedené v § 2 též ustanovení jiných nařízení vlády, která se týkají jiných hledisek a rovněž stanovují povinnost vydat prohlášení o shodě nebo umístit na výrobek českou značku shody nebo označení CE, pak vyjadřuje prohlášení o shodě nebo česká značka shody anebo označení CE shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.

4) Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.

5) Nařízeni vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

§7

Doklady o použitém postupu posuzování shody podle § 13 odst. 8 zákona obsahují
a) technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 10 k tomuto nařízení,
b) dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou.

§8

Pro posuzování shody stanovených výrobků může byt udělena autorizace podle § 11 zákona pouze právnické osobě, která splňuje nezbytné podmínky podle § 11 odst. 2 zákona a minimální požadavky uvedené v příloze č. 11 k tomuto nařízení.

§9
Náležitosti prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě pro stanovené výrobky se vypracovává v českém jazyce, případně i v dalších jazycích, má písemnou formu a obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) identifikační údaje o stanoveném výrobku (název, typ, série, výrobní číslo, rok výroby), obchodní firma nebo název anebo jméno a příjmení výrobce, u dovážených stanovených výrobků identifikační údaje o dovozci,
c) popis a funkce stanoveného výrobku (určený účel použití), další údaje nutné k bezpečnému užívání stanoveného výrobku v souladu s určeným účelem použití,
d) seznam technických norem (harmonizované české technické normy a české technické normy podle § 4 a 4a zákona) a technických předpisů (§ 3 zákona) použitých při posuzování shody stanoveného výrobku,
e) údaje o zvoleném postupu posuzování shody stanoveného výrobku,
f) pokud se na posuzování shody stanoveného výrobku podílí autorizovaná osoba, identifikační údaje o této osobě (obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a číslo a datum jejího nálezu o stanoveném výrobku, odkaz na certifikát přezkoušení typu stanoveného výrobku vydaný autorizovanou osobou,
g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní technické požadavky na stanovené výrobky podle § 4, požadavky harmonizovaných českých technických norem a popřípadě dalších technických norem, že stanovený výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný,
h) u částečně zhotoveného rekreačního plavidla potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že částečně zhotovené rekreační plavidlo je určeno k dokončení jiným výrobcem a splňuje základní technické požadavky na stanovené výrobky podle § 4, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti,
i) datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

§10
Přechodné ustanovení

Stanovené výrobky, které splňují požadavky podle dosavadních předpisů, mohou být uváděny na trh i po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, nejdéle však do 31. prosince 2003.

§11
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v r.

Ministr dopravy a spojů:
Ing. Schling v r.

Příloha 1.
Základní technické požadavky na stanovené výrobky

1. Všeobecně

1.1 Konstrukční kategorie rekreačního plavidla

Konstrukční kategorie rekreačního plavidla se pro účely tohoto nařízení vlády stanoví podle Tab. 1 a bodu 1.2.

Tab.1
Konstrukční kategorie stanovených výrobků - rekreačních plavidel
Konstrukční kategorie rekreační plavidla Síla větru (Beaufortova stupnice) Určující výška vlny (H 1/3, m)
A "oceánská"převyšující 8převyšující 4 m
B "mořská"do 8 včetnědo 4 m včetně
C "příbřežní"do 6 včetnědo 2 m včetně
D "chráněných vod"do 4 včetnědo 0,5 m včetně

Kategorie plavidel podle bodu 1.1 této přílohy jsou provozovány v oblasti:
Námořní plavbaVnitrozemská plavba
Rekreační jachty vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím, určené k námořní plavbě pro sportovní nebo rekreační účely pro vlastní potřebu. Malá plavidla s délkou od 2,5 m do 20 m nebo jiné lodě s délkou od 2,5 m do 24 m provozované na vnitrozemských vodních cestách určené pro sportovní nebo rekreační účely pro vlastní potřeby.

1.2 Definice konstrukčních kategorií rekreačního plavidla

Konstrukční kategorie rekreačního plavidla jsou pro účely tohoto nařízení definovány takto:

A. Oceánská: Rekreační plavidla konstruovaná pro námořní plavbu bez omezení, kde síla větru může převýšit stupeň 8 (Beaufortova stupnice) a určující výška vln může převýšit 4 m a plavidla jsou maximálně soběstačná.

B. Mořská: Rekreační plavidla konstruovaná pro námořní plavbu s omezením do 200 námořních mil od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží stanovené střední výškou přílivu, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 8 včetně a určující výšku vlny do 4 m včetně.

C. Příbřežní: Rekreační plavidla konstruována pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách a pro námořní plavbu s omezením do 3 námořních mil od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží stanovené střední výškou přílivu, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 6 včetně a určující výšku vlny do 2 m včetně.

D. Chráněných vod: Rekreační plavidla konstruovaná pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 4 včetně a určující výšku vlny do 0,5 m.

1.3 Základní ustanovení

1.3.1. Rekreační plavidlo nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí, musí splňovat požadavky podle této přílohy, které se na něj vztahují, přičemž musí být konstruováno a vyrobeno v souladu s dobrou loďařskou, strojírenskou a elektrotechnickou praxí (dále jen "dobrá praxe") tak, aby odolalo těm parametrům příslušné konstrukční kategorie podle bodu 1.1, které se na tuto konstrukční kategorii vztahují zejména z hlediska bezpečnosti konstrukce, stability, plovatelnosti, dobré manévrovatelnosti a provedení podle této přílohy. Jako vyhovující požadavkům dobré praxe může být uznáno řešení splňující požadavky harmonizované technické normy, technické normy, technického předpisu, pravidel uznané na pověřené klasifikační organizace a společnosti, nebo jiné řešené doložené technickou dokumentací.

1.3.2. Částečně zhotovené rekreační plavidlo a vybrané části rekreačního plavidla musí splňovat požadavky podle této přílohy, které se na ně vztahují.

2. Všeobecné požadavky

2.1 Identifikace trupu

Každé rekreační plavidlo (dále jen "plavidlo") musí být označeno identifikačním číslem trupu uvedení následujících informací:
a) kód výrobce,
b) země výroby,
c) specifické číslo série,
d) rok výroby,
e) rok modelu

Podrobné informace o těchto požadavcích jsou uvedeny v harmonizované české technické normě ČSN EN ISO (32 1020) "Malá plavidla - Identifikace lodního trupu - Kódový systém". Kód výrobce odpovídající této normě přiděluje autorizovaná osoba.

2.2 Štítek výrobce

Na každém plavidle musí být trvale upevněn štítek výrobce, umístěný odděleně od identifikačního čísla trupu, na kterém jsou uvedeny následující informace:
a) označení výrobce,
b) značka shody,
c) konstrukční kategorie podle bodu 1.1 této přílohy,
d) nejvyšší zatížení doporučené výrobcem podle bodu 3.6
e) počet osob doporučený výrobcem, pro jejichž přepravu je plavidlo konstruováno.

2.3 Ochrana proti pádu přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na plavidlo

V závislosti na konstrukční kategorii musí být plavidlo konstruováno tak, aby bylo na minimum sníženo nebezpečí přepadnutí přes palubu a usnadněno zpětné vstoupení na plavidlo.

2.4 Rozhled z hlavního řídícího stanoviště

U motorového plavidla musí hlavní řídící stanoviště plavidla poskytovat kormidelníkovi při normálních podmínkách plavby (rychlost a zatížení plavidla) dobrý všestranný rozhled.

2.5 Příručka uživatele

Každé plavidlo a vybraná část plavidla samostatně uváděná na trh musí být vybaveny příručkou uživatele (dále jen "příručka") v českém jazyce, nebo i v dalších požadovaných jazycích. Tato příručka se sestavuje se zvláštním zřetelem na nebezpečí vzniku požáru, zaplavení, poškození plavidla a úrazu osob, a musí obsahovat zejména hlavní rozměry a parametry plavidla, popis plavidla v rozsahu kapitol 2 až 5, návod k obsluze, požadavky na provoz, údržbu, opravy, informace podle bodů 2.1, 2.2, 3.6 a 4. Příručka musí být doplněna potřebnými nákresy. K příručce musí být přiložena kopie prohlášení o shodě ve smyslu tohoto nařízení. Na vybrané části plavidla samostatně uváděné na trh se vztahují požadavky na provedení příručky uživatele přiměřeně. Podrobné požadavky na příručku stanoví harmonizovaná česká technická norma ČSN EN ISO 10240 (32 0021) Malá plavidla - Příručka uživatele.

3. Požadavky na kompaktnost a konstrukci

3.1 Konstrukce

Výběr materiálů plavidla a jeho konstrukce musí zabezpečit, aby plavidlo bylo ze všech hledisek dostatečně pevné. Zvláštní pozornost musí být věnována konstrukční kategorii podle kapitoly 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6.

3.2 Stabilita plavidla a volný bok

Plavidlo musí mít dostatečnou stabilitu a volný bok odpovídající jeho konstrukční kategorii podle kapitoly 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6.

3.3 Plovatelnost

3.3.1. Plavidlo musí být konstruováno tak, aby byly zabezpečeny charakteristiky plovatelnosti odpovídající konstrukční kategorii podle kapitoly 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6. Obytné vícetrupové plavidlo musí být konstruováno tak, aby mělo dostatečnou zásobu plovatelnosti k udržení se na hladině i v převrácené poloze.

3.3.2. Plavidlo s délkou trupu nižší než 6 metrů, které je v závislosti na své konstrukční kategorii náchylné k zaplavení, musí mít dostatečnou zásobu plovatelnosti, aby se při zaplavení nepotopilo.

3.4 Otvory v trupu, palubě a nástavbě

3.4.1. Otvory v trupu, palubě (palubách) a nástavbě nesmějí narušovat kompaktnost konstrukce plavidla, a pokud jsou uzavřeny, musí zajišťovat těsnost proti vnějšímu prostředí.

3.4.2. Okna, světlíky, dveře a poklopy průlezů musí odolávat tlaku vody, kterému budou ve své specifické poloze pravděpodobně vystaveny, a rovněž místnímu zatížení způsobenému hmotností osob pohybujících se na palubě.

3.4.3. Armatury pro průtok vody dovnitř trupu nebo z trupu ven umístěné pod vodoryskou, která odpovídá nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6, musí být vybaveny snadno přístupnými uzávěry.

3.5 Zatopení

Plavidlo musí být konstruováno tak, aby nebezpečí potopení bylo sníženo na minimum. Tam, kde je to potřebné, musí být věnována zvláštní pozornost:
a) kokpitům a jímkám, které musí být samoodvodňovací, nebo musí mít další prostředky, které brání vniknutí vody dovnitř plavidla,
b) uzávěrům větracího zařízení,
c) odstraňování vody čerpadly nebo jinými prostředky.

3.6 Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem

Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem (palivo, voda, zásoby, různá výstroj a počet osob) (v kilogramech), pro které je plavidlo konstruováno, jak je uvedeno na štítku výrobce, musí odpovídat konstrukční kategorii (bod 1.1 této přílohy), stabilitě plavidla a volnému boku (bod 3.2) a plovatelnosti (bod 3.3).

3.7 Uložení záchranných vorů

Plavidlo oceánské konstrukční kategorie A a mořské konstrukční kategorie B všech délek trupu a plavidlo příbřežní konstrukční kategorie C a konstrukční kategorie chráněných vod D s délkou trupu nad 6 metrů musí mít jedno nebo více míst pro uložení záchranného voru, dostatečně velkého, aby unesl počet osob doporučený výrobcem, pro které je plavidlo konstruováno. Tato místa pro uložení vorů musí být vždy snadno přístupná.

3.8 Úniková cesta

Obytné vícetrupové plavidlo s délkou trupu nad 12 metrů musí mít možnosti snadného úniku v případě převrácení. Každé obytné plavidlo musí mít možnosti snadného úniku v případě požáru.

3.9 Kotvení, uvazování a vlečení

Každé plavidlo, s přihlédnutím k jeho konstrukční kategorii a jeho charakteristikám, musí mít jedno nebo více pevných míst nebo jiných prostředků schopných bezpečně vydržet síly působící při kotvení, uvázání a vlečení plavidla.

4. Manévrovatelnost

Výrobce musí zabezpečit, aby manévrovatelnost plavidla byla vyhovující při nejvýkonnějším motoru, pro který je plavidlo konstruováno.

U všech lodních motorů rekreačního plavidla musí být jmenovitý výkon motoru uveden v příručce uživatele.

5. Požadavky na instalaci

5.1 Motory a motorové prostory

5.1.1 Vestavěné motory

Všechny vestavěné motory musí být umístěny v uzavřeném prostoru odděleném od obytných prostorů a instalovány tak, aby bylo sníženo na minimum nebezpečí vzniku požáru nebo šíření požáru a také nebezpečí od toxických výparů, tepla, hluku nebo vibrací v obytných prostorech.
Součástí motoru a příslušenství, které vyžadují častou kontrolu a/nebo údržbu, musí být snadno přístupné. Izolační materiály uvnitř motorového prostoru musí být nehořlavé.

5.1.2 Větrání

Motorový prostor musí být větratelný. Musí být zabráněno nebezpečnému vnikání vody vstupními větracími otvory do motorového prostoru.

5.1.3 Nechráněné části

Pokud není motor chráněn krytem nebo vlastním umístěním, musí být vyčnívající a pohybující se nechráněné nebo horké části motoru, které mohou způsobit poranění osob, účinně zakryty.

5.1.4 Start přívěsného motoru

Plavidlo s přívěsným motorem musí mít zařízení pro zamezení startu zatíženého motoru, s výjimkou motoru:
a) se statickým tahem do 500 N;
b) vybavené zařízením omezujícím při startu statický tah do 500 N.

5.2 Palivová soustava

5.2.1 Všeobecně

Palivové soustavy a instalace pro plnění, skladování, odvětrávání a dodávání paliva musí být konstruovány a instalovány tak, aby nebezpečí vzniku požáru a výbuchu bylo sníženo na minimum.

5.2.2 Palivové nádrže

Palivové nádrže, potrubí a hadice musí být upevněny a odděleny nebo chráněny před jakýmkoliv zdrojem nadměrného tepla. Materiál, z něhož jsou nádrže vyrobeny, a technologie jejich výroby musí odpovídat nádrží a druhu paliva. Všechny prostory palivových nádrží musí být větrány.

5.2.3 Kapalné palivo s bodem vzplanutí pod 55 st. C musí být uloženo v nádržích, které nejsou částí trupu a jsou:
a) izolovány od motorového prostoru a od všech ostatních zdrojů vznícení;
b) odděleny od obytných prostorů.

5.2.4 Kapalné palivo s bodem vzplanutí 55 st. C a vyšším může být uloženo v nádržích, které jsou součástí trupu.

5.3 Elektrické systémy

5.3.1 Elektrické systémy musí být konstruovány a instalovány tak, aby zabezpečovaly řádný provoz plavidla při normálních provozních podmínkách a také aby minimalizovaly nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

5.3.2 Je nutno věnovat pozornost jisticím zařízením chránícím všechny obvody proti přetížení a zkratům, s výjimkou obvodu spouštěče motoru napájeného z akumulátorů.

5.3.3 Pro zabránění shromažďování plynů, které mohou vyvíjet akumulátory, musí být zajištěno větrání. Akumulátory musí být pevně uchyceny a chráněny proti vniknutí vody.

5.4 Kormidelní zařízení

5.4.1 Všeobecně

Kormidelní zařízení musí být konstruováno, vyrobeno a instalováno tak, aby umožňovalo přenos sil k řízení za předvídatelných provozních podmínek.

5.4.2 Nouzové prostředky

Plachetnice a plavidlo s jedním vestavěným motorem a s dálkově ovládaným kormidelním zařízením musí být vybaveno nouzovými prostředky k řízení plavidla při snížené rychlosti.

5.5 Plynová soustava

5.5.1 Plynová soustava pro obytné účely musí být typu s odvodem par a zplodin, a musí být konstruována a instalována tak, aby se zabránilo úniku plynu a nebezpečí výbuchu a aby bylo možno zkoušet jejich těsnost. Materiály a součástky musí být vhodné pro použitý druh plynu a odolné namáhání a vlivům vznikajícím v mořském prostředí.

5.5.2 Každý plynový spotřebič musí mít zařízení pro zabránění úniku plynu při zhasnutí plamene, účinné pro všechny hořáky. Každý plynový spotřebič musí mít samostatný přívod z rozvodné soustavy a musí být ovládán samostatným uzavíracím zařízením. Musí být zajištěno odpovídající větrání pro zabránění vzniku nebezpečí od unikajícího plynu a zplodin hoření.

5.5.3 Plavidlo s pevně instalovaným plynovým zařízením musí mít uzavřený prostor pro uložení všech láhví na plyn. Uzavřený prostor musí být oddělen od obytných prostorů, přístupný pouze zvenku a větrán ven, aby uniklý plyn byl vyveden mimo plavidlo. Každé pevně instalované plynové zařízení musí být po instalaci vyzkoušeno.

5.6 Požární ochrana

5.6.1 Všeobecně

U druhu instalovaného vybavení a u uspořádání plavidla musí být bráno v úvahu nebezpečí vzniku a šíření požáru. Zvláštní pozornost musí být věnována okolí se zařízeními s otevřeným plamenem, horkým plochám nebo motorům a pomocným strojům, rozlití oleje a paliva, nezakrytým potrubím pro olej a palivo a vyvarování se vedení elektrické kabeláže nad horkými plochami.

5.6.2 Hasicí zařízení

Plavidlo musí být vybaveno hasicím zařízením odpovídajícím druhu nebezpečí požáru. Uzavřené prostory s benzínovým motorem musí být chráněny hasicím zařízením, které nevyžaduje nutnost otevírat prostor motoru v případě požáru. Pokud je plavidlo vybaveno přenosnými hasicími přístroji, musí být tyto přístroje snadno přístupné a jeden z nich musí být umístěn tak, aby byl snadno dosažitelný z hlavního stanoviště řízení plavidla.

5.7 Navigační světla

Pokud jsou na plavidle instalována navigační světla, musí splňovat pro plavbu na moři požadavky předpisu IMO "COLREG 1972"1) a pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách požadavky předpisu EHK-OSN "CEVNI" zapracovaného ve zvláštním právním předpise.2)

5.8 Zabránění odtoku nečistot

5.8.1 Plavidlo musí být konstruováno tak, aby bylo zabráněno nechtěnému odtoku znečišťujících látek (olej, plavidlo atd.) mimo plavidlo.

5.8.2 Plavidlo vybavené toaletami musí mít buď
a) fekální nádrže nebo
b) místo k dočasnému uchycení fekálních nádrží, pokud se plavidlo provozuje tam, kde je omezeno vypouštění fekálií.

Kromě toho musí být každé potrubí fekální soustavy procházející trupem vybaveno uzávěrem, který lze těsně uzavřít.

1) Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG) 1972 uveřejněná pod č. 263/1í95 Sb.
2) Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách ČSFR, ve znění vyhlášky č. 223/1995 Sb.

Příloha 2
Vnitřní kontrola výroby

1. Výrobce nebo dovozce připojí na každý stanovený výrobek značku shody podle § 6 odst. 5 případně podle § 6 odst. 6 tohoto nařízení vlády a vydá prohlášení o shodě podle § 9 tohoto nařízení vlády. Výrobce nebo dovozce v prohlášení o shodě uvede, že stanovený výrobek splňuje základní technické požadavky na stanovené výrobky podle § 4 tohoto nařízení vlády, které se na ně vztahují, a které jmenovitě uvede.

2. Výrobce vypracuje nebo dovozce zajistí technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

3. Technická dokumentace musí umožňovat posuzování shody stanovených výrobků se základními technickými požadavky na stanovené výrobky.

4. Výrobce musí učinit veškerá opatření k tomu, aby postup výroby zajistil shodu stanovených výrobků s technickou dokumentací a s požadavky tohoto nařízení vlády, které se na stanovené výrobky vztahují.

Příloha 3
Vnitřní kontrola výroby a zkoušky

Tento postup se skládá z postupu posuzování shody typu a doplněného o následující požadavky:

1. U jednoho nebo několika plavidel představujících produkci výrobce musí být výrobcem nebo v jeho zastoupení provedena jedna nebo více kontrol na základě zkoušek nebo odpovídajícího výpočtu, při:
a) zkoušek stability podle bodu 3.2 přílohy 1 k tomuto nařízení,
b) zkoušce charakteristik plovatelnosti podle bodu 3.3 přílohy 1 k tomuto nařízení.

2. Zkoušky, nebo výpočet, nebo kontroly podle bodu 1 se provedou na zodpovědnost autorizované osoby zvolené výrobcem. Výrobce připojí s vědomím autorizované osoby během výroby ke značce shody její identifikační číslo.

Příloha 4
Přezkoušení typu

1. Autorizovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek (prototyp) plánované výroby stanoveného výrobku vyhovuje ustanovením tohoto nařízení vlády, která se na vzorek (prototyp) vztahují.

2. Výrobce nebo dovozce podá žádost o přezkoušení typu autorizované osobě, kterou si vybral.

Tato žádost musí obsahovat:
a) označení a adresu výrobce, nebo pokud podává žádost dovozce, také jeho jméno a adresu,
b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiné autorizované osoby
c) technickou dokumentaci podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení.

Žadatel musí autorizované osobě dát k dispozici reprezentativní vzorek plánované výroby (dále jen "typ"). Typ může obsahovat více variant výrobku, pokud rozdíly mezi variantami neovlivňují úroveň bezpečnosti a jiné požadavky týkající se výkonnosti výrobku.

Autorizovaná osoba může požadovat další vzorky, pokud jsou potřebné pro provedení programu zkoušek.

3. Autorizovaná osoba musí:
a) přezkoumat technickou dokumentaci, ověřit, zda byl typ vyroben ve shodě s technickou dokumentací, a určit, které součásti byly konstruovány podle příslušných ustanovení technických norem a technických předpisů,
b) pokud technické normy nebo technické předpisy nebyly uplatněny, provést nebo dát provést příslušná přezkoumání a potřebné zkoušky pro zjištění, zda výrobcem přijatá řešení splňují základní technické požadavky tohoto nařízení,
c) provést nebo dát provést příslušná přezkoumání a potřebné zkoušky pro zjištění, zda v případě, že výrobce zvolil příslušné technické normy nebo technické předpisy, je také skutečně použil,
d) dohodnout s žadatelem místo, kde přezkoumání a potřebné zkoušky budou provedeny.

4. Pokud typ odpovídá ustanovením tohoto nařízení, musí autorizovaná osoba vydat žadateli certifikát o přezkoušení typu.

5. Certifikát o přezkoušení typu musí:
a) obsahovat označení a adresu výrobce, závěry z přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu a údaje potřebné pro identifikaci schváleného typu,
b) k certifikátu musí být přiložen seznam příslušných částí technické dokumentace, jehož kopii uchovává autorizovaná osoba.

Pokud je certifikace typu výrobci zamítnuta, musí autorizovaná osoba toto zamítnutí podrobně zdůvodnit.

6. Žadatel musí informovat autorizovanou osobu, která má v držení technickou dokumentaci týkající se certifikátu o přezkoušení typu, o těch modifikacích schváleného stanoveného výrobku, které musí obdržet dodatečné schválení, protože změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo předepsanými podmínkami pro používání tohoto stanoveného výrobku. Toto dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu o přezkoušení typu.

7. Každá autorizovaná osoba musí oznámit ostatním autorizovaným osobám příslušné informace o vydaných a odejmutých certifikátech o přezkoušení typu a o vydaných a odejmutých dodatcích.

8. Ostatní autorizované osoby mohou obdržet kopie certifikátů o přezkoušení typu popřípadě jejich dodatků. Přílohy k certifikátům musí být uchovávány pro potřebu ostatních autorizovaných osob.

9. Výrobce nebo dovozce musí uchovávat společně s technickou dokumentací kopie certifikátů o přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let od vyrobení posledního výrobku.

Příloha 5
Shoda s typem

1. Výrobce nebo dovozce zajišťuje a prohlašuje, že stanovené výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu vystaveném podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení a že splňují požadavky tohoto nařízení vlády, které se na tyto stanovené výrobky vztahují. Výrobce nebo dovozce musí na každý výrobek připojit značku shody podle § 6 odst. 5 případně podle § 6 odst. 6 tohoto nařízení vlády a vydat prohlášení o shodě s certifikovaným typem podle § 9 tohoto nařízení vlády.

2. Výrobce musí učinit všechna opatření potřebná k ověření toho, že výrobní postup zabezpečuje shodu zhotovených výrobků s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na tyto stanovené výrobky vztahují.

3. Výrobce nebo dovozce musí uchovávat kopii prohlášení o shodě s certifikovaným typem a certifikát o přezkoušení typu podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení po dobu nejméně 10 let od vyrobení posledního výrobku.

Příl.6
Zabezpečování jakosti výroby

1. Výrobce, který splňuje povinnosti stanovené v bodě 2. zajišťuje a prohlašuje, že stanovené výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a že splňují požadavky tohoto nařízení vlády, které se na tyto výrobky vztahují. Výrobce nebo dovozce musí na každý výrobek připojit značku shody podle § 6 odst. 5 případně podle § 6 odst. 6 tohoto nařízení vlády a vydat prohlášení o shodě podle § 9 tohoto nařízení vlády. Značka shody musí být doplněna identifikačním číslem autorizované osoby, která je odpovědna za dohled podle bodu 4:

2. Výrobce musí dodržovat schválený systém jakosti výroby (dále jen "systém jakosti"), výstupní kontroly a zkoušení podle bodu 3, podléhajících dohledu podle bodu 4.

3. Systém jakosti 3.1 Výrobce musí podat žádost o posouzení systému jakosti pro stanovené výrobky autorizované osobě.
Žádost musí obsahovat:
a) všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,
b) dokumentaci systému jakosti,
c) popřípadě technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu o přezkoušení typu.

3.2 Systém jakosti musí zabezpečovat shodu výrobků s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na tyto stanovené výrobky vztahují. Všechny podklady, požadavky a ustanovení přijaté výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných opatření, postupů a instrukcí.

3.3 Dokumentace systému jakosti musí umožnit jednoznačnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se jakosti. Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména odpovídající popis:
a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobku,
b) výroby, řízení jakosti a zabezpečování jakosti, postupů a systematických činností, které se použijí,
c) kontrol a zkoušek, které se budou provádět před zahájením výroby, během výroby a po skončení výroby, s uvedením četnosti, se kterou se budou provádět,
d) záznamů o jakosti, jako jsou záznamy o kontrole, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci a záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,
e) prostředků dohledu umožňujících dosáhnout požadovanou jakost výrobku a účinné řízení systému jakosti.

3.4 Autorizovaná osoba musí posoudit systém jakosti, aby určila, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. Shoda s těmito požadavky se považuje za splněnou, jestliže jsou splněny požadavky na systém jakosti, které uplatňují příslušnou harmonizovanou normu.

3.5 Skupina auditorů pro posuzování systému jakosti musí mít alespoň jednoho člena na zkušenostmi posuzovatele technologie příslušného výrobku. Postup vyhodnocování musí obsahovat inspekční návštěvu na pracovištích výrobce.

3.6 Rozhodnutí autorizované osoby o systému jakosti musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry z přezkoumání a zdůvodněné rozhodnutí provedeného posouzení.

3.7 Výrobce se musí zavázat, že bude plnit závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti a musí systém udržovat tak, aby byl trvale přiměřený a účinný.

3.8 Výrobce musí průběžně informovat autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci (změně) systému jakosti.

3.9 Autorizovaná osoba musí vyhodnotit navrhované změny a rozhodnout, zda změněný systém jakosti bude stále ještě splňovat požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se má požadovat nové posouzení.

3.10 Rozhodnutí autorizované osoby o schválení změny systému jakosti (aktualizace) musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry z přezkoumání a zdůvodněné rozhodnutí provedeného posouzení.

4. Dohled autorizované osoby

4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2 Pro účely dohledu musí výrobce umožnit autorizované osobě vstup do výrobních, kontrolních a zkušebních prostorů a skladů a musí mu poskytnout všechny potřebné informace, zejména:
a) dokumentaci systému jakosti,
b) záznamy o jakosti, jako jsou záznamy o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3 Autorizovaná osoba musí pravidelně provádět kontroly, aby se přesvědčila, zda výrobce dodržuje a uplatňuje systém jakosti, a záznam o kontrole musí předat výrobci.

4.4 Kromě toho může autorizovaná osoba u výrobce provádět neočekávané kontroly. V případě potřeby může během těchto kontrol autorizovaná osoba provést zkoušky nebo nařídit jejich provedení, aby ověřil správnou funkci systému jakosti. Autorizovaná osoba musí poskytnout výrobci zprávu o kontrole, a pokud byla provedena zkouška, také záznam o zkoušce.

5. Výrobce musí po dobu nejméně 10 let od data vyrobení posledního stanoveného výrobku pro potřebu orgánu dozoru uchovávat
a) dokumentaci systému jakosti podle bodu 3.1 písm. b),
b) údaje o aktualizaci (změnách) systému jakosti podle bodu 3.8,
c) rozhodnutí a zprávy autorizované osoby podle bodů 3.10, 4.3 a 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba musí poskytnout ostatním autorizovaným osobám příslušné informace o vydaných a zrušených schváleních systémů jakosti.

Příloha 7
Ověřování výrobku

1. Podle tohoto postupu výrobce nebo dovozce kontroluje a osvědčuje, že stanovené výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na tyto výrobky vztahují.

2. Výrobce musí učinit veškerá potřebná opatření, aby výrobní postup zajistil shodu stanovených výrobků s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na tyto výrobky vztahují. Výrobce nebo dovozce musí připojit na každý stanovený výrobek značku shody podle § 6 odst. 5 případně podle § 6 odst. 6 tohoto nařízení vlády a musí vystavit prohlášení o shodě podle § 9 tohoto nařízení vlády.

3. Autorizovaná osoba podle výběru výrobce musí provést příslušná ověření a zkoušky, aby zkontrolovala shodu výrobku s požadavky tohoto nařízení, buď ověřením a zkoušením každého stanoveného výrobku podle bodu 5, nebo ověřením a zkoušením výrobků na základě statistických metod podle bodu 6.

4. Výrobce nebo dovozce musí po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního stanoveného výrobku uchovávat kopii prohlášení o shodě.

5. Ověřování přezkoumáním a zkoušením každého stanoveného výrobku

5.1 Všechny stanovené výrobky se musí jednotlivě přezkoušet a musí se provést odpovídající zkoušky, které jsou předepsány harmonizovanou českou technickou normou nebo technickým předpisem nebo rovnocenné zkoušky, aby se ověřila shoda výrobků s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a se základními požadavky na stanovené výrobky podle § 4 tohoto nařízení vlády, které se na tyto výrobky vztahují.

5.2 Autorizovaná osoba musí připojit nebo dát připojit svoje identifikační číslo na každý schválený stanovený výrobek a vystavit certifikát o shodě provedených zkoušek.

5.3 Výrobce nebo dovozce musí být schopen na požádání předložit certifikáty o shodě vydané autorizovanou osobou. Tyto certifikáty musí výrobce nebo dovozce uchovávat pro potřebu orgánů dozoru nejméně 10 let.

6. Statistické ověřování

6.1 Výrobce musí předkládat stanovené výrobky ve formě stejnorodých dávek a musí učinit všechna potřebná opatření, aby výrobní postup zajistil stejnorodost každé vyrobené dávky.

6.2 Všechny stanovené výrobky musí být k dispozici pro ověřování ve formě stejnorodých dávek. Z každé dávky musí být namátkově vybrán vzorek. Výrobky odebrané jako vzorky musí být prohlédnuty jednotlivě a zkoušeny podle harmonizovaných českých technických norem nebo technických předpisů nebo musí být provedeny rovnocenné zkoušky, aby se ověřila shoda výrobku se základními technickými požadavky na stanovené výrobky podle § 4 tohoto nařízení vlády a bylo možno rozhodnout, zda je dávka přijata nebo zamítnuta.

6.3 Statistický postup musí používat tyto základní způsoby:
a) aplikovanou statistickou metodu,
b) program ověřování s jeho funkčními charakteristikami.

6.4 V případě přijetí dávek musí autorizovaná osoba připojit nebo dát připojit na každý výrobek své identifikační číslo a vydat písemný certifikát o shodě týkající se provedených zkoušek. Všechny stanovené výrobky z dávky mohou být uvedeny na trh, kromě těch stanovených výrobků, které byly vybrány jako vzorek a byly shledány, že nejsou ve shodě se základními technickými požadavky na stanovené výrobky podle § 4 tohoto nařízení vlády.

6.5 Pokud je dávka zamítnuta, autorizovaná osoba učiní potřebná opatření, která zabrání uvedení takové dávky na trh. V případě častého zamítnutí dávek může autorizovaná osoba zastavit statistické ověřování.

6.6 Výrobce může během výrobního procesu s vědomím autorizované osoby a na jeho odpovědnost připojit její identifikační číslo.

6.7 Výrobce nebo dovozce musí být schopen na požádání předložit certifikáty o shodě vydané autorizovanou osobou. Tyto certifikáty musí výrobce nebo dovozce uchovávat pro potřebu orgánů dozoru nejméně 10 let.

Příl.8
Ověřování jednotlivých výrobků

1. Podle tohoto postupu výrobce zajišťuje a prohlašuje, že stanovený výrobek, který je opatřen certifikátem podle bodu 3, splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na tento výrobek vztahují. Výrobce nebo dovozce musí na stanovený výrobek připojit značku shody podle § 6 odst. 5 případně podle § 6 odst. 6 tohoto nařízení vlády a vydat prohlášení o shodě podle § 9 tohoto nařízení vlády.

2. Autorizovaná osoba musí přezkoumat každý jednotlivý stanovený výrobek a provést odpovídající zkoušky stanovené v harmonizovaných českých technických normách nebo v technických předpisech nebo rovnocenné zkoušky, aby se ověřila shoda výrobku se základními technickými požadavky na stanovené výrobky podle § 4 tohoto nařízení vlády.

3. Autorizovaná osoba musí na základě provedených zkoušek podle bodu 2 na každý stanovený výrobek připojit nebo dát připojit ke značce shody své identifikační číslo a vystavit certifikát o shodě.

Příloha 9
Komplexní zabezpečování jakosti

1. Výrobce, který splňuje povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že stanovené výrobky odpovídající požadavkům tohoto nařízení, které se na tyto výrobky vztahují. Výrobce nebo dovozce musí na každý výrobek připojit značku shody podle § 6 odst. 5 případně podle § 6 odst. 6 tohoto nařízení vlády a vydat prohlášení o shodě podle § 9 tohoto nařízení vlády. Značka shody musí být doplněna identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu 4.

2. Výrobce musí dodržovat schválený systém jakosti při konstruování, výrobě a výstupní kontrole a zkoušení podle bodu 3, podléhajících dohledu podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1 Výrobce musí předložit žádost o posouzení systému jakosti autorizované osobě.
Žádost musí obsahovat:
a) všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,
b) dokumentaci systému jakosti.

3.2 Systém jakosti musí zabezpečovat shodu stanovených výrobků s požadavky tohoto nařízení, které se na tyto stanovené výrobky vztahují. Všechny podklady, požadavky a ustanovení přijaté výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných opatření, postupů a instrukcí.

3.3 Dokumentace systému jakosti musí zajistit jednoznačné porozumění systému jakosti a postupům, jako jsou programy, plány, příručky a záznamy týkající se jakosti. Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména odpovídající popis:
a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o konstrukci a jakost výrobku,
b) specifikací technické konstrukce včetně harmonizovaných českých technických norem nebo technických předpisů, které budou použity, a pokud neexistují, popis prostředků, které budou použity pro splnění základních požadavků tohoto nařízení, které se na tyto výrobky vztahují,
c) kontroly a způsobu ověřování konstrukce, postupů a systematických činností, které budou použity při konstruování výrobků spadajících do příslušné kategorie,
d) odpovídající výroby, řízení a zabezpečování jakosti, postupů a systematických činností, které budou použity,
e) přezkoumání a zkoušek, které se provedou před zahájením výroby, během výroby a po skončení výroby, a četnosti zkoušek, které budou prováděny,
f) záznamů o jakosti, jako jsou záznamy o kontrole a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,
g) prostředků dohledu umožňujících dosáhnout požadovanou konstrukci a jakost výrobku a popis účinného řízení systému jakosti.

3.4 Autorizovaná osoba musí posoudit systém jakosti, aby určila, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. Shoda s těmito požadavky se považuje za splněnou, pokud jde o systémy jakosti, které uplatňují příslušnou harmonizovanou českou technickou normu (např. ČSN EN ISO 9001 (01 0321) "Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu").

3.5 Skupina auditorů posuzujících systém jakosti musí mít alespoň jednoho člena se zkušenostmi posuzovatele technologie příslušného stanoveného výrobku. Postup vyhodnocování systému jakosti musí obsahovat inspekční návštěvu na pracovištích výrobce.

3.6 Rozhodnutí autorizované osoby o schválení systému jakosti musí být oznámeno výrobci. Rozhodnutí musí obsahovat závěry z přezkoumání a zdůvodněné rozhodnutí provedeného posouzení.

3.7 Výrobce se musí zavázat, že bude plnit závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti a musí systém udržovat tak, aby byl trvale přiměřený a účinný.

3.8 Výrobce musí průběžně informovat autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci (změně) systému jakosti.

3.9 Autorizovaná osoba musí vyhodnotit navrhované změny systému jakosti a rozhodnout, zda změněný systém jakosti bude stále ještě splňovat požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se má požadovat nové posouzení.

3.10 Rozhodnutí autorizované osoby o schválení změny systému jakosti (aktualizace) musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry z přezkoumání a zdůvodněné rozhodnutí provedeného posouzení.

4. Dohled autorizované osoby.

4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2 Pro účely dohledu musí výrobce umožnit autorizované osobě vstup do oddělení konstrukce, do výrobních, kontrolních a zkušebních prostorů a skladů a musí mu poskytnout všechny potřebné informace, zejména:
a) dokumentaci systému jakosti,
b) záznamy o jakosti, které vznikly v konstrukční fázi systému jakosti, jako jsou výsledky analýz, výpočty, zkoušky atd.,
c) záznamy o jakosti, které vznikly ve výrobní fázi systému jakosti, jako jsou záznamy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3 Autorizovaná osoba musí pravidelně provádět audity, aby se přesvědčila, zda výrobce dodržuje a uplatňuje systém jakosti, a záznam o auditu musí předat výrobci.

4.4 Kromě toho může autorizovaná osoba u výrobce provádět neočekávané kontroly. V případě potřeby může během těchto kontrol autorizovaná osoba provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřila správnou funkci systému jakosti. Autorizovaná osoba musí poskytnout výrobci zprávu o kontrole, a pokud byla provedena zkouška, také záznam o zkoušce.

5. Výrobce musí po dobu nejméně 10 let od data vyrobení posledního výrobku pro potřebu orgánů dozoru uchovávat:
a) dokumentaci systému jakosti podle bodu 3.1 písm. b),
b) údaje o aktualizaci (změnách) systému jakosti podle bodu 3.8,
c) rozhodnutí a zprávy autorizované osoby podle bodů 3.10, 4.3 a 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba musí poskytnout ostatním autorizovaným osobám příslušné informace o vydaných a zrušených schváleních systémů jakosti.

Příloha 10
Technická dokumentace

Technická dokumentace umožňující posouzení shody výrobku se základními technickými požadavky na stanovené výrobky zahrnuje údaje umožňující porozumění konstrukci, výrobě a funkci výrobku a obsahuje:
a) všeobecný popis stanoveného výrobku,
b) základní projekční a výrobní výkresy a dílčí schémata, výkresy podsestav a obvodů,
c) popisy a vysvětlivky potřebné pro porozumění výkresům, schématům a funkci výrobku,
d) seznam technických norem a předpisů nebo řešení použitých pro splnění základních technických požadavků, a popisy řešení, pokud nebyly použity technické normy nebo technické předpisy,
e) výsledky konstrukčních výpočtů a kontrol,
f) záznamy o výsledcích zkoušek nebo výpočty, a to zejména stability a volného boku plavidla podle bodu 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a plovatelnosti plavidla podle bodu 3.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
a popřípadě jiné doklady.

Příloha 11
Minimální požadavky pro autorizaci osob

1. Autorizovaná osoba jako celek i jednotlivé osoby, které jsou jejími statutárními orgány nebo členy statutárního orgánu, nebo pracovníci odpovědní za činnosti při posuzování shody a provádění ověřovacích zkoušek, nesmějí být konstruktérem nebo výrobcem stanovených výrobků, nad kterými vykonávají dohled ani zmocněnou osobou kterékoliv ze zúčastněných stran. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zmocněné osoby při konstruování, výrobě, prodeji nebo údržbě stanovených výrobků. To nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její pracovníci musí provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionální úrovně a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a stimulům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky kontrol, zvláště od osob nebo skupin osob majících zájem na výsledcích ověřování.

3. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici nezbytné pracovníky a disponovat potřebným vybavením, aby mohla řádně vykonávat administrativní a technické úkony spojené s ověřováním; musí mít rovněž přístup k vybavení požadovanému pro zvláštní ověřování.

4. Pracovníci autorizované osoby odpovědní za dohled a posuzování shody musí mít:
a) odpovídající technické vzdělání a dostatečnou odbornou praxi,
b) dostatečné znalosti o požadavcích na provádění zkoušek a odpovídající zkušenosti s takovými zkouškami,
c) schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy požadované pro prokazování hodnověrnosti provedených zkoušek.

5. Musí být zaručena nestrannost pracovníků dohledu. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích zkoušek.

6. Autorizovaná osoba je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).

7. Pracovníci autorizované osoby provádějící dohled jsou vázáni zachováním služebního tajemství o všech informacích získaných při provádění úkolů na základě tohoto nařízení (kromě sdělení poskytovaným příslušným správním úřadům).

   
 
 

Optimalizováno pro rozlišení 800x600

© Sdružení JODI
plavba@plavba.cz

Poslední aktualizace:
28.2.2002